Preaderare UE

Institutul European din România a coordonat traducerea în limba română a acquis-ului Uniunii Europene adoptat până la 1 ianuarie 2007, momentul aderării României la Uniunea Europeană.

Baze de date utile:
EURLEX
CURIA

Rezumate CJUE

Titlu Status Ultima actualizare
HOTĂRÂRE A CURŢII din 27 septembrie 1988Comisia Comunităţilor Europene împotriva Consiliului Comunităţilor Europene„Convenţia internaţională privind sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor –Acţiune în anulare – Bază juridică”Cauza 165/87revizuit lingvistic și juridic2018-12-14 14:40:06
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 18 MARTIE 1980 SA Compagnie Générale pour la Diffusion de la Télévision, Coditel şi alţii împotriva SA Ciné Vog Films şi alţii (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Cour d'Appel din Bruxelles) „Prestări de servicii: difuzarea de televiziune prin cablu” Cauza 62/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 30 noiembrie 1993. Deutsche Renault AG împotriva AUDI AG. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof. Libera circulaţie a mărfurilor – Dreptul mărcilor. Cauza C-317/91.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 20 mai 2003. Rechnungshof (C-465/00) împotriva Österreichischer Rundfunk şi alţii şi Christa Neukomm (C-138/01) şi Joseph Lauermann (C-139/01) împotriva Österreichischer Rundfunk. Cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulate de Verfassungsgerichtshof (C-465/00) şi de Oberster Gerichtshof (C-138/01 şi C-139/01) - Austria. Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal - Directiva 95/46/CE - Protecţia vieţii private - Divulgarea datelor privind veniturile salariaţilor din entităţile supuse controlului Rechnungshof. Cauzele conexate C-465/00, C-138/01 şi C-139/01.în curs de revizie juridică2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (PRIMA CAMERĂ) DIN 12 IULIE 1984 Caisse de compensation pour allocations familiales du bâtiment, de l'industrie et du commerce du Hainaut împotriva lui Salvatore Patteri (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation du royaume de Belgique) „Securitate socială – Alocaţii familiale” Cauza 242/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
AVIZUL CURŢII DIN 26 APRILIE 1977 Aviz emis în temeiul articolului 228 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul CEE „Proiect de acord privind instituirea unui Fond european pentru reţinerea navelor de navigaţie interioară” Avizul 1/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 27 MARTIE 1980 Amministrazione delle Finanze împotriva S.r.l. Meridionale Industria Salumi, Fratelli Vasanelli şi Fratelli Ultrocchi (Cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulate de Corte Suprema di Cassazione din Roma) „Efectul în timp al hotărârilor preliminare“ Cauzele conexate 66, 127 şi 128/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 23 septembrie 2003 Secretary of State for the Home Department împotriva lui Hacene Akrich. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Immigration Appeal Tribunal - Regatul Unit. Libera circulaţie a lucrătorilor – Resortisant al unei ţări terţe, căsătorit cu un resortisant al unui stat membru – Soţ/soţie supus(ă) unei interdicţii de intrare şi de şedere în acest stat membru – Stabilirea temporară a cuplului în alt stat membru – Stabilirea cu scopul de a-i conferi soţului/soţiei un drept de intrare şi de şedere în primul stat membru în temeiul dreptului comunitar – Abuz. Cauza C-109/01.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a doua) din 12 decembrie 2006. Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran împotriva Consiliului Uniunii Europene. Politica externă şi de securitate comună – Măsuri restrictive adoptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în cadrul combaterii terorismului – Îngheţarea fondurilor – Acţiune în anulare – Dreptul la apărare – Motivare – Dreptul la o protecţie jurisdicţională efectivă – Acţiune în despăgubiri. Cauza T-228/02revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 16 martie 1999. Acţiune introdusă de Manfred Trummer şi Peter Mayer. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Oberster Gerichtshof. Libera circulaţie a capitalurilor – Interdicţie naţională de constituire a unei ipoteci în moned străină – Interpretarea articolului 73b din Tratatul CE. Cauza C-222/97.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Elene „Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei – Tensiuni internaţionale grave constituind o ameninţare de război — Acţiune în temeiul articolului 225 al doilea paragraf din Tratatul CE – Măsuri provizorii“ Cauza C-120/94 Rrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 27 FEBRUARIE 1980 Hans Just I/S împotriva Ministerului danez al impozitelor şi accizelor (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Ostre Landsret) „Regimul fiscal al rachiurilor” Cauza 68/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 16 mai 2006 The Queen, la cererea: Yvonne Watts împotriva Bedford Primary Care Trust şi Secretary of State for Health [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal (England & Wales), (Civil Division) (Regatul Unit)] „Securitate socială – Sistem naţional de sănătate finanţat de stat – Cheltuieli medicale efectuate în alt stat membru – Articolele 48 CE-50 CE şi articolul 152 alineatul (5) CE – Articolul 22 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71” Cauza C-372/04revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 4 iulie 2006. easyJet Airline Co. Ltd împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Concurenţă - Concentrări - Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 - Decizie de declarare a unei concentrări ca fiind compatibilă cu piaţa comună - Acţiune introdusă de un terţ - Admisibilitate - Pieţe de transport aerian - Angajamente. Cauza T-177/04revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 14 decembrie 2004. Fédération des industries condimentaires de France (FICF) şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Politică comercială comună – Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) – Regulamentul (CE) nr. 3286/94 – Obstacole în calea comerţului – Muştar preparat – Închiderea procedurii de examinare privind obstacolele în calea comerţului – Interes comunitar. T-317/02revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (a doua cameră) din 28 aprilie 1998 Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH împotriva Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţilor Europene „Răspundere extracontractuală pentru un act licit – Regulamentul nr. 2340/90 – Embargou comercial împotriva Irakului – Atingere adusă drepturilor echivalentă cu o expropriere – Răspundere pentru un act ilicit – Prejudiciu” Cauza T-184/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 5 MARTIE 19801 Josette Pecastaing împotriva statului belgian (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de premiere instance din Liege) „Drept de şedere şi ordine publică” Cauza 98/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 11 decembrie 2003. Deutscher Apothekerverband eV împotriva 0800 DocMorris NV şi Jacques Waterval. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Frankfurt am Main - Germania. Articolele 28 CE şi 30 CE – Directivele 92/28/CEE şi 2000/31/CE – Legislaţie naţională de limitare a vânzării pe Internet a medicamentelor de uz uman de către farmaciile stabilite în alt stat membru – Cerinţa unei prescripţii medicale pentru eliberare – Interzicerea publicităţii pentru vânzarea de medicamente prin corespondenţă. Cauza C-322/01.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 30 mai 2006 Parlamentul European împotriva Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţilor Europene „Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal - Transport aerian — Decizia 2004/496/CE - Acord între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii – Dosare ale pasagerilor aerieni transferate la Biroul vamal şi de protecţie a frontierei Statelor Unite ale Americii - Directiva 95/46/CE - Articolul 25 –State terţe - Decizia 2004/535/CE – Nivel de protecţie adecvat” Cauzele conexate C-317/04 şi C-318/04revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 16 noiembrie 2004. Anheuser-Busch Inc. împotriva Budějovický Budvar, národní podnik. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Korkein oikeus - Finlanda. Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a comerţului - Articolul 2 alineatul (1), articolul 16 alineatul (1) şi articolul 70 din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs) - Mărci comerciale - Sfera de aplicare a dreptului exclusiv al titularului mărcii - Pretinsa utilizare a semnului ca denumire comercială. C-245/02revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
AVIZUL NR. 1/91 AL CURŢII din 14 decembrie 1991 Aviz emis în temeiul articolului 228 alineatul 1 al doilea paragraf din Tratatul CEE „Proiect de acord între Comunitate, pe de o parte, şi ţările Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, pe de altă parte, privind crearea Spaţiului Economic European” Avizul 1/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 6 MAI 1980 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Belgiei „Nepunerea în aplicare a directivelor privind armonizarea legilor referitoare la autovehicule şi tractoare” Cauza 102/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 14 martie 2000. Association Église de scientologie de Paris şi Scientology International Reserves Trust împotriva Primului ministru. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d'État - Franţa. Libera circulaţie a capitalurilor – Investiţii străine directe – Autorizare prealabilă – Ordine publică şi siguranţă publică. Case C-54/99.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 6 noiembrie 2003* Procedură penală împotriva lui Piergiorgio Gambelli şi a altora [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale di Ascoli Piceno (Italia)] „Drept de stabilire – Libera prestare a serviciilor – Colectarea pariurilor privind evenimentele sportive într-un stat membru şi transmisia prin internet către un alt stat membru – Interdicţie sub sancţiune penală – Legislaţia unui stat membru care rezervă anumitor organisme dreptul de a colecta pariuri” Cauza C-243/01revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 16 decembrie 1993 Teodoro Wagner Miret împotriva Fondo de Garantía Salarial (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) „Directiva privind protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvabilităţii angajatorului – Domeniu de aplicare – Instituţie de garantare” Cauza C-334/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 3 februarie 1993 Vereniging Veronica Omroep Organisatie împotriva Commissariaat voor de Media (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Nederlandse Raad van State) Libertatea de a presta servicii - Libera circulaţie a capitalului- Legislaţie naţională vizând menţinerea unei reţele de radiodifuziune pluralistă şi non-comercială. Cauza C-148/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 11 MARTIE 19801 Pasquale Foglia împotriva Mariella Novello (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de către Pretore din Bra) „Regimul fiscal al vinurilor licoroase” Cauza 104/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 11 martie 2003 Alexander Dory împotriva Bundesrepublik Deutschland [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgericht, Stuttgart (Germania)] „Neaplicarea dreptului comunitar în cazul serviciului militar obligatoriu – Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei – Articolul 2 din Directiva 76/207/CEE – Efectuarea serviciului militar obligatoriu în Germania exclusiv de către bărbaţi – Inaplicabilitatea directivei” Cauza C-186/01revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 20 noiembrie 2001. Zino Davidoff SA împotriva A & G Imports Ltd şi Levi Strauss & Co. şi Levi Strauss (UK) Ltd împotriva Tesco Stores Ltd şi alţii. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulatã de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) - Regatul Unit. Mărci - Directiva 89/104/CEE - Articolul 7 alineatul (1) - Epuizarea drepturilor conferite de marcă - Introducerea pe piaţă în afara SEE - Importul în SEE - Consimţământul titularului mărcii - Necesitatea unui consimţământ expres sau implicit - Legea aplicabilă contractului - Prezumţia de consimţământ - Inaplicabilitate. Cauzele conexate C-414/99-C-416/99.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 11 IANUARIE 2000 Tanja Kreil împotriva Bundesrepublik Deutschland (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgericht Hannover) „Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei – Limitarea accesului femeilor la ocuparea funcţiilor militare ale Bundeswehr” Cauza C-285/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 14 noiembrie 1995 Peter Svensson şi Lena Gustavsson împotriva Ministre du Logement et de l'Urbanisme (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d'État Luxemburg) „Libera circulaţie a capitalurilor – Libertatea de a presta servicii – Bonificaţie de dobândă la împrumuturile pentru construcţii – Împrumut contractat de o instituţie de credit neaprobat de statul membru care acordă bonificaţia” Cauza C-484/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (A DOUA CAMERĂ) DIN 12 IUNIE 1980 Lippische Hauptgenossenschaft e.G. şi Westfälische Central-Genossenschaft e.G. împotriva Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (Cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulate de Verwaltungsgericht din Frankfurt pe Main) „Prime de denaturare — restituire“ Cauzele conexate 119/79 şi 126/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 11 noiembrie 1997 SABEL BV împotriva Puma AG, Rudolf Dassler Sport (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof) „Directiva 89/104/CEE – Apropierea legislaţiilor cu privire la mărci – «Riscul de confuzie care conţine riscul de asociere»” Cauza C-251/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) 27 noiembrie 2003* Shield Mark BV împotriva Joost Kist h.o.d.n. Memex [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden (Ţările de Jos)] „Mărci – Apropiere legislativă – Directiva 89/104/CEE – Articolul 2 – Semne care pot constitui o marcă – Semne care pot fi reprezentate grafic – Semne sonore – Notaţie muzicală – Descriere scrisă – Onomatopee” Cauza C-283/01revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 9 iulie 1992 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Belgiei Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat – Interdicţia de a depozita deşeurile care provin dintr-un alt stat membru Cauza C-2/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 5 octombrie 2000 Republica Federală Germania împotriva Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene „Directiva 98/43/CE – Publicitatea şi sponsorizarea produselor din tutun – Baza juridică – Articolul 100 A din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 95 CE)” Cauza C-376/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 21 MAI 1980 Bernard Denilauler împotriva SNC Couchet Freres (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Oberlandesgericht, Frankfurt pe Main) „Convenţie judiciară – măsuri provizoriiautorizate în absenţa unei părţi” Cauza 125/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 20 iunie 1985 Office national de l’emploi împotriva Joszef Deak [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour du travail, Liège (Franţa)] „Securitate socială—Indemnizaţii de şomaj—Membrii familiei unui lucrător” Cauza 94/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 12 decembrie 2006. Test Claimants in the FII Group Litigation împotriva Commissioners of Inland Revenue. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Regatul Unit. Libertate de stabilire – Libera circulaţie a capitalurilor – Directiva 90/435/CEE – Impozit pe profit – Distribuirea dividendelor – Prevenirea sau reducerea impozitării în cascadă – Scutire – Dividende primite de la societăţi rezidente în alt stat membru sau într-o ţară terţă – Credit fiscal – Plata anticipată a impozitului pe profit – Egalitate de tratament – Acţiune în restituire a plăţii nedatorate sau acţiune în despăgubiri. C-446/04revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 25 februarie 2003 Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) împotriva Vasileios Ioannidis (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis) „Securitate socială – Spitalizare a titularului unei pensii cu ocazia unei şederi într-un alt stat membru decât cel de reşedinţă – Condiţii de rambursare – Articolele 31 şi 36 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 –Articolele 31 şi 93 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72” Cauza C-326/00revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (a şasea cameră) din 1 februarie 1996 Acţiune penală împotriva lui Gianfranco Perfili (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de către Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Frascati) „Libertatea de stabilire — Libertatea de a presta servicii— Procedura judiciară— Discriminare“ Cauza C-177/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 12 IUNIE 1980 Express Dairy Foods Limited împotriva Intervention Board for Agricultural Produce (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court) „Zer praf – Recuperarea sumelor plătite necuvenit“ Cauza 130/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 21 iunie 1988 Steven Malcolm Brown împotriva The Secretary of State for Scotland (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Court of Session din Scoţia) „Nediscriminare — Accesul la învăţământul universitar—Ajutorul pentru formare” Cauza 197/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 10 decembrie 2002. The Queen împotriva Secretary of State for Health, ex parte: British American Tobacco (Investments) Ltd şi Imperial Tobacco Ltd. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Regatul Unit Directiva 2001/37/CE – Fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun – Validitate – Temei juridic – Articolele 95 CE şi 133 CE – Interpretare – Aplicabilitatea în cazul produselor din tutun ambalate în Comunitate şi destinate exportului către ţări terţe. Cauza C-491/01.în curs de revizie juridică2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 8 aprilie 1976 Jean Noël Royer (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de premiere instance din Liege) „Dreptul de şedere şi ordinea publică” Cauza 48/75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 5 martie 1996 Brasserie du pecheur SA împotriva Bundesrepublik Deutschland şi The Queen împotriva Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd ş.a. [cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulate de Bundesgerichtshof (C-46/93) şi de către High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional Court (C-48/93)] „Principiul răspunderii statului membru pentru prejudiciile cauzate persoanelor particulare prin încălcări ale dreptului comunitar care îi sunt imputabile – Încălcări imputabile legiuitorului naţional – Condiţiile răspunderii statului– Întinderea despăgubirii” Cauzele conexate C-46/93 şi C-48/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 26 IUNIE 1980 National Panasonic (UK) Limited împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Concurenţă investigaţii ale Comisiei Cauza 136/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 19 martie 1991 Republica Franceză împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţa pe pieţele echipamentelor terminale pentru telecomunicaţii” Cauza C-202/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 26 septembrie 2000 Unilever Italia SpA împotriva Central Food SpA (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Pretore di Milano) „Standarde şi reglementări tehnice – Obligaţii de notificare şi de amânare a adoptării – Aplicabilitate în procedurile civile” Cauza C-443/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 10 octombrie 1978 Centrafarm BV împotriva American Home Products Corporation (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Arrondissementsrechtbank Rotterdam) „Serenid — Seresta” Cauza 3/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 noiembrie 1998 Aprile Srl, în lichidare, împotriva Amministrazione delle Finanze dello Stato (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Giudice conciliatore di Milano) „Taxe cu efect echivalent – Recuperarea sumelor plătite necuvenit - Termene procedurale naţionale” Cauza C-228/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 29 OCTOMBRIE 1980 SA Roquette Freres împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Izoglucoză - cote de producţie” Cauza 138/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 18 MAI 1989 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Federale Germania „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat – Lucrători migranţi – Prelungirea permisului de şedere al membrilor familiei – Obligaţia de a trăi în condiţii adecvate de locuire” Cauza 249/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 13 decembrie 2005. Marks & Spencer plc împotriva David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes). Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division-United Kingdom. Articolele 43 CE şi 48 CE - Impozit pe profit - Grupuri de societăţi - Scutire de impozit - Profitul societăţilor-mamă - Deducerea pierderilor înregistrate de o filială rezidentă - Autorizare - Deducerea pierderilor înregistrate în alt stat membru de o filială nerezidentă – Excludere. Cauza C-446/03revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 14 februarie 1995. Finanzamt Köln-Altstadt împotriva lui Roland Schumacker Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesfinanzhof – Germania. Articolul 48 din Tratatul CEE – Obligaţie de tratament egal – Impozit pe venitul nerezidenţilor. Cauza C-279/93.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 22 octombrie 1998 Ministero delle Finanze împotriva IN. CO. GE.'90 Srl ş.a. (cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulate de către Pretura circondariale di Roma) „Recuperarea sumelor plătite necuvenit — Regimul unei impuneri naţionale incompatibile cu dreptul comunitar“ Cauzele conexate C-10/97- C-22/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 15 OCTOMBRIE 1980 SA Roquette Freres împotriva Statului Francez — Administraţie vamală (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal d'Instance din Lille) „Sume compensatorii monetare pentru produsele derivate” Cauza 145/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 17 decembrie 1987* Landsorganisationen i Danmark for Tjenerforbundet i Danmark împotriva Ny Mølle Kro [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Arbejdsret din Copenhaga (Danemarca)] „Menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferurilor de întreprinderi” Cauza 287/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 16 decembrie 1992. Kazim Kus împotriva Landeshauptstadt Wiesbaden. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hessischer Verwaltungsgerichtshof – Germania. Acord de Asociere CEE -Turcia – Decizia Consiliului de asociere – Noţiunea de «activitate salarială legală» – Drept de şedere. Cauza C-237/91.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 15 ianuarie 2002 Elide Gottardo împotriva Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale ordinario di Roma) „Acţiune pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare - Articolele 12 CE şi 39 alineatul (2), CE – Prestaţii pentru limită de vârstă – Convenţie în domeniul securităţii sociale încheiată între Republica Italiană şi Confederaţia Elveţiană – Neluarea în considerare a perioadelor de contribuţie realizate în Elveţia de către un resortisant francez.” Cauza C-55/00.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 22 MAI 19801 Regina împotriva Secretary of State for Home Affaire, ex parte Mario Santillo (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice, Queen's Bench Division) Divisional Court) „Libera circulaţie a persoanelor” Cauza 131/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 27 septembrie 1988 O. Lenoir împotriva Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Commission de premiere instance de sécurité sociale des Alpes-Maritimes (Franţa)] „Regulamentul nr.1408/71, articolul 77 - Plata prestaţiilor familiale într-un alt stat membru” Cauza 313/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 14 iulie 1994 Paola Faccini Dori împotriva Recreb Srl (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Giudice Conciliatore di Firenze) „Protecţia consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale – Posibilitatea de a fi invocată în litigiile dintre persoanele fizice” Cauza C-91/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 23 aprilie 1986 Parti écologiste „Les Verts” împotriva Parlamentul European Acţiune în anulare – Campanie de informare pentru alegerea Parlamentului European Cauza 294/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 17 SEPTEMBRIE 1980 Philip Morris Holland BV împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutor acordat unui producător de ţigarete” Cauza 730/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 19 mai 1992 Dr. Sophie Redmond Stichting împotriva Hendrikus Bartol şi altora [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Kantongerecht, Groningen ((Ţările de Jos))] „Menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferurilor de întreprinderi” Cauza C-29/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 6 noiembrie 2003 Acţiune penală împotriva Bodil Lindqvist [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Gota hovratt (Suedia)] „Directiva 95/46/CE — Domeniu de aplicare — Publicarea datelor cu caracter personal pe Internet — Locul publicării — Noţiunea de transfer de date cu caracter personal către ţări terţe — Libertatea de exprimare — Compatibilitate cu Directiva 95/46 a unei protecţii mai puternice a datelor cu caracter personal de către legislaţia unui stat membru” Cauza C-101/01revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (sesiune plenară) din 23 martie 2004 Ombudsmanul European împotriva Frank Lamberts „Recurs – Inadmisibilitate – Răspundere extracontractuală – Modul de soluţionare de către Ombudsmanul European a unei plângeri referitoare la un concurs intern de titularizare” Cauza C-234/02 Previzuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 5 MAI 198l Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord „Pescuit maritim – Măsuri de conservare” Cauza 804/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 26 ianuarie 1993 Hans Werner împotriva Finanzamt Aachen – Innenstadt (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht Köln) „Impozite – Reşedinţa contribuabilului” Cauza C-112/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 30 martie 1993. Pierre Corbiau împotriva Administration des contributions. (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulate de directeur des contributions - Marele Ducat al Luxemburgului. Noţiunea de "jurisdicţie naţională" în sensul articolului 177 din tratatul CEE. Cauza C-24/92.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 10 FEBRUARIE 1983 Marele Ducat al Luxemburgului împotriva Parlamentului European „Sediul şi locul de muncă al Parlamentului“ Cauza 230/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 14 OCTOMBRIE 1980 Attorney General împotriva Juan C. Burgoa (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Circuit Court din districtul Cork) „Pescuit: drepturi ale ţărilor terţe” Cauza 812/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 16 decembrie 1992 Council of the City of Stoke-on-Trent şi Norwich City Council împotriva B & Q plc (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de House of Lords) „Interpretarea articolului 30 din Tratatul CEE — Interdicţia exercitării activităţilor comerciale duminica” Cauza C-169/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTÃRÂREA CURŢII din 17 iunie 1997 Sodemare SA şi alţii împotriva Regione Lombardia (cerere de pronunţare a unei hotãrâri preliminare, formulatã de Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia) „Libertatea de stabilire – Libertatea de a presta servicii – Reşedinţe pentru persoanele în vârstă – Absenţa scopului lucrativ” Cauza C-70/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 22 MAI 1990 Parlamentul European împotriva Consiliului Comunităţilor Europene Calitatea Parlamentului European de a acţiona în anulare Cauza C-70/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 29 OCTOMBRIE 1980 Boussac Saint-Freres S.A. împotriva Brigitte Gerstenmeier (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de către Amtsgericht din Berlin-Schöneberg) „Libera circulaţie a capitalurilor“ Cauza 22/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 2 august 1993. Pilar Allué ş.a. împotriva Universita degli studi di Venezia şi Universita degli studi di Parma. Cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulate de Pretore di Venezia şi Pretore di Parma - Italia. Libera de circulaţie a lucrătorilor - Asistenţi de limbi străine. Cauzele conexate C-259/91, C-331/91 şi C-332/91.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 25 octombrie 1979 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Italiene „Agenţi vamali” Cauza 159/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 31 martie 1971 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Acord european privind transporturile rutiere” cauza 22-70revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 10 MARTIE 1981 Irish Creamery Milk Suppliers Association şi alţii împotriva Guvernului Republicii Irlanda şi alţii; Martin Doyle şi alţii împotriva An Taoiseach şi alţii (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de High Court din Irlanda) „Taxa naţională pe produse agricole de origine naţională” Cauzele conexate 36 şi 71/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 31 martie 1993. Dieter Kraus împotriva Land Baden-Württemberg. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Stuttgart – Germania. „Utilizarea unei diplome de studii academice postuniversitare – Legislaţia unui stat membru care solicită o autorizaţie pentru utilizarea diplomelor obţinute într-un alt stat membru”. Cauza C-19/92.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 25 iulie 1991. Theresa Emmott împotriva Minister for Social Welfare şi Attorney General. Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de High Court din Irlanda. Egalitatea de tratament în domeniul securităţii sociale – Prestaţii pentru invaliditate – Efect direct şi termenele de recurs naţionale. Cauza C-208/90.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 8 OCTOMBRIE 1974 Syndicat général du personnel des organismes européens împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Cauza 18/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (A DOUA CAMERĂ) din 22 ianuarie 1981 Dansk Supermarked A/S împotriva A/S Imerco (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Hojesteret) „Libera circulaţie a mărfurilor — Drept de autor, drept la marcă, concurenţă neloială” Cauza 58/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 20 octombrie 1993 Phil Collins împotriva Imtrat Handelsgesellschaft mbH (cauza C-92/92) şi Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH şi Leif Emanuel Kraul împotriva EMI Electrola GmbH (cauza C-326/92) (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht München I şi de Bundesgerichtshof) „Articolul 7 din tratat — Drept de autor şi drepturi conexe” Cauzele conexate C-92/92 şi C-326/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 12 IULIE 1979 Caisse Régionale d'Assurance Maladie din Lille (CRAM) împotriva Diamante Toia, căsătorită Palermo (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Cour d'Appel din Douai) „Securitate socială—condiţie de cetăţenie” Cauza 237/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 14 DECEMBRIE 1971 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze „Agenţie de aprovizionare" Cauza 7/71revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 13 MAI 19811 SpA International Chemical Corporation împotriva Amministrazione delle finanze dello Stato (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de tribunale civile di Roma) „Hotărâre de declarare a lipsei de validitate — Efecte — Recuperarea sumelor plătite necuvenit“ Cauza 66/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 24 martie 1994 Her Majesty's Customs and Excise împotriva Gerhart Schindler şi Jörg Schindler (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division) „Loterii” Cauza C-275/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 31 MAI 1979 Bestuur van het Algemeen Ziekenfonds Drenthe-Platteland împotriva lui G. Pierik (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Centrale Raad van Beroep) „Beneficii în natură acordate titularilor de pensii” Cauza 182/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (PRIMA CAMERĂ) DIN 27 OCTOMBRIE 1976 Vivien Prais împotriva Consiliului Comunităţilor Europene Cauza 130/75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 11 MARTIE 1981 Susan Jane Worringham şi Margaret Humphreys împotriva Lloyds Bank Limited (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal din Londra) „Egalitate de remunerare“ Cauza 69/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 9 februarie 1994. Salomone Haim împotriva Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein. Ccerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundessozialgericht – Germania. Stabilire şi prestare de servicii – Medic stomatolog – Recunoaşterea titlurilor de calificare. Cauza C-319/92.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 23 noiembrie 1978 Regina împotriva Ernest George Thompson, Brian Albert Johnson şi Colin Alex Norman Woodiwiss (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Court of Appeal „Criminal Division”) „Mijloacele de plată şi mişcările de capitaluri” Cauza 7/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 16 FEBRUARIE 1977 Confédération française démocratique du travail (CFDT) împotriva Consiliului Comunităţilor Europene Cauza 66/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 31 MARTIE 1981 J. P. Jenkins împotriva Kingsgate (Clothing Productions) Ltd (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Employment Appeal Tribunal) „Egalitate de remuneraţie” Cauza 96/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera întâi) din 19 mai 1994 Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă - Concentrare între întreprinderi – Admisibilitate - Control unic sau în comun - Definiţia pieţei - Poziţie dominantă - Încredere legitimă” Cauza T-2/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 25 IANUARIE 1977 W. J. G. Bauhuis împotriva Statului olandez (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Arrondissementsrechtbank din Haga) Cauza 46/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 19 iunie 1990 The Queen împotriva Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd şi alţii (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de House of Lords) „Drepturi care decurg din dispoziţiile dreptului comunitar – Protejare de către instanţele naţionale – Competenţa instanţelor naţionale de a dispune măsuri provizorii în cazul acţiunii pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare” Cauza C-213/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 7 IUNIE 1983 SA Musique Diffusion française şi altele împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – importuri paralele de echipamente hi-fi” Cauzele conexate 100/80 - 103/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Cauza T-3/93 Société Anonyme à Participation Ouvrière Compagnie Nationale Air France împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Regulamentul nr. 4064/89 al Comisiei — Admisibilitate — Noţiunea de decizie — Forma actului — Concurent vizat în mod direct şi individual — Operaţiune de concentrare care are dimensiune comunitară — Consultarea statelor membre — Principiul egalităţii de tratament între statele membre”revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 25 MAI 1977 Întreprinderea F.lli Cucchi împotriva Avez SpA (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Pretura di Abbiategrasso) Cauza 77/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 3 iulie 1986 Consiliul Comunităţilor Europene împotriva Parlamentului European „Procedură bugetară: competenţa Parlamentului European de a majora cheltuielile neobligatorii” Cauza 34/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 16 IUNIE 1981 Maria Salonia împotriva domnului Giorgio Poidomani şi a doamnei Franca Baglieri, născută Giglio (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale civile din Ragusa) „Concurenţă - distribuţie de presă” Cauza 126/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 9 februarie 1994. Abdullah Tawil-Albertini împotriva Ministre des affaires sociales. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d'État – Franţa. Stabilire şi prestare de servicii – Medic stomatolog – Recunoaşterea titlurilor de calificare. Cauza C-154/93.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 13 OCTOMBRIE 1977 Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs împotriva lui Giovanni Mura (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Cour du Travail din Mons) Cauza 22/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 4 aprilie 1974 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze Cauza 167/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 7 APRILIE 1981 NV United Foods şi PVBA Aug. Van den Abeele împotriva Statului belgian (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank van Eerste Aanleg din Bruges) „Controlul sanitar al peştelui” Cauza 132/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii 5 octombrie 1994 Republica Federală Germania împotriva Consiliului Uniunii Europene „Banane – Organizare comună a pieţei - Regimul importurilor” Cauza C-280/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 27 SEPTEMBRIE 1979 SpA Eridania — Zuccherifki nazionali şi SpA Societa italiana per l'industria degli zuccheri împotriva ministrului agriculturii şi pădurilor, a ministrului industriei, comerţului şi artizanatului şi SpA Zuccherifici meridionali (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale amministrativo regionale del Lazio) Cauza 230/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 17 noiembrie 1993. Bundesanstalt für den Guterfernverkehr împotriva Gebrüder Reiff GmbH & Co. KG. Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Koblenz. Transporturi rutiere – Fixarea tarifelor – Reglementări ale statului Cauza C-185/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 27 MAI 1981 Amministrazione delle Finanze dello Stato împotriva Essevi SpA şi întreprinderea Carlo Salengo (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de către Corte d’Appello din Milano) „Regimul fiscal al alcoolului” Cauzele conexate 142/80 şi 143/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera întâi extinsă) din 18 septembrie 1996 Postbank NV împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă - Procedură administrativă - Comunicarea privind obiecţiunile şi procesul-verbal de audiere - Decizie prin care Comisia a acceptat prezentarea acestor documente, de către terţi faţă de procedura administrativă, în cadrul unor proceduri judiciare naţionale - Act supus căilor de atac - Secret profesional - Secrete de afaceri” Cauza T-353/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a cincea cameră) din 3 decembrie 1992 Oleificio Borelli SpA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Acţiune în anulare a deciziei Comisiei de a refuza acordarea de asistenţă din partea FEOGA în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 355/77 al Consiliului – Retragerea avizului favorabil al statului membru în cauză – Cerere de daune-interese” Cauza C-97/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 16 iulie 1992 Parlamentul European împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Admiterea transportatorilor nerezidenţi la serviciile naţionale de transport rutier de mărfuri” Cauza C-65/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (CAMERA A DOUA) DIN 5 FEBRUARIE 1981 Staatssecretaris van Financiën împotriva Association coopérative „Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA" (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden) „TVA – Prestări de servicii” Cauza 154/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a şasea) din 9 februarie 1995. Société d'importation Édouard Leclerc-Siplec împotriva TF1 Publicité SA şi M6 Publicité SA. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de commerce de Paris – Franţa. Telepublicitate – Libera circulaţie a mărfurilor şi a serviciilor. Cauza C-412/93.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 27 octombrie 1992 Republica Federală Germania împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Politica agricolă comună – Sectorul cărnii de oaie – Ajutor pentru venitul agricol – Excluderea de la beneficiul prestaţiilor viitoare – Majorarea sumelor rambursate – Competenţa Comunităţii – Competenţa Comisiei” Cauza C-240/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 5 octombrie 1994 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze „Acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor – Transporturi maritime - Libertatea de a presta servicii” Cauza C-381/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 14 IULIE 1981 Procedură referitoare la amenzi împotriva lui Sergius Oebel (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Amtsgericht Wiesbaden) „Interdicţie de muncă pe timpul nopţii în brutării” Cauza 155/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 7 mai 1997 Procedură penală împotriva Jacques Pistre şi altora (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation française) „Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare – Articolele 30 şi 36 din Tratatul CE – Legislaţie naţională privind utilizarea denumirii «munte» pentru produsele agricole şi alimentare” Cauzele conexate C-321/94, C-322/94, C-323/94 şi C-324/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 9 noiembrie 1995 Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH şi alţii împotriva Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main) Cauza C-465/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 6 OCTOMBRIE 1970 Franz Grad împotriva Finanzamt Traunstein (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht München) Cauza 9/70revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 7 IULIE 1981. Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH şi Rewe-Markt Steffen împotriva Hauptzollamt Kiel. (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht Hamburg). „Croaziere pentru unt”. Cauza 158/80.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii 4 februarie 1997 Regatul Belgiei şi Republica Federală Germania împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Banane – Organizarea comună a pieţelor – Catastrofă naturală – Contingent de import – Adaptare şi repartizare” Cauzele conexate C-9/95, C-23/95 şi C-156/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 23 februarie 1988 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Substanţe cu efect hormonal — Acţiune în anulare— Bază juridică — Obligaţia de motivare — Nereguli de procedură legislativă” Cauza 68/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 12 OCTOMBRIE 1978 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Belgiei Cauza 156/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 14 iulie 1981 Gerhard Züchner împotriva Bayerische Vereinsbank AG (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Amtsgericht din Rosenheim) „Comisioane bancare” Cauza 172/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 26 ianuarie 1999. F.C. Terhoeve împotriva Inspecteur van de Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen buitenland Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Gerechtshof te's-Hertogenbosch – Ţările de Jos. Libera circulaţie a lucrătorilor – Impozitare combinată incluzând impozitul pe venit şi contribuţiile la asigurările sociale – Neaplicarea pentru lucrătorii care îşi transferă reşedinţa dintr-un un stat membru în altul a unui plafon de contribuţii sociale aplicabil lucrătorilor care nu şi-au exercitat dreptul la libera circulaţie – Posibilă compensare prin avantaje în ceea ce priveşte impozitul pe venit – Posibilă incompatibilitate cu dreptul comunitar – Consecinţe. Cauza C-18/95.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 26 februarie 1986 Krohn & Co. Import-Export (GmbH & Co. KG) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Acţiune în despăgubiri - Articolele 178 şi 215 alineatul (2) din Tratatul CEE – Admisibilitate” Cauza 175/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 mai 1994 Corsica Ferries Italia Srl împotriva Corpo dei Piloti del Porto di Genova (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale di Genova) „Serviciul obligatoriu de pilotaj – Tarife discriminatorii – Libertatea de a presta servicii – Concurenţă” Cauza C-18/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 6 IULIE 1982 Republica Franceză, Republica Italiană şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Întreprinderi publice – transparenţa relaţiilor financiare cu statul” Cauzele conexate 188 – 190/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTÃRÂREA CURŢII 9 iulie 1997 Konsumentombudsmannen (KO) împotriva De Agostini (Svenska) Förlag AB şi TV-Shop i Sverige AB (cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulate de Marknadsdomstolen) „Directiva «Televiziune fără frontiere »— Publicitate prin televiziune difuzată de un stat membru — Interzicerea publicităţii înşelătoare — Interzicerea publicităţii care vizează copiii” Cauzele conexate C-34/95, C-35/95 şi C-36/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (A Cincea Cameră) din 25 iulie 1991. Ayuntamiento de Sevilla împotriva Recaudadores de Tributos de las Zonas primera y segunda. Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Persoane plătitoare de TVA – Organisme de drept public. Cauza C-202/90.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 28 iunie 1994 Parlamentul European împotriva Consiliului Uniunii Europene „Regulament privind transferul de deşeuri – Temei juridic” Cauza C-187/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 11 NOIEMBRIE 1981 Procedură penală împotriva lui Guerrino Casati (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale din Bolzano) „Libera circulaţie a capitalurilor- cerinţe naţionale de control“ Cauza 203/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 19 mai 1998 Bent Jensen şi Korn- og Foderstofkompagniet A/S împotriva Landbrugsministeriet - EF-Direktoratet (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Ostre Landsret) „Drept comunitar – Principii – Compensarea creanţelor unui stat membru cu sumele plătite în temeiul dreptului comunitar – Politica agricolă comună – Regulamentul (CEE) nr. 1765/92 – Regim de ajutoare pentru producătorii anumitor culturi arabile” Cauza C-132/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 11 iulie 1985 Ministere Public împotriva lui Robert Heinrich Maria Mutsch (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Cour d'Appel din Liege) „Protecţia drepturilor resortisanţilor statelor membre” Cauza 137/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 11 iunie 1991 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Consiliului Comunităţilor Europene Directivă privind deşeurile de dioxid de titan – Bază juridică Cauza C-300/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢIIDIN 16 DECEMBRIE 1981 Pasquale Foglia împotriva Mariella Novello (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Pretura din Bra) „Regimul fiscal al vinurilor licoroase” Cauza 244/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTARÂREA CURŢII 15 ianuarie 1998* Kalliope Schöning-Kougebetopoulou împotriva Freie und Hansestadt Hamburg (cerere pentru pronunþare a unei hotãrâri preliminare, formulatã de Arbeitsgericht Hamburg) „Libera circulaþie a persoanelor – Contract colectiv de muncã pentru lucrãtorii din sectorul public – Promovare pe bazã de vechime – Experienþã profesionalã dobânditã în alt stat membru” Cauza C-15/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 28 NOIEMBRIE 1978 Acţiune penală împotriva lui Michel Choquet (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Amtsgericht din Reutlingen) „Recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere de către statele membre” Cauza 16/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 martie 1993 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Directiva privind deşeurile - Temei juridic” Cauza C-155/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 6 OCTOMBRIE 1981 G.Broekmeulen împotriva Huisarts Registratie Commissie (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Commissie van Beroep Huisartsgeneeskunde din Haga) „Dreptul de stabilire: medici” Cauza 246/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a şasea cameră) 7 mai 1998 Clean Car Autoservice GmbH împotriva Landeshauptmann von Wien [cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgerichtshof (Austria)] „Libera circulaţie a lucrătorilor – Reglementare naţională care obligă persoanele juridice să desemneze un manager cu reşedinţa în ţară – Discriminare indirectă” Cauza C-350/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 22 NOIEMBRIE 19781 Lothar Mattheus împotriva Doego Fruchtimport und Tiefkühlkost eG (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Amtsgericht din Essen) Cauza 93/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 13 decembrie 2001 DaimlerChrysler AG împotriva Land Baden-Württemberg (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesverwaltungsgericht) Mediu – Deşeuri – Regulamentul (CEE) nr. 259/93 privind supravegherea şi controlul transferurilor de deşeuri – Condiţii care justifică interdicţiile sau restricţiile la exportul de deşeuri – Reglementarea naţională care prevede obligaţia de a oferi deşeurile unui organism acreditat Cauza C-324/99revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 9 februarie 1982 Polydor Limited şi RSO Records Inc. împotriva Harlequin Record Shops Limited şi Simons Records Limited (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Court of Appeal of England and Wales) „Libera circulaţie a discurilor: drepturi de autor” Cauza 270/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 8 iulie 1999. Teresa Fernández de Bobadilla împotriva Museo Nacional del Prado şi alţii. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Juzgado de lo Social no 4 de Madrid. Recunoaşterea diplomelor – Restaurator de bunuri culturale – Directivele 89/48/CEE şi 92/51/CEE – Conceptul de „profesie reglementată” –Articolul 48 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 39 CE). Cauza C-234/97.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 27 FEBRUARIE 1980 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze "Regimul fiscal al rachiurilor" Cauza 168/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 12 mai 1998 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Consiliului Uniunii Europene „Act al Consiliului – Acţiune comună cu privire la regimul tranzitului aeroportuar – Temei juridic” Cauza C-170/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 decembrie 1981 Acţiune penală împotriva Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten BV (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Gerechtshof din Haga) „Dezinfectanţi– Omologare – Măsuri cu efect echivalent” Cauza 272/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 8 iunie 1999. C.P.M. Meeusen împotriva Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, introdusă de Commissie van Beroep Studiefinanciering – Ţările de Jos. Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 – Libera circulaţie a persoanelor – Noţiunea de „lucrător” – Libertatea de stabilire – Finanţarea studiilor – Discriminare pe criterii de cetăţenie – Condiţie privind reşedinţa. Cauza C-337/97.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 12 IULIE 1983 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord „Regimul fiscal al vinului” Cauza 170/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a cincea) 26 iunie 2003 Forsakringsaktiebolaget Skandia (publ) şi Ola Ramstedt împotriva Riksskatteverket (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Regeringsratten din Suedia) „Asigurare suplimentară de pensie privată – Subscriere la o companie cu sediul într-un stat membru – Diferenţă de tratament fiscal – Compatibilitate cu articolul 49 din Tratatul CE” Cauza C-422/01revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA CURŢII DIN 28 MARTIE 1980 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze „Carne de oaie - măsuri provizorii” Cauzele conexate 24 şi 97/80 Rrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 4 iulie 2000. Salomone Haim împotriva Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Düsseldorf – Germania. Răspunderea unui stat membru în cazul încălcării dreptului comunitar – Încălcări imputabile unui organism de drept public al unui stat membru – Condiţii privind răspunderea statului membru şi a unui organism de drept public din acest stat – Compatibilitatea unei cerinţe lingvistice cu libertatea de stabilire. Cauza C-424/97.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 23 ianuarie 1975 P. J. Van der Hulst's Zonen împotriva Produktschap voor Siergewassen (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven) „Bulbi de flori” Cauza 51/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 9 septembrie 2003 Landeshauptstadt Kiel împotriva lui Norbert Jaeger (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein) „Politică socială - Protecţia siguranţei şi a sănătăţii lucrătorilor - Directiva 93/104/CE - Noţiunile de «timp de lucru» şi de «perioadă de repaus» - Serviciul de gardă («Bereitschaftsdienst») asigurat de un medic într-un spital” Cauza C-151/02revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA CURŢII DIN 18 IUNIE 1980 Jules Borker (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de către Conseil de l'Ordre des Avocats a la Cour de Paris) „Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare — Consiliul Baroului” Cauza 138/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 29 iunie 1993 Guvernul Gibraltarului împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Acţiune în anulare a unei directive – Autorizare a serviciilor aeriene regulate interregionale” Cauza C-298/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 17 februarie 1976. Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH împotriva Hauptzollamt Landau/Pfalz Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Germania Monopolul german asupra alcoolului Cauza 45/75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) 1 iulie 1993* Anthony Hubbard împotriva lui Peter Hamburger [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Landgericht Hamburg (Germania)] „Egalitatea de tratament– Libertatea de a presta servicii – Executor testamentar” Cauza C-20/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 2 MARTIE 1982 BV Industrie Diensten Groep împotriva J. A. Beele Handelmaatschappij BV (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Gerechtshof din Haga) „Libera circulaţie a mărfurilor – Imitaţia servilă” Cauza 6/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 8 februarie 2000 Emesa Sugar (Free Zone) NV împotriva Aruba (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Arrondissementsrechtbank ‘te s-Gravenhage) „Regim de asociere a ţărilor şi teritoriilor de peste mări — Decizia 97/803/CE — Importuri de zahăr — Cumul de origine ACP/TTPM — Aprecierea validităţii — Instanţa naţională — Măsuri provizorii” Cauza C-17/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 3 iulie 1974 Donato Casagrande împotriva Landeshauptstadt München (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bayerisches Verwaltungsgericht) Cauza 9/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 13 iulie 1993 The Queen împotriva Inland Revenue Commissioners, ex parte: Commerzbank AG, [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de High Court of Justice, Queen's Bench Division (Regatul Unit)] „Dreptul de stabilire – Impozitul pe profit – Discriminare indirectă pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate” Cauza C-330/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 19 IANUARIE 1982 Ursula Becker împotriva Finanzamt Münster – Innenstadt (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht din Münster) „Efectul directivelor” Cauza 8/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 7 noiembrie 2000. Marele Ducat al Luxemburgului împotriva Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene Acţiune în anulare – Libertate de stabilire – Recunoaşterea reciprocă a diplomelor – Armonizare – Obligaţie de motivare – Directiva 98/5/CE – Exercitarea permanentă a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care a fost obţinută calificarea. Cauza C-168/98.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 15 martie 1967 Société Anonyme Cimenteries C.B.R. Cementsbedrijven N.V. şi alţii împotriva Comisiei CEE Cauzele conexate 8/66 până la 11/66revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
AVIZUL CURŢII 24 martie 1995 Aviz emis în temeiul articolului 228 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul CEE „Competenţa Comunităţii sau a uneia dintre instituţiile sale de a participa la A treia Decizie revizuită a Consiliului OCDE privind tratamentul naţional” Avizul 2/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 5 MAI 1982 Gaston Schul Douane Expéditeur BV împotriva Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, din Roosendaal (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Gerechtshof de s’-Hertogenbosch) „Impozitul pe cifra de afaceri la importul de mărfuri livrate de persoane de drept privat” Cauza 15/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii 6 iunie 2000 Roman Angonese împotriva Cassa di Risparmio di Bolzano SpA (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Pretore di Bolzano) „Libera circulaţie a persoanelor – Acces la ocupare – Certificat de bilingvism eliberat de către o administraţie locală – Articolul 48 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 39 CE) – Regulamentul (CEE) nr. 1612/68” Cauza C-281/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 30 iunie 1966 SOCIÉTÉ TECHNIQUE MINIERE (L.T.M.) împotriva MASCHINENBAU ULM GMBH (M.B.U.) (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d’Appel din Paris) Cauza 56/65revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 16 decembrie 1992 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Belgiei „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Acces la reţelele de televiziune prin cablu – Condiţii” Cauza C-211/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 23 MARTIE 19821 D. M. Levin împotriva secretarului de stat pentru justiţie (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Raad van State neerlandez) „Drept de şedere” Cauza 53/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera întâi) din 17 decembrie 2003 British Airways plc împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Abuz de poziţie dominantă – Competenţa Comisiei – Discriminare între companii aeriene – Piaţă sectorială şi geografică pertinentă – Legătură între pieţele sectoriale pretins afectate – Temeiul juridic al deciziei contestate – Existenţa poziţiei dominante – Exploatare abuzivă a poziţiei dominante – Proporţionalitatea cuantumului amenzii” Cauza T-219/99revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 21 martie 1991 Republica Italiană împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare de stat pentru întreprinderi din sectorul textilelor/îmbrăcămintei” Cauza C-303/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 18 MARTIE 1980 SpA Ferriera Valsabbia şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Oţel beton” Cauzele conexate 154, 205, 206, 226 - 228, 263 şi 264/78, 39, 31, 83 şi 85/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (A DOUA CAMERĂ) DIN 6 MAI 1982 Firma Wilhelm Fromme împotriva Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgericht din Frankfurt pe Main) „Prime de denaturare plătite necuvenit— dobânzi moratorii” Cauza 54/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului (Camera a cincea extinsă) din 6 iunie 2002. Airtours plc împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Concurenţă - Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 - Decizie de declarare a unei concentrări incompatibile cu piaţa comună - Acţiune în anulare - Piaţă relevantă - Conceptul de poziţie dominantă colectivă - Probă. Cauza T-342/99.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 10 aprilie 1984 Sabine von Colson şi Elisabeth Kamann împotriva Land Nordrhein-Westfalen (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Arbeitsgericht Hamm) „Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei – Accesul la încadrarea în muncă” Cauza 14/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 16 mai 2000 Patrick Zurstrassen împotriva Administration des contributions directes [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal administratif (Luxemburg)] „Articolul 48 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 39 CE) – Tratament egal – Impozit pe venit – Reşedinţă separată a soţilor – Impozitare colectivă pentru cuplurile căsătorite” Cauza C-87/99revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 11 noiembrie 1981 International Business Machines Corporation împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă — anularea deciziei de deschidere a unei proceduri şi a comunicării obiecţiilor” Cauza 60/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 septembrie 2002 Baumbast şi R împotriva Secretary of State for the Home Department (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Immigration Appeal Tribunal) „Libera circulaţie a persoanelor — Lucrător migrant — Drepturi de şedere ale membrilor familiei lucrătorului migrant — Drepturile copiilor de a-şi continua studiile în statul membru gazdă — Articolele 10 şi 12 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 — Cetăţenia Uniunii Europene — Drept de şedere — Directiva 90/364/CEE — Limitări şi condiţii” Cauza C-413/99revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 10 IULIE 1984 Regina împotriva Kent Kirk (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Crown Court din Newcastle-upon-Tyne) „Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare — Pescuit maritim – Măsură naţională de limitare a accesului” Cauza 63/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) 12 aprilie 1994 Halliburton Services BV împotriva Staatssecretaris van Financiën [cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Hoge Raad der Nederlanden (Ţările de Jos)] „Societăţi – Drept de stabilire – Impozitare discriminatorie” Cauza C-1/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 3 FEBRUARIE 1982 Societatea pe acţiuni de naţionalitate franceză Seco şi Societatea pe acţiuni de naţionalitate franceză Desquenne & Giral împotriva Établissement d'Assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité (Cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulate de Cour de Cassation din Marele Ducat al Luxemburgului) „Libertatea de a presta servicii” Cauzele conexate 62/81 şi 63/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 25 iulie 2002. Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) împotriva statului belgian Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d’Etat - Belgia. Resortisanţi din ţări terţe, soţi ai unor resortisanţi din state membre —Obligaţia vizei — Drept de intrare pentru soţii fără documente de identitate sau viză — Drept de şedere pentru soţii care intră în mod ilegal — Drept de şedere pentru soţii care intră în mod legal, dar a căror viză a expirat la momentul solicitării unui permis de şedere — Directivele 64/221/CEE, 68/360/CEE şi 73/148/CEE şi Regulamentul (CE) nr. 2317/95. Cauza C-459/99.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 27 februarie 1985 Société des produits de mais SA împotriva Administration des douanes et droits indirects (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal d'instance de Paris, primul arondisment) „Compensaţii băneşti pentru produsele derivate din porumb — Consecinţele lipsei de validitate a unui regulament” Cauza 112/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 9 august 1994 Raymond Vander Elst împotriva Office des migrations internationales (OMI) [cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal administratif, Châlons-sur-Marne (Franţa)] „Libertatea de a presta servicii – Resortisanţi ai unei ţări terţe” Cauza C-43/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 31 MARTIE 1982 Joseph Henri Thomas Blesgen împotriva statului belgian (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour de cassation din Belgia) „Măsuri cu efect echivalent — restricţii de comercializare a băuturilor spirtoase” Cauza 75/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a cincea extinsă) din 27 noiembrie 2003 Regione Siciliana împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutor de stat – Credite operaţionale – Admisibilitate – Termen de acţiune – Act de confirmare – Acţiune în anulare – Ajutor existent sau ajutor nou – Principiul tempus regit actum – Ajutor pentru export – Ajutor de operare – Termen rezonabil” Cauza T-190/00revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 7 februarie 1985 H. B. M. Abels împotriva Direcţia Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Raad van Beroep din Zwolle) „Menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferurilor de întreprinderi” Cauza 135/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 27 octombrie 1993 Procedură penală împotriva lui Francine Gillon, născută Decoster [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel de Douai (Franţa)] „Directiva 83/189/CEE a Consiliului şi Directiva 88/301/CEE a Comisiei – Notificarea specificaţiilor în sectorul telecomunicaţiilor – Independenţa organismului responsabil de reglementare – Sancţiuni penale” Cauza C-69/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 23 martie 1982 „Nordsee” Deutsche Hochseefischerei GmbH împotriva Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG şi Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de domnul Walther Richter, preşedinte al Hanseatisches Oberlandesgericht din Bremen, în calitate de arbitru) „Asistenţă FEOGA pentru construcţia de nave de pescuit — «pooling»” Cauza 102/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 10 iulie 2003. Comisia Comunităţilor Europene împotriva Băncii Centrale Europene. Banca Centrală Europeană (BCE) - Decizia 1999/726/CE privind prevenirea fraudei - Protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor - Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) - Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 - Aplicabilitatea în privinţa BCE - Excepţii de nelegalitate - Admisibilitate - Independenţa BCE - Articolul 108 CE - Bază juridică - Articolul 280 CE - Consultarea BCE - Articolul105 alineatul (4), CE - Proporţionalitate. Cauza C-11/00.revizuit juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 13 iunie 1958 MERONI & CO. INDUSTRIE METALLURGICHE, S.P.A. împotriva Înaltei Autorităţi a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului Cauza 9/56revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 19 mai 1993* Procedură penală împotriva lui Paul Corbeau [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de premiere instance de Liège (Belgia)] „Concurenţă — Monopol poştal” — Domeniu de aplicare” Cauza C-320/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTARÂREA CURŢII DIN 26 OCTOMBRIE 1982 Hauptzollamt Mainz împotriva C. A. Kupferberg & Cie KG a. A. (cerere de pronunţare a unei hotarâri preliminare, formulata de Bundesfinanzhof) „Efectele acordurilor de liber schimb – discriminare fiscala” Cauza 104/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 10 iulie 2003. Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) şi Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) împotriva The Scottish Ministers. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Court of Session (Scotland) - Regatul Unit. Directiva 93/53/CEE - Distrugerea stocurilor de peşte infectat cu septicemie hemoragică virală (SHV) şi cu anemia infecţioasă a somonului (AIS) - Despăgubire - Obligaţii ale statului membru - Protecţia drepturilor fundamentale, în special a dreptului de proprietate – Validitatea Directivei 93/53 Cauzele conexate C-20/00 şi C-64/00.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 27 septembrie 1988 Republica Elenă împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Transferuri de credite de la un capitol la altul în cadrul previziunilor bugetare ale Comisiei pentru anul 1986 (asistenţa specială pentru Turcia)” Cauza 204/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 27 iunie 1996 P. H. Asscher împotriva Staatssecretaris van Financiën (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden) „Articolul 52 din Tratatul CE – Obligaţia aplicării unui tratament egal – Impozit pe venitul nerezidenţilor“ Cauza C-107/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 18 MAI 1982 Rezguia Adoui împotriva Statului belgian şi a oraşului Liege;Dominique Cornuaille împotriva Statului belgian (Cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulate de Tribunal de Premiere Instance din Liege) „Ordine publică – drept de şedere sau de stabilire” Cauzele conexate 115 şi 116/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (curtea plenară) din 6 martie 2003. Arben Kaba împotriva Secretary of State for the Home Department. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Immigration Adjudicator - Regatul Unit. Libera circulaţie a lucrătorilor - Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 - Avantaj social - Dreptul soţului/soţiei unui lucrător migrant de a obţine o autorizaţie de şedere pe termen nelimitat pe teritoriul unui stat membru. Cauza C-466/00.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 29 NOIEMBRIE 1956, Fédération Charbonniere de Belgique/Înalta Autoritate a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului Cauza 8-55revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 27 aprilie 1994 Gemeente Almelo ş.a. împotriva Energiebedrijf IJsselmij NV (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Gerechtshof te Arnhem) „Concurenţă – Acord care restricţionează importul de electricitate – Serviciu de interes general” Cauza C-393/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 8 FEBRUARIE 1983 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord „Neîndeplinirea obligaţiilor – măsuri cu efect echivalent – lapte sterilizat prin procesul UHT” Cauza 124/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a doua extinsã) din 21 septembrie 2005. Ahmed Ali Yusuf şi Al Barakaat International Foundation împotriva Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţilor Europene. Politica externă şi de securitate comună – Măsuri restrictive adoptate împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii – Competenţa Comunităţii – Îngheţarea fondurilor – Drepturi fundamentale – Ius cogens – Control jurisdicţional – Acţiune în anulare. Cauza T-306/01revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Bobie Getränkevertrieb GmbH împotriva Hauptzollamt Aachen-Nord (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht din Düsseldorf) Cauza 127/75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 15 decembrie 1993. Ruth Hünermund şi alţii împotriva Landesapothekerkammer Baden-Württemberg. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg - Germania. .Libera circulaţie a mărfurilor – Produse parafarmaceutice – Interdicţie privind publicitatea în afara farmaciei. Cauza C-292/92.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 14 SEPTEMBRIE 1982 Keurkoop BV împotriva Nancy Kean Gifts BV (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Gerechtshof din Haga) „Protecţia proprietăţii industriale şi comerciale — Desene şi modele — Libera circulaţie a produselor similare” Cauza 144/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTARÂREA CURŢII din 18 noiembrie 2003 Budějovický Budvar, národní podnik împotriva Rudolf Ammersin GmbH (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Handelsgericht Wien) „Protejarea indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine – Convenţie bilaterală între un stat membru şi o ţară terţă privind protejarea indicaţiilor de provenienţă geografică din această ţară terţă – Articolele 28 CE şi 30 CE – Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 – Articolul 307 CE – Succesiunea statelor în domeniul tratatelor” Cauza C-216/01revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 4 februarie 1988 Mary Murphy şi alţii împotriva An Bord Telecom Eireann [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de High Court (Irlanda)] „Egalitate de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin” Cauza 157/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 26 iunie 1997 Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH împotriva Heinrich Bauer Verlag (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Handelsgericht Wien) „Măsură cu efect echivalent — Difuzarea ziarelor — Jocuri cu premii — Interdicţie naţională” Cauza C-368/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (CAMERA A DOUA) DIN 6 MAI 1982 BayWa AG şi alţii împotriva Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (Cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulate de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main) „Prime pentru denaturarea cerealelor panificabile” Cauzele conexate 146, 192 şi 193/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 5 octombrie 2004 Bernhard Pfeiffer şi alţii împotriva Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV [cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulate de Arbeitsgericht Lörrach (Germania)] „Politică socială – Protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor – Directiva 93/104/CE – Domeniu de aplicare – Persoane instruite în acordarea primului ajutor în ambulanţe în cadrul unui serviciu de urgenţă organizat de Deutsches Rotes Kreuz – Definiţia noţiunii «transporturi rutiere» – Durata maximă a timpului de lucru săptămânal – Principiu – Efect direct – Derogare – Condiţii” Cauzele conexate C-397/01 – C-403/01revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 10 OCTOMBRIE 1978 H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. împotriva Hauptzollamt de Flensburg (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht din Hamburg) „Regimul fiscal al alcoolului” Cauza 148/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 6 octombrie 1993 Gerardus Cornelis Ten Oever împotriva Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwassers-en Schoonmaakbedrijf [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Kantongerecht Utrecht (Ţările de Jos)] „Egalitatea de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi lucrătorii de sex feminin - Pensie de urmaş - Limitarea efectelor în timp ale Hotărârii C-262/88, Barber” Cauza C-109/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 24 NOIEMBRIE 1982 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Irlandei „Măsuri cu efect echivalent: promovarea produselor naţionale” Cauza 249/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Şedinţă plenară) din 23 martie 2004. Brian Francis Collins împotriva Secretary of State for Work and Pensions . Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Social Security Commissioner – Regatul Unit. Libera circulaţie a persoanelor – Articolul 48 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 39 CE) – Noţiunea de «lucrător» – Alocaţia de securitate socială plătită persoanelor în căutarea unui loc de muncă – Condiţia de rezidenţă – Cetăţenia Uniunii Europene. Cauza C-138/02.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 1 MARTIE 1966 Alfons Lütticke GmbH şi alţii împotriva Comisiei Comunităţii Economice Europene Cauza 48/65revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 16 iulie 1992 Wienand Meilicke împotriva ADV/ORGA AG (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Hannover) „Dreptul societăţilor comerciale – Directiva 77/91/CEE” Cauza C-83/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 16 MARTIE 1983 Societa Italiana per l’Oleodotto Transalpine (SIOT) împotriva Ministero delle Finanze, Ministero della Marina Mercantile, Circoscrizione doganale di Trieste şi Ente Autonomo del Porto di Trieste (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Corte Suprema di Cassazione) „Regimul fiscal al mărfurilor în tranzit — Efectele GATT în cadrul dreptului comunitar” Cauza 266/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 6 decembrie 2005. ABNA Ltd şi alţii împotriva Secretary of State for Health and Food Standards Agency (C-453/03), Fratelli Martini & C. SpA şi Cargill Srl împotriva Ministero delle Politiche Agricole e Forestali şi alţii (C-11/04), Ferrari Mangimi Srl şi Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) împotriva Ministero delle Politiche Agricole e Forestali şi alţii (C-12/04) şi Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) împotriva Productschap Diervoeder (C-194/04) [cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulate de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), de Consiglio di Stato şi de Rechtbank 's-Gravenhage] „Sănătate animală — Furaje combinate — Indicarea procentului exact al componentelor unui produs — Încălcarea principiului proporţionalităţii” Cauzele conexate C–453/03, C–11/04, C–12/04 şi C–194/04revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 26 Iunie 1991? Comisia Comunităţilor Europene împotriva Marelui Ducat al Luxemburgului „Acciza aplicată berii – Rambursare la export – Compensare la importuri” Cauza C-l52/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 14 decembrie 1993 Michael Moroni împotriva Collo GmbH [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Arbeitsgericht, Bonn (Germania)] „Egalitatea de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin – Pensii ocupaţionale – Limitarea efectelor în timp ale Hotărârii C-262/88, Barber” Cauza C-110/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 6 OCTOMBRIE 1982 Coditel SA, Compagnie générale pour la diffusion de la télévision şi alţii împotriva Ciné-Vog Films SA şi alţii (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation din Regatul Belgiei) "Drept de autor şi drept de distribuţie: televiziune prin cablu” Cauza 262/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 10 noiembrie 2005. Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie împotriva College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, introdusă de College van Beroep voor het bedrijfsleven - Ţările de Jos. Autorizaţie de introducere pe piaţă a produselor de uz fitosanitar şi biodestructive - Directiva 91/414/CEE - Articolul 8 - Directiva 98/8/CE - Articolul 16 - Puterea statelor membre în timpul perioadei de tranziţie. Cauza C-316/04revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 16 iunie 1966. Alfons Lütticke GmbH împotriva Hauptzollamt Saarlouis Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht des Saarlandes. Cauza 57-65.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 13 mai 1997 Republica Federală Germania împotriva Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene „Directivă referitoare la sistemele de garantare a depozitelor – Bază juridică – Obligaţie de motivare – Principiul subsidiarităţii – Proporţionalitate – Protecţia consumatorului – Verificarea de către statul membru de origine” Cauza C-233/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 16 MARTIE 1983 Amministrazione delle Finanze dello Stato împotriva Societa petrolifera italiana SpA (SPI) şi SpA Michelin italiana (SAMI) (cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Corte Suprema di Cassazione) „Efecte ale consolidării drepturilor în cadrul GATT” Cauzele conexate 267 până la 269/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 12 iulie 1990 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze „Securitatea socială – Alocaţia suplimentară a Fondului naţional de solidaritate – Exportabilitatea prestaţiilor necontributive” Cauza C-236/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Ordonanţa Curţii din 21 mai 1977 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Cauzele conexate 31/77 R şi 53/77 Rrevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 20 mai 1992 Claus Ramrath împotriva Ministre de la Justice (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Comitetul pentru contencios al Conseil d’Etat din Luxemburg) „Auditori de întreprinderi— Cerinţa de a avea un sediu profesional într-un stat membru” Cauza C-l06/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 6 octombrie 1982 Srl CILFIT şi Lanificio di Gavardo SpA împotriva Ministerului Sănătăţii (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Corte Suprema di Cassazione) „Obligaţia de a introduce o acţiune pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare” Cauza 283/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 21 noiembrie 1991 Hauptzollamt München-Mitte împotriva Technische Universität München (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesfinanzhof) „Tarif Vamal Comun – Scutire de taxe vamale pentru aparate ştiinţifice – Valoare ştiinţifică echivalentă” Cauza C-269/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (a doua cameră) din 10 martie 2004 Malagutti-Vezinhet SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Siguranţa generală a produselor – Sistem comunitar de alertă rapidă pentru produsele alimentare – Acţiune în despăgubiri” Cauza T-177/02revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 3 martie1988 Allen & Hanburys Ltd împotriva Generics (UK) Ltd (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de la House of Lords) „Proprietate industrială şi comercială — Brevete purtând menţiunea «licenţă asupra drepturilor» — Sfera de aplicare a protecţiei — Licenţă obligatorie acordată asupra brevetului” Cauza 434/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 9 NOIEMBRIE 1983 NV Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Abuz de poziţie dominantă — risturne la cumpărarea de pneuri” Cauza 322/81revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 22 septembrie 1988 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Irlandei „Piaţa lucrărilor publice – Procedură de licitaţie comunitară –Aplicabilitatea articolului 30 din Tratatul CEE” Cauza 45/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 14 decembrie 1962 Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes şi alţii împotriva Consiliului Comunităţii Economice Europene Cauzele conexate C-16/62 şi C-17/62revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 13 noiembrie 1990 Carmina di Leo împotriva Land Berlin (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Darmstadt) „Nediscriminare – copilul unui lucrător comunitar – Ajutor pentru formare” Cauza C-308/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 2 martie 1983. Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Dreptul concurenţei – Abuz de poziţie dominantă. Cauza 7/82.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 16 iulie 1992 Manuel José Lourenço Dias împotriva Director da Alfândega do Porto (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto) „Interpretarea articolelor 12 şi 95 din Tratatul CEE – Impozitul pe autoturism” Cauza C-343/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 11 iulie 1968 Zuckerfabrik Watenstedt GMBH împotriva Consiliului Comunităţilor Europene Cauza 6/68revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 14 septembrie 1999. Frans Gschwind împotriva Finanzamt Aachen–Außenstadt. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht Köln – Germania. „Articolul 48 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 39 CE) – Tratament egal – Nerezidenţi – Impozit pe venit – Grilă de impozitare pentru cuplurile căsătorite. Cauza C-391/97.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 27 OCTOMBRIE 1982 Elestina Esselina Christina Morson împotriva Staat der Nederlanden şi Hoofd van de Plaatselijke Politie in de zin van de Vreemdelingenwet; Sewradjie Jhanjan împotriva Staat der Nederlanden [cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulate de către Hoge Raad der Nederlanden (Ţările de Jos)] „Libera circulaţie a lucrătorilor” Cauzele conexate 35/82 şi 36/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 21 septembrie 1989 Hoechst AG împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Acţiune în anulare – Dreptul concurenţei – Regulamentul nr. 17 – Investigaţie – Dreptul fundamental la inviolabilitatea domiciliului – Motivare – Penalităţi cu titlu cominatoriu – Vicii de procedură” Cauzele conexate 46/87 şi 227/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 1 decembrie 1965 FIRMA C. SCHWARZE împotriva EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FÜR GETREIDE UND FUTTERMITTEL Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Hessisches Finanzgericht Cauza 16/65revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 28 martie 1985 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Italiene „Grupuri de producători agricoli” Cauza 272/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 31 ianuarie 1984 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat: protecţia sănătăţii animalelor” Cauza 40/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 21 septembrie 1988 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat – Articolele 17-20 din Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 – Limitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă imobilelor închiriate” Cauza 50/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 18 FEBRUARIE 1970 Hauptzollamt Hamburg-Oberelbe împotriva FIRMA Paul G. Bollmann (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesfinanzhof) Cauza 40/69revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 6 DECEMBRIE 1984 SA Biovilac NV împotriva Comunităţii Economice Europene „Răspundere extracontractuală a Comunităţii pentru un act nelegal sau eventual legal — Vânzări de lapte praf degresat la preţ redus” Cauza 59/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 15 iulie 1982 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat: protecţia sănătăţii animalelor” Cauza 40/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 22 iunie 1989 Fédération de l'industrie de l'huilerie de la CEE (Fediol) împotriva Comisia Comunităţilor Europene Cauza 70/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 12 NOIEMBRIE 1969 Erich Stauder împotriva oraşului Ulm — Sozialamt (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Stuttgart) Cauza 29/69revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 28 ianuarie 1986 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze „Libertatea de stabilire privind asigurările – Impozit pe profit şi creditele fiscale ale acţionarilor” Cauza 270/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 22 martie 1983. Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze. Libera circulaţie a mărfurilor – Importul de vin italian în Franţa. Cauza 42/82.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 27 septembrie 1988* The Queen împotriva H.M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust PLC (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice, Queen's Bench Division) „Libertatea de stabilire — Dreptul de a părăsi statul membru de origine — Persoane juridice” Cauza 81/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 17 MAI 1972 Orsolina Leonesio împotriva Ministerului agriculturii şi pădurilor din Republica Italiană (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Pretore di Lonato) Cauza 93/71revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 7 ianuarie 2004 K. B. împotriva National Health Service Pensions Agency şi Secretary of State for Health [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Court of Appeal (England & Wales), Civil Division] „Articolul 141 CE – Directiva 75/117/CEE – Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei – Excluderea unui partener transsexual de la beneficiul unei pensii de urmaş a cărei acordare este limitată exclusiv la soţul supravieţuitor – Discriminare întemeiată pe motiv de sex” Cauza C-117/01revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 17 IANUARIE 1984 Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, VBVB, şi Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels VBBB împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Norme din domeniul concurenţei — Preţuri fixe pentru cărţi” Cauzele conexate 43 şi 63/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 5 octombrie 1988 Udo Steymann împotriva Staatssecretaris van Justitie (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Raad van State din Ţările de Jos) „Activităţi economice exercitate de membrii unor comunităţi religioase Libertatea de a presta servicii” Cauza 196/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 30 IANUARIE 1974 E. Kampffmeyer împotriva Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Frankfurt) Cauza 158-73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 15 martie 2005 The Queen, la cererea formulată de Dany Bidar împotriva London Borough of Ealing şi Secretary of State for Education and Skills [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, (Administrative Court)] „Cetăţenia în cadrul Uniunii – Articolele 12 şi 18 din Tratatul CE – Ajutor acordat studenţilor sub forma unui împrumut subvenţionat – Dispoziţie care limitează acordarea unui asemenea împrumut studenţilor stabiliţi pe teritoriul naţional” Cauza C-209/03revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 20 MARTIE 1982 Republica Federală Germania împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare de stat — Textile şi confecţii — Acţiune în anulare a autorizaţiei de acordare de ajutoare — Acţiune în constatarea abţinerii de a acţiona” Cauza 84/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 octombrie 1989 Dow Chemical Ibérica SA şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Acţiune în anulare – Dreptul concurenţei – Regulamentul nr. 17 – Verificare – Dreptul fundamental la inviolabilitatea domiciliului – Motivare – Probe – Aderare” Cauzele conexate 97/87, 98/87 şi 99/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 23 IANUARIE 1975 Filippo Galli (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Pretore di Roma) Cauza 31/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (A DOUA CAMERĂ) DIN 14 FEBRUARIE 1985 D. A. Rompelman şi E. A. Rompelman-Van Deelen împotriva Minister van Financiën (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden) „Armonizarea taxei pe valoarea adăugată – A şasea Directivă – Noţiunea de persoană plătitoare de impozit” Cauza 268/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (A PATRA CAMERĂ) DIN 13 IULIE 1983 Sandro Forcheri şi Marisa Marino, casatorita Forcheri, împotriva statului belgian şi a Asbl Institut supérieur de sciences humaines aplicate — École ouvriere supérieure (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de juge de paix din cel de-al patrulea canton din Bruxelles) Învăţământ superior — drept de înscriere suplimentar“ Cauza 152/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a cincea cameră) din 27 septembrie 1988 Asteris AE şi altele împotriva Republicii Elene şi a Comunităţii Economice Europene (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Polymeles Protodikeio din Atena) „Hotărârea Curţii — Respingerea unei acţiuni în daune-interese — Efectul asupra acţiunilor în despăgubiri pendinte în faţa instanţelor naţionale” Cauzele conexate C-106/87 până la C-120/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 12 decembrie 1972 International Fruit Company NV şi altele împotriva Produktschap voor Groenten en Fruit (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven) Cauzele conexate 21/72 - 24/72revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 11 iulie 2002 Marie-Nathalie D’Hoop împotriva Office National de l’Emploi (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal du Travail din Liège) „Cetăţenia Uniunii – Principiul nediscriminării –Legislaţie naţională care nu acordă dreptul la indemnizaţia de şomaj resortisanţilor naţionali decât cu condiţia de a-şi fi terminat studiile secundare într-o instituţie de învăţământ din propriul stat membru – Resortisanţi naţionali în căutarea unui prim loc de muncă care şi-au terminat studiile secundare într-o instituţie de învăţământ dintr-un alt stat membru” Cauza C-224/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 8 NOIEMBRIE 1983 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - egalitate de tratament pentru bărbaţi şi femei Cauza 165/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 21 martie 1990 Regatul Belgiei împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare de stat pentru o întreprindere de tuburi de oţel – Eliminare prin recuperare” Cauza C-142/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 7 FEBRUARIE 1973 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Italiene „Prime pentru sacrificarea vacilor şi pentru necomercializarea laptelui” Cauza 39/72revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 13 martie1979 SA des grandes distilleries Peureux împotriva Directeur des Services fiscaux de la Haute-Saône et du territoire de Belfort (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de tribunal de grande instance din Lure) Cauza 119/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 5 IULIE 1983 Biagio Valentini împotriva ASSEDIC din Lyon (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de grande instance de Lyon) „Securitate socială - lucrători migranţi - cumul de prestaţii pentru limită de vârstă şi de pre-pensionare” Cauza 171/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 7 iulie 1988 Christopher Stanton şi SA belge d'assurances „L'Étoile 1905“ împotriva Inasti (Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants) (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal du travail din Bruxelles) „Acţiune pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare – Prestare de servicii – Condiţii de plată a contribuţiilor la sistemul belgian de securitate socială al lucrătorilor care desfăşoară o activitate independentă — Articolele 7 şi 52 din tratatul CEE“ Cauza 143/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 18 NOIEMBRIE 1970 Amedeo Chevalley împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Cauza 15/70revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 29 martie 1979 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord „Cartofi” Cauza 231/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (CAMERA A CINCEA) DIN 14 IULIE 1983 Procedură penală împotriva lui Sandoz BV (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Arrondissementsrechtbank, ’s-Hertogenbosch) „Libera circulaţie a mărfurilor – restricţii justificate prin motive de protecţie a sănătăţii” Cauza 174/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 2 februarie 1989 Ian William Cowan împotriva Trésor public (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris) „Turişti în calitate de destinatari ai unor servicii – Dreptul la despăgubiri în caz de agresiune” Cauza 186/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 17 DECEMBRIE 1970 Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel împotriva Köster, Berodt & Co. (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Hessischer Verwaltungsgerichthof) Cauza 25/70revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 25 SEPTEMBRIE 1979 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze „Carne de oaie” Cauza 232/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 29 NOIEMBRIE 1983 Roussel Laboratoria BV şi alţii împotriva statului olandez (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Arrondissementsrechtbank din Haga) „Reglementări cu privire la preţurile medicamentelor importate” Cauza 181/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 22 septembrie 1988 Landul Saar şi alţii împotriva Ministrului industriei, poştei şi telecomunicaţiilor şi turismului şi alţii (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal administratif din Strasburg) „Centrale nucleare – Avizul Comisiei în sensul articolului 37 din Tratatul CEEA” Cauza 187/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 30 APRILIE 1974 R. & V. Haegeman împotriva statului belgian (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de premiere instance de Bruxelles) Cauza 181/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 10 IULIE 19841 Dansk Denkavit ApS împotriva Ministeriet for skatter og afgifter (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Ostre Landsret) „Impozit pe cifra de afaceri (TVA): Regim intern – Regim la import” Cauza 42/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 4 OCTOMBRIE 1983 Federaţia industriei uleiului din CEE (FEDIOL) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Procedură anti-subvenţii — Drepturi ale părţilor lezate” Cauza 191/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 27 septembrie 1988 Athanasios Kalfelis împotriva Bankhaus Schröder, Münchmeyer, Hengst und Co. şi alţii (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof) „Articolul 5 alineatul (3) şi articolul 6 alineatul (1) din Convenţia de la Bruxelles – Pluralitate de pârâţi – Noţiunea de delict şi de cvasi-delict” Cauza 189/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 26 NOIEMBRIE 1975 Société des grands moulins des Antilles împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Cauza 99/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 22 FEBRUARIE 1984 Gerda Kloppenburg împotriva Finanzamt Leer (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Niedersächsisches Finanzgericht) „Efectul directivelor – Efectul retroactiv al unui amendament” Cauza 70/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 9 NOIEMBRIE 1983 Amministrazione delle Finanze dello Stato împotriva SpA San Giorgio (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale din Trento) „Recuperarea sumelor plătite necuvenit – Consecinţele taxelor percepute pentru încălcarea dreptului comunitar asupra preţurilor mărfurilor” Cauza 199/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 octombrie 1989 Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fiorenzuola d'Arda şi alţii împotriva Comune di Carpaneto Piacentino şi Ufficio provinciale imposta sul valore aggiunto di Piacenza (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Commissione tributaria di secondo grado şi de Commissione tributaria di primo grado di Piacenza) „Taxa pe valoarea adăugată – Noţiunea de persoană plătitoare de impozit – Organisme publice” Cauzele conexate 231/87 şi 129/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 12 iulie 1973. Riseria Luigi Geddo împotriva Ente Nazionale Risi Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Pretore din Milano Cauza 2/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (a cincea cameră) 29 ianuarie 1985 Henri Cullet şi Chambre syndicale des réparateurs automobiles et détaillants de produits pétroliers împotriva Centre Leclerc din Toulouse şi Centre Leclerc din Saint-Orens-de-Gameville (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de commerce din Toulouse) „Normă naţională privind preţurile carburanţilor” Cauza 231/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (A CINCEA CAMERĂ) DIN 21 SEPTEMBRIE 1983 Deutsche Milchkontor GmbH şi alţii împotriva Republicii Federale Germania (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main) „Recuperarea ajutoarelor plătite necuvenit— lapte praf degresat“ Cauzele conexate 205 - 215/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 30 mai 1989 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Programul de acţiune europeană privind mobilitatea studenţilor (Erasmus) — Acţiune în anulare — Baza juridică — Formare profesională” Cauza 242/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 24 OCTOMBRIE 1973 Carl Schlüter împotriva Hauptzollamt Lörrach (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht Baden-Württemberg) „Sume compensatorii pentru variaţiile cursului de schimb” Cauza 9/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii 13 februarie 1985 Françoise Gravier împotriva oraşului Liege (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de premiere instance din Liege) „Nediscriminare: acces la învăţământ pentru formarea profesională” Cauza 293/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 13 decembrie 1983 Apple and Pear Development Council împotriva K. J. Lewis Ltd. şi alţii (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Country Court din Tunbridge Wells) „Măsuri naţionale pentru dezvoltarea producţiei şi a vânzării de mere şi pere autohtone” Cauza 222/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii(Camera a Cincea) din 11 iulie 1989 Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG împotriva Hauptzollamt Gronau (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht Düsseldorf) “Taxă de coresponsabilitate în sectorul cerealelor” Cauza 265/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 10 decembrie 1974 Dl Charmasson împotriva Ministrului Economiei şi Finanţelor (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d’Etat din Franţa) „Organizarea naţională şi organizarea comună a pieţei agricole” Cauza C-48/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 3 FEBRUARIE 1977 Jozef Strehl împotriva Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal du travail din Hasselt) Cauza 62/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 7 FEBRUARIE 1984 Duphar BV şi alţii împotriva statului olandez (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Arrondissementsrechtbank din Haga) „Sistemul asigurărilor de sănătate — Compatibilitatea cu tratatul a restricţiilor privind accesul la anumite medicamente” Cauza 238/12revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 14 februarie 1990 Republica Franceză împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare acordate de stat Notificare prealabilă Aporturi de capital, furnizarea de împrumuturi cu dobândă preferenţială şi reducerea contribuţiilor sociale” Cauza C-301/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 16 IANUARIE 1974 Rheinmühlen - Düsseldorf împotriva Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesfinanzhof) „Efecte ale hotărârilor pronunţate de tribunale în ultimă instanţă” Cauza 166/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 9 noiembrie 2000 The Queen împotriva Secretary of State for the Home Department, ex parte Nana Yaa Konadu Yiadom [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Court of Appeal (England & Wales)] „Libera circulaţie a persoanelor – Derogări – Hotărâri în materie de poliţie pentru străini – Admitere temporară – Garanţii jurisdicţionale – Căi de atac – Articolele 8 şi 9 din Directiva 64/221/CEE” Cauza C-357/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢIIDIN 21 FEBRUARIE 1984? Allied Corporation şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Drepturi antidumping” Cauzele conexate 239 şi 275/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 27 septembrie 1988 Parlamentul European împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Competenţa Parlamentului European de a introduce o acţiune în anulare” Cauza 302/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 14 MAI 1975 Comptoir National Technique Agricole (CNTA) SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Cauza 74/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 23 februarie 1999 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) şi BMW Nederland BV împotriva Ronald Karel Deenik (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden) „Directiva cu privire la mărci — Utilizarea neautorizată a mărcii BMW în anunţurile publicitare ale proprietarului unui garaj” Cauza C-63/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii 20 martie 1985 Timex Corporation împotriva Consiliului şi Comisiei Comunităţilor Europene „Drept antidumping pentru ceasuri de mână mecanice” Cauza 264/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 24 ianuarie 1989 EMI Electrola GmbH împotriva Patricia Im- und Export şi alţii (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Hamburg) „Drepturi de autor — Diferenţele privind durata protejării” Cauza 341/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 30 OCTOMBRIE 1975 Rey Soda împotriva Cassa Conguaglio Zucchero (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Pretore di Abbiategrasso) Cauza 23/75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (prima cameră) 22 mai 1985 Parlamentul European împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Politica comună în domeniul transporturilor – Obligaţiile Consiliului” Cauza 13/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a cincea Cameră) din 24 iunie 1986 Développement SA şi Clemessy împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Fondul European de Dezvoltare - Răspundere pentru acte de gestiune“ Cauza 267/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 18 octombrie 1989 Orkem împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Competenţele de investigare ale Comisiei Dreptul la apărare” Cauza 374/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 2 iunie 1976 Kurt Kampffmeyer Miihlenvereinigung KG şi alţii împotriva Comisiei şi a Consiliului Comunităţilor Europene Cauzele conexate 56 până la 60/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 2 februarie 1994. Verband Sozialer Wettbewerb eV împotriva Clinique Laboratoires SNC şi Estée Lauder Cosmetics GmbH. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Berlin - Germania. Libera circulaţie a mărfurilor - Denumirea unui produs cosmetic cu risc de inducere în eroare a consumatorului. Cauza C-315/92.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (PRIMA CAMERĂ) DIN 22 SEPTEMBRIE 19831 Vincent Rodolphe Auer împotriva Ministere public (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Colmar) „Medici veterinari – libertate de stabilire – efectul direct al directivelor” Cauza 271/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 28 noiembrie 1989 Anita Groener împotriva Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court, Dublin) „Libera circulaţie a lucrătorilor – Cunoaşterea unei limbi oficiale a ţării gazdă” Cauza C-379/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 8 iulie 1999 Parlamentul European împotriva Consiliului Uniunii Europene „Acord între Comunitatea Europeană şi Mauritania privind pescuitul - Acorduri care au implicaţii bugetare importante pentru Comunitate” Cauza C-189/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 12 iulie 2001 Abdon Vanbraekel si alţii împotriva Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC) (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour du travail din Mons) „Securitate socială – Asigurare de boală – Articolele 22 şi 36 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Libertatea de a presta servicii – Articolul 59 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 49 CE) – Cheltuieli de spitalizare suportate pe teritoriul unui alt stat membru – Refuz de autorizare ulterior declarat nefondat” Cauza C-368/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 31 IANUARIE 1984 Graziana Luisi şi Giuseppe Carbone împotriva Ministero del Tesoro (cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulate de Tribunale di Genova) „Tranzacţii invizibile — Cerinţe naţionale de control“ Cauzele conexate 286/82 şi 26/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 13 iulie 1989 Ministère public împotriva Jean-Louis Tournier (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d’appel d’Aix-en-Provence) „Concurenţă — Drepturi de autor — Nivelul redevenţelor — Contracte de reprezentare reciprocă” Cauza 395/87revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 10 iulie 1990 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Federale Germania “Organizarea comună a pieţei vitivinicole – Măsuri naţionale coercitive” Cauza C-217/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 7 noiembrie 1985 Stanley George Adams împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Responsabilitate extraîmpotrivactuală — Protecţia caracterului confidenţial al informaţiilor — Prescriere“ Cauza 145/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 28 FEBRUARIE 19841 Senta Einberger împotriva Hauptzollamt Freiburg (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht Baden-Württemberg) „Impozitul pe cifra de afaceri la import - Substanţe stupefiante introduse prin împotrivabandă” Cauza 294/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 5 decembrie 1989 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Italiene „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Contracte de achiziţie publică de produse în domeniul informaticii – Întreprinderi cu participaţie publică – Legislaţie naţională neconformă cu obligaţiile din dreptul comunitar” Cauza C-3/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 13 octombrie 1992 Republica Portugheză şi Regatul Spaniei împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Pescuit — Regulament privind repartizarea cotelor de pescuit între statele membre — Actul de aderare a Spaniei şi Portugaliei” Cauzele conexate C-63/90 şi C-67/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 21 iunie 1974 Jean Reyners împotriva statului belgian (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d’Etat din Belgia) „Dreptul de stabilire” Cauza 2/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 13 martie 1985 Regatul Ţărilor de Jos şi Leeuwarder Papierwarenfabriek BV împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutor în sectorul prelucrării cartonului” Cauzele conexate 296 şi 318/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 24 octombrie 1989 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Autorizaţie acordată Comisiei prin articolul 145 şi execuţie bugetară prin articolul 205” Cauza 16/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 9 martie 1978 Amministrazione delle Finanze dello Statoîmpotriva Simmenthal S.p.A (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Pretore di Susa) „Neaplicarea de către instanţa naţională a unei legi contrare dreptului comunitar” Cauza 106/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 1 IULIE 1969 Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders împotriva S.A. Ch. Brachfeld & Sons et Chougol Diamond Co. (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, solicitată de judecătorul de pace din Anvers) cauzele conexate 2 şi 3-69.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (A CINCEA CAMERĂ) DIN 26 OCTOMBRIE 1983 De Samvirkende Danske Landboforeninger împotriva Ministerului danez al impozitelor şi accizelor (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Ostre Landsret) „Impozit funciar datorat statului asupra proprietăţilor agricole — Valabilitate în temeiul dreptului comunitar” Cauza 297/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 13 decembrie 1991 Régie des télégraphes et des téléphones împotriva GB-Inno-BM SA (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de commerce din Bruxelles) „Libera circulaţie a mărfurilor – Concurenţă – Omologarea aparatelor telefonice” Cauza C-18/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 5 mai 1998 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Agricultură — Sănătate animală— Măsuri de urgenţă împotriva encefalopatiei spongiforme bovine — Boala vacii nebune” Cauza C-180/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 10 martie 1993* Comisia Comunităţilor Europene împotriva Marelui Ducat al Luxemburgului „Indemnizaţii de naştere şi de maternitate — Condiţia privind reşedinţa – Validitate” Cauza C-111/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 14 NOIEMBRIE 1984 SA Intermills împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutor pentru reconversia unei întreprinderi de prelucrare a hârtiei” Cauza 323/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 20 martie 1990 Du Pont de Nemours Italiana SpA împotriva Unità sanitaria locale n° 2 di Carrara (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale amministrativo regionale della Toscana) „Contracte de achiziţie publică de bunuri — Rezervarea a 30 % din aceste contracte pentru întreprinderile situate într-o anumită regiune” Cauza C-21/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a cincea cameră) din 25 noiembrie 1986 Marthe Klensch şi alţii împotriva Secrétaire d'État a l'Agriculture et a la Viticulture (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d'État al Marelui Ducat al Luxemburgului) „Prelevare suplimentară asupra laptelui” Cauzele conexate 201 şi 202/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 17 decembrie 1970 Internationale Handelsgesellschaft mbH împotriva Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Frankfurt) Cauza 11/70revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 13 iulie 2004 Bacardi France SAS împotriva Télévision française 1 SA (TF1) şi alţii [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation (Franţa)] „Articolul 59 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 49 CE) – Directiva 89/552/CEE – Televiziune fără frontiere – Televiziune – Publicitate – Măsură naţională care interzice publicitatea televizată pentru băuturile alcoolice comercializate în acest stat, în măsura în care este vizată publicitatea televizată indirectă care rezultă din apariţia pe ecran a unor panouri care sunt vizibile în momentul retransmiterii anumitor manifestări sportive – Legea «Evin»” Cauza C-429/02revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 21 septembrie 1989 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Elene „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – nestabilirea şi nepunerea la dispoziţie a resurselor proprii ale Comunităţii” Cauza 68/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a cincea cameră) din 26 februarie 1987 Consorzio Cooperative d'Abruzzo împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „FEOGA, secţiunea «Orientare» – Anularea unei decizii privind acordarea unei contribuţii” Cauza 15/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 26 februarie 1986 M. H. Marshall împotriva Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching) (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare,formulată de Court of Appeal din Regatul Unit) „Egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi –Condiţii de concediere” Cauza 152/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 16 februarie 1977. Schöttle & Söhne OHG împotriva Finanzamt Freudenstadt. (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht Baden – Württemberg). Cauza 20-76.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 4 octombrie 1991 Parlamentul European împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Contaminare radioactivă a produselor alimentare“ Cauza C-70/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 19 martie 1996 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Consiliului Uniunii Europene Cauza C-25/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 6 OCTOMBRIE 19761 A. De Bloos, SPRL împotriva Société en commandite par actions Bouyer (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Mons) „Convenţia de la Bruxelles privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială, articolul 5 alineatele (1) şi (5)” Cauza 14/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 11 NOIEMBRIE 1997 Hellmut Marschall împotriva Land Nordrhein-Westfalen (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Verwaltungsgericht Gelsenkirchen) „Egalitate de tratament pentru femei şi bărbaţi - Candidaţi de gen masculin şi de gen feminin care au calificări egale – Prioritate pentru candidaţii de gen feminin - Clauză de salvgardare” Cauza C 409/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 22 iunie 1989 Fratelli Costanzo SpA împotriva Comune di Milano (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Italia) „Contracte de achiziţie publică de lucrări – Oferte anormal de scăzute Efectul direct al directivelor în raport cu autorităţile administrative” Cauza 103/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 3IULIE 1979 Procese penale împotriva J. van Dam en Zonen şi alţii (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Economische Politicrechter al Arrondissementsrechtbank din Rotterdam) „Resurse biologice ale mării” Cauzele conexate de la 185/78 la 204/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 14 DECEMBRIE 19761 Estasis Salotti di Colzani Aimo şi Gianmario Colzani împotriva RÜWA Polstereimaschinen GmbH (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof) „Convenţia din 27 septembrie 1968 privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială, articolul 17 (prorogarea competenţei)” Cauza 24/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra) din 20 martie 2002 LR AF 1998 A/S împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Cartel – Conducte de încălzire urbană – Articolul 85 din Tratatul CE (devenit articolul 81 CE) – Încălcare continuă – Boicot – Acces la dosar – Amendă – Linii directoare privind calcularea amenzilor – Neretroactivitate – Încredere legitimă” Cauza T-23/99revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 octombrie 1989 Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark împotriva Dansk Arbejdsgiverforening, acţionând în numele Danfoss (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Faglige Voldgiftsret) „Tratament egal pentru lucrătorii de sex feminin şi cei de sex masculin în ceea ce priveşte remuneraţia” Cauza 109/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 7 FEBRUARIE 1979 Guvernul francez împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „FEOGA” Cauzele conexate C-15/76 şi C-16/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 22 NOIEMBRIE 1978 Somafer SA împotriva Saar-Ferngas AG Cauza 33/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 14 octombrie 2004. Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH împotriva Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesverwaltungsgericht - Germania. Libertatea de a presta servicii - Libera circulaţie a mărfurilor - Restricţii - Ordine publică - Demnitate umană - Protejarea valorilor fundamentale consacrate de constituţia naţională - „Jocul de-a omorâtul". Cauza C-36/02revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 23 noiembrie 1989 Torfaen Borough Council împotriva B & Q plc (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cwmbran Magistrales’ Court, Regatul Unit) „Interpretarea articolelor 30 şi 36 din CEE – Interzicerea activităţilor comerciale duminica” Cauza C-145/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 26 IUNIE 1979, Pigs and Bacon Commission împotriva McCarren and Company Limited (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de High Court din Irlanda) „Organizarea comună a pieţelor în sectorul cărnii de porc” Cauza 177/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 6 OCTOMBRIE 19761 Industrie Tessili Italiana Como împotriva Dunlop AG (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Oberlandesgericht, Frankfurt pe Main) „Convenţia de la Bruxelles privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială, articolul 5 alineatul (1)” Cauza 12/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 14 decembrie 2004. Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. şi S. Spitz KG împotriva Land Baden-Württemberg. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Stuttgart - Germania. Mediu - Libera circulaţie a mărfurilor - Ambalaje şi deşeuri de ambalaje - Directiva 94/62/CE - Obligaţii de garantare şi de returnare pentru ambalajele de unică folosinţă în funcţie de procentul global de ambalaje refolosibile. Cauza C-309/02revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 23 noiembrie 1989 Kommanditgesellschaft in Firma Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik Glockengasse n° 4711 împotriva Provide SRL (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Köln) „Norme naţionale privind comercializarea produselor cosmetice” Cauza C-150/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 20 FEBRUARIE 1979 S.A. Buitoni împotriva Fonds d'Orientation et de Régularisation des Marchés Agricoles (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Administratif din Paris) „Restituirea garanţiei” Cauza 122/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 14 OCTOMBRIE 19761 LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG împotriva EUROCONTROL (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare,formulată de Oberlandesgericht din Düsseldorf) Cauza 29/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 9 septembrie 2003* Christina Kik împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI) „Regulamentul (CE) nr. 40/94 – Articolul 115 – Regimul lingvistic în vigoare al Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (OAPI) – Excepţie de nelegalitate – Principiul nediscriminării” Cauza C-361/01 Previzuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 8 iunie 1989 Association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB) c Office national interprofessionnel des céréales (ONIC). Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d'État al Republicii Franceze "Limite cantitative de achiziţie prin intervenţie, diferenţiate în funcţie de statele membre – Aprecierea validităţii" Cauza 167/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 25 IANUARIE 19791 A. Racke împotriva Hauptzollamt Mainz (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesfinanzhof) „Compensaţii băneşti – Publicarea regulamentelor“ Cauza 98/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Şedinţă plenară) din 23 martie 2004 Republica Franceză împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Orientări în materie de cooperare şi transparenţă la nivelul reglementării convenite cu Statele Unite ale Americii –– Absenţa caracterului obligatoriu” Cauza C-233/02revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 9 noiembrie 2004. Fixtures Marketing Ltd împotriva Oy Veikkaus Ab. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Vantaan käräjäoikeus - Finlanda. Directiva 96/9/CE – Protecţia juridică a bazelor de date – Drept sui generis – Noţiunea de investiţie legată de obţinerea, verificarea sau prezentarea conţinutului unei baze de date – Calendarul campionatelor de fotbal – Pariuri. C-46/02revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (A CINCEA CAMERĂ) din 8 mai 1990 Klaus Biehl împotriva Administration des contributions du grand-duché de Luxembourg (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d'État al Marelui Ducat al Luxemburgului) „Discriminare – Condiţii de reşedinţă impuse de o legislaţie naţională pentru a obţine rambursarea unui impozit“ Cauza C-175/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 13 FEBRUARIE 1979 Granaria BV împotriva Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven) „Lapte praf, răspundere naţională” Cauza 101/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Prima cameră) din 9 septembrie 2004 Regatul Spaniei şi Republica Finlanda împotriva Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene „Directiva 2002/15/CE – Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităţi în domeniul transportului rutier – Conducători auto independenţi – Bază juridică – Libera exercitare a unei profesii – Principiul tratamentului egal – Proporţionalitate – Obligaţie de motivare” Cauzele conexate C-184/02 şi C-223/02revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 10 ianuarie 2006. The Queen, la cererea International Air Transport Association şi European Low Fares Airline Association împotriva Department for Transport. (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court). Transport aerian — Regulamentul (CE) nr. 261/2004 — Articolele 5, 6 şi 7 — Compensare şi asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor— Validitate — Interpretarea articolului 234 CE. Cauza C-344/04revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 8 noiembrie 1990 Elisabeth Johanna Pacifica Dekker împotriva Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden) „Egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi –Refuzul de a angaja o femeie însărcinată” Cauza C-l77/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 2 FEBRUARIE 1977 Amsterdam Bulb B.V. împotriva Produktschap voor Siergewassen (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven) Cauza 50/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTÃRÂREA CURŢII (Marea Camerã) din 19 septembrie 2006* i-21 Germany GmbH şi Arcor AG & Co. KG, fostă ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG împotriva Bundesrepublik Deutschland (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesverwaltungsgericht) „Servicii de telecomunicaţii - Directiva 97/13/CE - Articolul 11 alineatul (1) - Taxe şi redevenţe aplicabile licenţelor individuale - Articolul 10 CE – Supremaţia dreptului comunitar – Certitudine juridică – Decizie administrativă definitivă”revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului (Camera a treia extinsă) din 19 octombrie 2005 CDA Datenträger Albrechts GmbH împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Ajutoare de stat Cauza T-324/00revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 8 noiembrie 1990 Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark împotriva Dansk Arbejdsgiverforening (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Højesteret) „Egalitate de tratament pentru femei şi bărbaţi –Condiţii de concediere — Absenţa pe caz de boală care îşi are originea în sarcină sau naştere” Cauza C-179/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (camera a cincea) din 29 iunie 1988. Luc Van Landschoot împotriva NV Mera cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Vredegerecht van het kanton Brasschaat Taxă de coresponsabilitate în sectorul cerealelor Cauza 300/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTARÂREA CURŢII (sesiune plenară) din 11iulie 2006 Comisiei Comunităţilor Europene împotriva Édith Cresson « Articolul 213 alineatul 2 CE -Articolul 126 alineatul 2, EA –Încălcarea obligaţiilor care découlant din sarcina unui membru al Comisiei- Decăderea din dreptul la pensie » Cauza C-432/04revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 septembrie 1987 Jacques Feldain împotriva Directeur des services fiscaux du département du Haut-Rhin [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de grande instance din Mulhouse (Franţa)] „Articolul 95 – Impozitul diferenţiat aplicat autovehiculelor” Cauza 433/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 28 noiembrie 1991 Marele Ducat al Luxemburgului împotriva Parlamentului European „Sediul instituţiilor şi locurile de muncă ale Parlamentului European – Transfer de personal” Cauzele conexate C-213/88 şi C-39/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 14 iulie 1976 Cornelis Kramer şi alţii (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Arrondissementsrechtbanken din Zwolle şi din Alkmaar) „Resurse biologice ale mării” Cauzele conexate C-3/76, C-4/76 şi C-6/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 13 martie 1984 Acţiune penală împotriva lui Karl Prantl (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht München II) „Libera circulaţie a mărfurilor — Articolele 30 şi 36 din tratat şi proprietatea industrială şi comercială — Organizarea comună a pieţei şi intervenţia statelor membre” Cauza 16/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 17 DECEMBRIE 1980 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Belgiei „Libera circulaţie a lucrătorilor” Cauza 149/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 22 februarie 1990 Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului împotriva Acciaierie e Ferriere Busseni SpA (în lichidare) (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale civile e penale di Brescia, Italia) Articolul 41 din Tratatul CECO – Creanţe născute din impuneri la producţia de cărbune şi oţel Cauza C- 221/88.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 20 APRILIE 1978 Société Les Commissionnaires Réunis S.a.r.l. împotriva Receveur des douanes; S.a.r.l. Les fils de Henri Ramel contra Receveur des douanes (cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulate de Tribunal d'Instance, Bourg-en-Bresse) „taxă franceză pe vinurile italieneşti” Cauzele conexate 80 şi 81/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) din 9 noiembrie 2006 Procedură iniţiată de Pirkko Marjatta Turpeinen (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Korkein hallinto-oikeus) „Libera circulaţie a persoanelor – Impozit pe venit – Pensie de retragere – Impozitarea mai mare a pensionarilor care au reşedinţa într-un alt stat membru” Cauza C-520/04revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 30 ianuarie 1985 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Danemarcei „Remunerare egală a lucrătorilor de sex masculin şi a celor de sex feminin” Cauza 143/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 22 februarie 1990 Giovanni Bronzino împotriva Kindergeldkasse (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bayerisches Landessozialgericht) „Securitate socială - Drept la prestaţii familiale atunci când dreptul intern al ţării de angajare solicită faptul ca acele condiţii necesare să fie îndeplinite în cadrul teritoriului acesteia” Cauza C-228/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 22 IANUARIE 1976 Carmine Antonio Russo împotriva Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Pretore di Bovino) Cauza 60-75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 4 decembrie 1974 Yvonne van Duyn împotriva Home Office (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Chancery Division a Hight Court of Justice) „Ordinea publică” Cauza 41/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 27 MARTIE 1980 Macarthys Ltd. împotriva lui Wendy Smith (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal din Londra) „Egalitate de remunerare între lucrătorii de sex feminin şi cei de sex masculin” Cauza 129/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 mai 1990 Douglas Harvey Barber împotriva Guardian Royal Exchange Assurance Group (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Court of Appeal din Londra) „Remunerare egală a lucrătorilor de sex masculin şi a celor de sex feminin — Concediere din motive economice —Plata anticipată a unei pensii pentru limită de vârstă” Cauza C-262/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 19 OCTOMBRIE 1977 Albert Ruckdeschel & Co şi Hansa-Lagerhaus Ströh & Co. împotriva Hauptzollamt Hamburg-St. Annen; Diamalt AG contra Hauptzollamt Itzehoe (cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulate de Finanzgericht Hamburg) Cauze conexate 117/76 şi 16/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Cauza 32/ 65 HOTĂRÂREA CURŢII DIN 13 IULIE 1966 Guvernul Republicii Italiene împotriva Consiliului CEE şi Comisiei CEErevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 26 MAI 1982 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Belgiei „Libera circulaţie a lucrătorilor” Cauza 149/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (prima cameră) din 12 decembrie 1989 Procedură penală împotriva lui Lothar Messner (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Pretura di Volterra) „Libera circulaţie a persoanelor – Declaraţie de şedere” Cauza C-265/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 16 FEBRUARIE 1978 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Irlandei „Pescuit maritim” Cauza 61/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 29 MARTIE 1979 NTN Toyo Bearing Company Ltd. ş.a. împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Rulmenţi cu bile” Cauza 113/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (PRIMA CAMERĂ) DIN 3 IULIE 1980 Regina împotriva lui Stanislaus Pieck (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Pontypridd Magistrates' Court) „Dreptul de şedere al resortisanţilor comunitari” Cauza 157/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 18 octombrie 1990 Massam Dzodzi împotriva statului belgian (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de première instance din Bruxelles şi de Cour d’appel din Bruxelles) „Întrebări preliminare – Competenţa Curţii – Trimitere în cadrul legislaţiei naţionale la dispoziţii de drept comunitar – Drept de şedere – Drept de a rămâne – Directiva 64/221/CEE” Cauzele conexate C-297/88 şi C-197/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 25 MAI 1978 Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe GmbH & Co. KG şi alţii împotriva Consiliului şi Comisiei Comunităţilor Europene „Lapte praf degresat - răspundere” Cauzele conexate 83 şi 94/76, 4, 15 şi 40/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 18 februarie 1986 Bulk Oil (Zug) AG împotriva Sun International Limited şi Sun Oil Trading Company (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court) Cauza 174/84 „Restricţii cantitative practicate de către Regatul Unit la exportul de ţiţei către ţări terţe (Israel) — Valabilitate în raport cu politica comercială comună — Valabilitate în raport cu acordul CEE–Israel”revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 17 IUNIE 1981 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Irlandei „Neîndeplinirea obligaţiilor - Măsuri cu efect echivalent restricţiilor cantitative” Cauza 113/80revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 8 februarie 1990 Staatssecretaris van Financiën împotriva Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden) „Interpretarea articolului 5 alineatul (1) din A şasea Directivă – Livrarea unui bun imobil – Transferul de proprietate economică asupra bunului” Cauza C-320/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 4 OCTOMBRIE 1979 Republica Franceză împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord „Pescuit maritim” Cauza 141/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 14 iulie 1988 Federaţia industriei uleiului din CEE (Fediol) împotriva Comisia Comunităţilor Europene „Proceduri antisubvenţii — Regulament nr. 2176/84” Cauza 188/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 10 iunie 1982. Nicholas William, Lord Bethell, împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Concurenţă – Transporturi aeriene. Cauza 246/81.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a doua cameră) din 13 decembrie 1989 Salvatore Grimaldi împotriva Fonds des maladies professionnelles (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal du travail din Bruxelles) „Boli profesionale- Efectele unei recomandări” Cauza C-322/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 5 MARTIE 1980 H. Ferwerda BV împotriva Produktschap voor Vee en Vlees (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Haga) „Restituiri acordate necuvenit” Cauza 265/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a şasea cameră) din 29 septembrie 1987 De Boer Buizen BV împotriva Consiliului şi Comisiei Comunităţilor Europene „Răspundere extracontractuală – Regimul de export de tuburi de oţel” Cauza 81/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (A TREIA CAMERĂ) DIN 5 MAI 1983 Paola Piscitello împotriva Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Corte di cassazione - Italia) „Securitate socială - pensie socială - transfer” Cauza 139/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 10 iulie 1990 Anklagemyndigheden împotriva Hansen & Søn I/S (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Vestre Landsret) „Sancţiuni pentru încălcarea dreptului comunitar – Răspundere penală obiectivă –Regulamentul (CEE) nr. 543/69 Cauza C-326/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a şasea cameră) din 16 octombrie 1991 Hauptzollamt Hamburg-Jonas împotriva Werner Faust Offene Handelsgesellschaft KG (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesfinanzhof) „Conserve de ciuperci - Măsuri de salvgardare” Cauza C-24/90revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 3 decembrie 1996 Republica Portugheză împotriva Consiliului Uniunii Europene „Acord de cooperare între Comunitatea Europeană şi Republica India – Cooperare pentru dezvoltare – Protecţia drepturilor omului şi a principiilor democratice – Cooperarea în domeniul energiei, turismului, culturii, a combaterii consumului de droguri şi a protecţiei proprietăţii intelectuale – Competenţa Comunităţii – Temei legal” Cauza C-268/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 22 septembrie 1988 Republica Franceză împotriva Parlamentului European „Locuri de muncă ale Parlamentului European – Rezoluţie privind infrastructurile necesare la Bruxelles – Legalitate – Litispendenţă“ Cauzele conexate 358/85 şi 51/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 7 martie 1990 GB-INNO-BM împotriva Confédération du commerce luxembourgeois (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation din Marele Ducat al Luxemburgului) „Măsuri cu efect echivalent — Interdicţie naţională de a publica durata şi vechiul preţ al unei oferte de vânzare” Cauza C-362/88revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 26 FEBRUARIE 1976 Riccardo Tasca (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Pretore di Padova) Cauza 65/75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
AVIZUL CURŢII DIN 10 APRILIE 1992 emis în temeiul articolului 228 alineatul (1) din Tratatul CEE (Proiect de acord între Comunitate, pe de o parte, şi ţările Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, pe de altă parte, privind crearea Spaţiului Economic European) Avizul nr. 1/92 al Curţiirevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 2 mai 2006. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord împotriva Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene. Regulamentul (CE) nr. 460/2004 - Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor - Alegerea temeiului juridic. C-217/04revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA CURŢII din 13 iulie 1990 J. J. Zwartveld şi alţii „Comisie – Instanţă naţională – Cerere de asistenţă judiciară – Inviolabilitatea documentelor” Cauza C-2/88 Imm.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 14 DECEMBRIE 1962 Milchwerke Heinz Wöhrmann & Sohn KG Alfons Lütticke GmbH împotriva Comisiei Comunităţii Economice Europene Cauzele conexate 31 şi 33 până la 62revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 octombrie 1995* Procedură penală contra lui Peter Leifer ş.a (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Landgericht Darmstadt) „Politica comercială comună – Export de produse cu dublă utilizare” Cauza C-83/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 10 iulie 1986 Regatul Belgiei împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare de stat — Participarea la capitalul unei întreprinderi — Dreptul la apărare” Cauza 234/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera întâi) din 17 decembrie 1991 Enichem Anic SpA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Noţiuni de acord şi practică concertată – Responsabilitate colectivă – Imputabilitatea infracţiunii” Cauza T-6/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 2 DECEMBRIE 1971 Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt împotriva Consiliului Comunităţilor Europene Cauza C 5/71revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (prima cameră) din 19 februarie 1998 Eyckeler & Malt AG împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Acţiune în anulare – Importul de carne de vită de înaltă calitate („carne de vită Hilton”) – Regulamentul (CEE) nr. 1430/79 – Articolul 13 – Decizia Comisiei de refuzare a remiterii drepturilor de import – Dreptul la apărare – Eroare evidentă de evaluare” Cauza T-42/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 26 APRILIE 1988 Bond van Adverteerders şi alţii împotriva statului olandez [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Gerechtshof din Haga (Ţările de Jos)] „Interzicerea publicităţii şi a subtitrării pentru programele de televiziune transmise din străinătate” Cauza 352/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera întâi) din 17 decembrie 1991 Hercules Chemicals NV-SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Noţiuni de acord şi practică concertată – Răspundere colectivă” Cauza T-7/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 26 FEBRUARIE 1976 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Italiene Cauza 52/75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 10 martie 1998 Republica Federală Germania împotriva Consiliului Uniunii Europene „Acord-cadru privind bananele — GATT 1994 — Act final” Cauza C-122/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
„Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 14 martie 2006. Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Directiva 85/374/CEE – Răspunderea pentru produsele cu defect – Hotărârea Curţii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor – Neexecutare – Articolul 228 CE – Sancţiuni pecuniare – Executarea parţială a hotărârii în cursul procedurii." C 177/04revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera întâi) din 10 martie 1992 Shell International Chemical Company Ltd împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă - Noţiuni de acord şi de practici concertate - Răspundere colectivă” Cauza T-11/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 15 DECEMBRIE 1976 Simmenthal S.p.A. împotriva Ministerului de Finanţe italian (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Pretore di Suse) „Controale sanitare” Cauza 35/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
AVIZUL CURŢII DIN 11 NOIEMBRIE 1975 EMIS ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 228 ALINEATUL (1) PARAGRAFUL AL DOILEA DIN TRATATUL CEE Avizul 1/75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 31 martie 1998. Republica Franceză şi Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA) şi Entreprise miniere et chimique (EMC) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Controlul comunitar al concentrărilor între întreprinderi - Poziţie dominantă colectivă. Cauzele conexate C-68/94 şi C-30/95.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Prima Cameră) din 10 martie 1992 Imperial Chemical Industries plc împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Noţiuni de acord şi de practică concertată – Răspundere colectivă” Cauza T-13/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 29 NOIEMBRIE 1978 Pigs Marketing Board împotriva Raymond Redmond (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de către Magistrate’s Court din comitatul Armagh) „Organizarea comună a pieţelor în sectorul cărnii de porc” Cauza 83/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 23 noiembrie 2009 Republica Portugheză împotriva Consiliului Uniunii Europene „Politică comercială – Accesul la piaţa produselor textile -Produse originare din India şi din Pakistan” Cauza C-149/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a şasea Cameră) 8 octombrie 1987 Acţiune penală împotriva Kolpinghuis Nijmegen BV (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Arrondissementsrechtbank te Arnhem) „Posibilitatea de a opune unui justiţiabil o directivă netranspusă încă” Cauza 80/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua) din 2 iulie 1992 Dansk Pelsdyravlerforening împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă — Regulamentul nr. 26 — Societate cooperativă —Clauză de neconcurenţă —Obligaţii de livrare exclusivă” Cauza T-61/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 25 iulie 2002 Unión de Pequenos Agricultores împotriva Consiliului Uniunii Europene Recurs – Regulamentul (CE) nr. 1638/98 – Organizarea comună a pieţei în sectorul uleiurilor şi al grăsimilor - Acţiune în anulare - Persoană interesată - Protecţie judiciară efectivă – Admisibilitate Cauza C-50/00 Previzuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 15 februarie 2001 Nachi Europe GmbH împotriva Hauptzollamt Krefeld (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht Dusseldorf) „Politica comercială comună – Protecţia împotriva practicilor de dumping — Articolul 1, alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2849/92 – Modificarea dreptului antidumping definitiv privind importul de rulmenţi cu bile originari din Japonia, al căror diametru exterior maxim depăşeşte 30 milimetri – Acţiune pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare pentru evaluarea validităţii— Lipsa introducerii unei acţiuni în anulare împotriva regulamentului de către reclamantul în acţiunea principală” Cauza C-239/99revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua) din 6 octombrie 1994 Tetra Pak International SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă — Poziţie dominantă — Definirea pieţelor produselor — Piaţă geografică — Aplicarea articolului 86 unor practici puse în aplicare de o întreprindere dominantă pe o altă piaţă decât piaţa dominantă — Abuz — Vânzări asociate — Vânzări exclusive — Condiţii inechitabile — Preţuri de ruinare — Preţuri discriminatorii — Procedură administrativă — Principiul bunei administrări — Comunicarea procesului-verbal al audierii — Ordine — Amendă” Cauza T-83/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HHOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (a doua Cameră) din 1 aprilie 1993 BPB Industries plc şi British Gypsum Limited împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Abuz de poziţie dominantă – Contract de cumpărare exclusivă – Rabat pentru fidelitate – Efectul asupra comerţului între statele membre – Imputabilitatea încălcării” Cauza T-65/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Opinion of Mr Advocate General Saggio delivered on 9 March 2000. Criminal proceedings against Jean-Pierre Guimont. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de police de Belley - France. Measures having equivalent effect to a quantitative restriction - Purely internal situation - Manufacture and marketing of Emmenthal cheese without rind. Case C-448/98.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 26 martie 1987 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Preferinţe tarifare generalizate – Acţiune în anulare – Bază juridică – Obligaţie de motivare a actelor comunitare” Cauza 45/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a patra) din 14 decembrie 2000. Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. „Drept comunitar – Principiul eficacităţii dreptului comunitar – Principiul bunei gestiuni financiare – Compensare între o creanţă a Comisiei şi sumele datorate cu titlu de contribuţii comunitare” Cauza T-105/99.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera întâi) din 10 martie 1992 Società Italiana Vetro SpA şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Noţiunile de acord şi practică concertată – Abuz de poziţie dominantă colectivă – Probe” Cauzele conexate T-68/89, T-77/89 et T-78/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 1 April 2004. Commission of the European Communities v Jégo-Quéré & Cie SA. Appeal - Admissibility of an action for annulment of a regulation brought by a legal person. Case C-263/02 P.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (a patra cameră) 22 ianuarie 1997 Opel Austria GmbH împotriva Consiliului Uniunii Europene Retragerea concesiilor tarifare – Acordul privind Spaţiul Economic European – Obligaţia de drept internaţional public de a nu priva un tratat de obiectul şi de scopul său înainte de intrarea în vigoare a acestuia – Principiul protecţiei încrederii legitime – Principiul securităţii juridice – Publicarea în Jurnalul Oficial Cauza T-115/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 19 septembrie 2000 Ampafrance SA împotriva Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire şi Sanofi Synthelabo, fosta Sanofi Winthrop SA împotriva Directeur des services fiscaux du Val-de-Marne (cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulate de Tribunaux administratifs din Nantes şi Melun) „TVA – Deducerea taxei – Excludere de la dreptul la deducere – Cheltuieli de reprezentare – Proporţionalitate” Cauzele conexate C-177/99 şi C-181/99revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera a doua) din 27 februarie 1992 BASF AG şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă - Noţiuni de acord şi de practică concertată - Procedură - Competenţă - Regulament de procedură al Comisiei – Inexistenţa unui act” Cauzele conexate T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 şi T-104/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 28 MARTIE 19791 Regina împotriva Vera Ann Saunders (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Crown Court din Bristol) Cauza 175/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 16 iunie 1998 A. Racke GmbH & Co. împotriva Hauptzollamt Mainz (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesfinanzhof) „Acord de cooperare CEE/Iugoslavia – Suspendarea concesiilor comerciale – Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor – Clauza rebus sic stantibus” Cauza C-162/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (sesiune plenară) din 9 decembrie 2003* Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Italiene „Neîndeplinirea obligaţiilor de către stat – Interpretare contrară dreptului comunitar a unei legi naţionale de către jurisprudenţa şi practica administrativă – Condiţii de recuperare a sumelor plătite necuvenit” Cauza C-129/00revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 20 septembrie 1990 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Federale Germania „Ajutoare de stat — Întreprindere producătoare de produse semifinite şi finite din aluminiu — Recuperare” Cauza C-5/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 12 July 1988. Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Dim-dip lighting devices for motor vehicles. Case 60/86.2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 16 iunie 1998 Hermes International împotriva FHT Marketing Choice BV (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam) „Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului – Acordul TRIPs -Articolul 177 din tratat – Competenţa Curţii – Articolul 50 din Acordul TRIPs – Măsuri provizorii”revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTǍRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a cincea extinsă) din 23 noiembrie 2006 Ter Lembeek International NV împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare de stat – Ajutoare în favoarea grupului belgian Beaulieu – Anularea datoriei” Cauza T–217/02.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 octombrie 1990 SA CNL-SUCAL NV împotriva HAG GF AG (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof) „Libera circulaţie a mărfurilor – Drept de marcă” Cauza C-10/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Third Chamber) of 6 March 1980. Louise de Cavel v Jacques de Cavel. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. Maintenance obligations. Case 120/79.2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 27 mai 2004 Staatssecretaris van Financiën împotriva D. Lipjes Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden A şasea Directivă TVA – Articolul 28 b E alineatul (3) – Servicii de intermediere – Locul de efectuare a prestării Cauza C-68/03revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) din 17 februarie 2005* Finanzamt Gladbeck împotriva Edith Linneweber şi Finanzamt Herne-West împotriva Savvas Akritidis (cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulate de Bundesfinanzhof) „A şasea Directivă TVA – Scutirea jocurilor de noroc – Determinarea condiţiilor şi a limitelor scutirii – Impozitarea jocurilor organizate în afara cazinourilor publice – Respectarea principiului neutralităţii fiscale – Articolul 13 B litera (f) – Efect direct” Cauzele conexate C-453/02 şi C-462/02revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 7 mai 1991 Nakajima All Precision Co. Ltd împotriva Consiliului Comunităţilor Europene Cauza C-69/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 24 June 1981. Elefanten Schuh GmbH v Pierre Jacqmain. Reference for a preliminary ruling: Hof van Cassatie - Belgium. Brussels Convention: Prorogation of jurisdiction. Case 150/80.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 9 februarie 1999 Regina împotriva Secretary of State for Employment, ex parte: Nicole Seymour-Smith şi Laura Ferez (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de House of Lords) „Lucrători de sex masculin şi de sex feminin — Remunerare egală — Egalitatea de tratament — Indemnizaţie pentru concediere abuzivă — Noţiunea de remunerare — Dreptul lucrătorului de a nu fi concediat în mod abuziv — Includerea în domeniul de aplicare al articolului 119 din Tratatul CE sau al Directivei 76/207/CEE — Criteriu juridic pentru a stabili dacă o măsură naţională constituie o discriminare indirectă în sensul articolului 119 din tratat — Justificare obiectivă” Cauza C-167/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 15 iulie 2004 Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l’étang de Berre et de la région împotriva Électricité de France (EDF) [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation (Franţa)] „Convenţia privind protecţia Mării Mediterane împotriva poluării (Convenţia de la Barcelona) – Protocolul privind protecţia Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră – Articolul 6 alineatul (3) – Autorizaţie de deversare – Efect direct” Cauza C-213/03revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 19 mai 1992 J. M. Mulder şi alţii împotriva Consiliului Comunităţilor Europene şi Comisiei Comunităţilor Europene „Prelevare suplimentară asupra laptelui Răspundere extracontractuală” Cauzele conexate C-104/89 şi C-37/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 28 May 1998. New Holland Ford Ltd v Commission of the European Communities. Appeal - Admissibility - Question of law - Question of fact - Competition - Information exchange system - Restriction of competition - Refusal to grant an exemption. Case C-8/95 P.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 28 aprilie 1998 Metronome Musik GmbH împotriva Music Point Hokamp GmbH (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Köln) „Drepturi de autor şi drepturi conexe – Dreptul de închiriere şi de împrumut – Validitatea Directivei 92/100/CEE” Cauza C-200/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 21 iulie 2005. Consorzio Aziende Metano (Corame) împotriva Comune di Cingia de' Botti. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Italia. Articolele 43 CE, 49 CE şi 81 CE – Concesiune privind gestionarea unui serviciu public de distribuţie a gazului. C-231/03revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 13 noiembrie 1990 Marleasing SA împotriva La Comercial Internacional de Alimentacion SA (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Oviedo (Spania) „Directiva 68/151/CEE – Articolul 11 – Interpretarea conformă a dreptului naţional” Cauza C-106/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 1er février 2005. Commission of the European Communities v Republic of Austria. Failure of a Member State to fulfil its obligations - Articles 249 EC and 307 EC - Articles 2 and 3 of Directive 76/207/EEC - Equal treatment for men and women - Prohibition of the employment of women in underground work in mining or in a high-pressure atmosphere or in diving work. Case C-203/03.2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 29 octombrie 1980 Heintz van Landewyck sarl şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă — Acordurile şi recomandarea FEDETAB” Cauzele conexate 209-215/78 şi 218/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 25 februarie 1988 Les Fils de Jules Bianco SA şi J. Girard Fils SA împotriva Directeur général des douanes et droits indirects (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation din Republica Franceză) „Recuperarea sumelor plătite necuvenit – Dovada netransferării taxelor aplicate preţurilor mărfurilor” Cauzele conexate 331, 376 şi 378/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 27 martie 1990 Rush Portuguesa Lda împotriva Office national d'immigration (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal administratif din Versailles) „Act de aderare – Perioadă de tranziţie – Libera circulaţie a lucrătorilor – Libertatea de a presta servicii” Cauza C-113/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 6 May 1971. Société anonyme Cadillon v Firma Höss, Maschinenbau KG. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de commerce de Lyon - France. Case 1-71.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 13 FEBRUARIE 1979 Hoffmann-La Roche & Co. AG împotriva Comisiei Comunităţilor Europene «Poziţie dominantă» Cauza 85/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 21 iunie 1988 Sylvie Lair împotriva Universitäat Hannover (cerere pentru pronunţarea unor hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Hannover) „Nediscriminare – Accesul la învăţământul universitar – Subvenţii pentru formare” Cauza 39/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 26 februarie 1991 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze „Neîndeplinirea obligaţiilor – Libertatea de a presta servicii – Ghizi turistici – Calificare profesională prevăzută de legislaţia naţională” Cauza C-154/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 8 March 2001. Konsumentombudsmannen (KO) v Gourmet International Products AB (GIP). Reference for a preliminary ruling: Stockholms tingsrätt - Sweden. Free movement of goods - Articles 30 and 36 of the EC Treaty (now, after amendment, Articles 28 EC and 30 EC) - Freedom to provide services - Articles 56 and 59 of the EC Treaty (now, after amendment, Articles 46 EC and 49 EC) - Swedish legislation on the advertising of alcoholic beverages - Selling arrangements - Measure having an effect equivalent to a quantitative restriction - Justification in the interest of the protection of health. Case C-405/98.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 21 septembrie 1988 Pascal Van Eycke împotriva NV ASPA (acţiune pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Vredegerecht din cantonul Beveren, Belgia) „Măsuri luate de stat privind o scutire fiscală pentru veniturile din depozitele de economii – Concurenţă între bănci în ceea ce priveşte dobânzile la depozite” Cauza 267/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 15 martie 1988 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Elene „Neîndeplinirea – Discriminare pe motiv de cetăţenie” Cauza 147/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 28 noiembrie 1991 Bureau Européen des Unions de Consommateurs împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Procedura antidumping – Dreptul de a lua cunoştinţă despre dosarul neconfidenţial al Comisiei” Cauza C-170/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Third Chamber) of 20 February 1992. European Parliament v Jack Hanning. Appeal - Officials - Competitions - Candidates unlawfully admitted to a competition - Consequences. Case C-345/90 P.2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 22 Martie 1977. Iannelli & Volpi SpA împotriva Ditta Paolo Meroni. Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Pretore di Milano - Italia. Cauza 74/76.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA CURŢII 5 martie 1986 Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co. împotriva Republicii Federale Germania (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main) Cauza 69/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 12 iulie 1990 A. Foster şi alţii împotriva British Gas plc (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de House of Lords) „Egalitate de tratament pentru lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin – Efect direct al unei directive în ceea ce priveşte o întreprindere naţionalizată” Cauza C-188/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 18 October 2005. Class International BV v Colgate-Palmolive Company and Others. Reference for a preliminary ruling: Gerechtshof te 's-Gravenhage - Netherlands. Trade marks - Directive 89/104/EEC - Regulation (EC) No 40/94 - Rights conferred by the trade mark - Use of the mark in the course of trade - Importation of original goods into the Community - Goods placed under the external transit procedure or the customs warehousing procedure - Opposition of the trade mark proprietor - Offering for sale or selling goods placed under the external transit procedure or the customs warehousing procedure - Opposition of the trade mark proprietor - Onus of proof. Case C-405/032018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 22 martie 1977. Steinike & Weinlig împotriva Republicii Federale Germania. Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Verwaltungsgericht din Frankfurt am Main - Germania. Cauza 78/76.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a cincea Cameră) 11 iunie 1987 Pretore di Salo împotriva unor persoane necunoscute (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Pretura di Salo) „Întrebare preliminară – Daune aduse mediului" Cauza 14/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 20 septembrie 1990 S. Z. Sevince împotriva Staatssecretaris van Justitie (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Raad van State din Ţările de Jos) „Acord de Asociere CEE –Turcia – Decizia Consiliului de Asociere – Efect direct” Cauza C-192/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 22 iunie 1972 Rita Frilli împotriva statului belgian (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal du travail din Bruxelles) „Venit garantat pentru persoanele în vârstă” Cauza 1/72revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 16 noiembrie 1977. NV G.B.-INNO-B.M. împotriva Vereniging van de Kleinhandelaars in Tabak (ATAB). Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Hof van Cassatie – Belgia „Tutun prelucrat”. Cauza 13/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua) din 18 decembrie 1992 Cimenteries GBR SA şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Comunicare privind obiecţiunile – Acces la dosar – Admisibilitate” Cauzele conexate T-10/92, T-11/92, T-12/92 şi T-15/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 10 martie 1992* Powell Duffryn plc împotriva Wolfgang Petereit (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Oberlandesgericht Koblenz) „Convenţia de la Bruxelles – Convenţie atributivă de competenţă – Clauză din statutele unei societăţi pe acţiuni” Cauza C-214/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 28 octombrie 1975 Roland Rutili împotriva Ministre de l'intérieur (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal administratif din Paris) „Ordine publică” Cauza 36/75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 6 MARTIE 1974 Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. şi Commercial Solvents Corporation împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Cauzele conexate 6 şi 7/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 noiembrie 1993 Acţiune penală împotriva lui Wolf W. Meng (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Kammergericht Berlin) „Intermediari de asigurări — Reglementare internă care interzice acordarea de risturne — Interpretarea articolului 3 litera (f), a articolului 5 paragraful al doilea şi a articolului 85 alineatul (1) din tratat” Cauza C-2/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 25 iulie 1991 The Queen împotriva Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd şi alţii (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de către High Court of Justice) „Pescuit — Înmatricularea navelor — Condiţii” Cauza C-221/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 15 OCTOMBRIE 1969 Württembergische Milchverwertung-Südmilch-AG împotriva Salvatore Ugliola (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesarbeitsgericht din Kassel) Cauza 15/69revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (a treia cameră extinsă) 14 mai 1998 Sarrió SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Articolul 85 alineatul (1) din Tratatul CE – Noţiunea de încălcare unică – Schimb de informaţii – Ordin – Amendă – Stabilirea cuantumului – Metodă de calcul – Motivare – Circumstanţe atenuante” Cauza T-334/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 5 octombrie 1994 Republica Italiană împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Acţiune în anulare – Ajutoare de stat – Scrisoare de iniţiere a procedurii prevăzute la articolul 93 alineatul (2) primul paragraf din tratat – Suspendarea ajutoarelor – Descrierea ajutoarelor: ajutoare noi” Cauza C-47/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 7 februarie 1991 Ludwig Rönfeldt împotriva Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Sozialgericht Stuttgart) „Securitate socială – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Dreptul la pensie dobândit într-un stat membru anterior aderării acestuia la Comunităţi” Cauza C-227/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 26 FEBRUARIE 1975 Carmelo Angelo Bonsignore împotriva Oberstadtdirektor der Stadt Köln (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Köln) „Ordine publică şi siguranţă publică” Cauza 67/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (a cincea cameră extinsă) 25 martie 1999 * Gencor Ltd împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 – Decizie de declarare a unei concentrări ca fiind incompatibilă cu piaţa comună – Acţiune în anulare – Admisibilitate – Interesul de a acţiona – Sferă teritorială de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 4064/89 – Poziţie dominantă colectivă – Angajamente” Cauza T-102/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 30 iunie 1992 Republica Italiană împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Acţiune în anulare — Ajutoare de stat — Scrisoare de iniţiere a procedurii prevăzute la articolul 93 alineatul (2) — Act atacabil” Cauza C-47/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 28 februarie 1991 Stergios Delimitis împotriva Henninger Bräu AG (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Oberlandesgericht Frankfurt am Main) „Concurenţă – Contracte de furnizare de bere – Efectul asupra comerţului intracomunitar – Exceptare pe categorii – Competenţele instanţelor naţionale” Cauza C-234/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 30 SEPTEMBRIE 1975 Anita Cristini împotriva Société nationale des chemins de fer français (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Paris) „Tarife feroviare pentru familiile numeroase” Cauza 32/75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 21 februarie 1973 Europemballage Corporation şi Continental Can Company Inc. împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Cauza 6/72revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera a doua) din 8 iulie 1999 The Procter & Gamble Company împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (Mărci de comerţ, desene şi modele industriale) (OAPI) „Marcă comunitară – Sintagma BABY-DRY – Motiv absolut de refuz – Sfera de aplicare a controlului efectuat de camerele de recurs – Sfera de aplicare a controlului efectuat de Tribunalul de Primă Instanţă” Cauza T-163/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 22 iunie 1993 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Danemarcei „Atribuirea unui contract de lucrări – Pod peste «Storebaelt»” Cauza C-243/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 12 februarie 1974 Giovanni Maria Sotgiu împotriva Deutsche Bundespost (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesarbeitsgericht) „Egalitatea de tratament pentru lucrătorii resortisanţi din statele membre” Cauza 152/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 11 decembrie 1973 Gebr. Lorenz GmbH împotriva Republicii Federale Germania şi a landului Renania–Palatinat (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht din Frankfurt) Cauza 120/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera a doua) din 16 februarie 2000 The Procter & Gamble Company împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (Mărci de comerţ, desene şi modele industriale) (OAPI) „Marcă comunitară – Formă de bucată de săpun – Neîndeplinirea cerinţelor de formă ale cererii de înregistrare – Motive absolute de refuz – Examinare din oficiu de către camera de recurs – Respectarea dreptului la apărare – Semn constituit exclusiv din forma impusă de însăşi natura produsului – Înregistrarea anterioară a mărcii în anumite state membre” Cauza T-122/99revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 18 iunie 1991 Elliniki Radiophonia Tileorassi AE împotriva Dimotiki Etairia Pliroforissis şi Sottrios Kouvelas [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Monomeles Protodikeio (instanţă regională) din Salonic] „Drepturi exclusive în materie de radiodifuziune şi de televiziune Libera circulaţie a mărfurilor – Libertatea de a presta servicii — Norme de concurenţă — Libertatea de exprimare” Cauza C-260/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Cauza 118/74 HOTĂRÂREA CURŢII DIN 7 IULIE 1976 Lynne Watson şi Alessandro Belmann (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de către Pretore din Milano) Cauza 118/75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 13 IULIE 1971 Deutscher Komponistenverband e.V. împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Cauza 8/71revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 7 mai 1985. Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze. Avantaje fiscale pentru presă. Cauza 18/84.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 25 iulie 1991 Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a. împotriva Commissariaat voor de Media (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Raad van State) „Libertatea de a presta servicii – Condiţii impuse pentru retransmiterea mesajelor publicitare conţinute în programele de radio şi televiziune emise din alte state membre” Cauza C-288/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 12 decembrie 1974 B. N. O. Walrave, L. J. N. Koch împotriva Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie şi Federación Espanola Ciclismo (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Arrondissementsrechtbank Utrecht) Cauza 36/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 14 mai 1974 J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Cauza 4/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua) din 27 octombrie 1994 John Deere Ltd împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă — Sistem de schimb de informaţii — Efect anticoncurenţial — Refuzul de acordare a exceptării” Cauza T-35/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 26 februarie 1991 The Queen împotriva Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice, Queen's Bench Division, Londra) „Libera circulaţie a lucrătorilor – Drept de şedere – Căutarea unui loc de muncă – Limitare în timp” Cauza C-292/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 14 IULIE 1977 Concerta Sagulo, Gennaro Brenca şi Addelmadjid Bakhouche (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de către Amtsgericht din Reutlingen) „Dreptul de şedere al resortisanţilor comunitari” Cauza 8/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 14 decembrie 1972 Boehringer Mannheim GmbH împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Cauza 7/72revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 10 noiembrie 1993 Otto BV împotriva Postbank NV (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Arrondissementsrechtbank Amsterdam) „Concurenţă — Respectarea dreptului la apărare — Procedură naţională privind aplicarea articolelor 85 şi 86 din Tratatul CEE” Cauza C-60/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 18 mai 1994 Codorniu SA împotriva Consiliul Uniunii Europene „Acţiune în anulare – Regulament – Persoană fizică sau juridică – Condiţii de admisibilitate a acţiunii – Denumirea vinurilor spumante – Condiţii de utilizare a menţiunii «crémant»” Cauza C-309/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a patra cameră) 7 mai 1986 Emir Gül împotriva Regierungspräsident Düsseldorf (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Gelsenkirchen) „Libera circulaţie a persoanelor – Statutul soţului lucrătorului” Cauza 131/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 19 iunie 1973 Carmine Capolongo împotriva Azienda Agricola Maya (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Pretore di Conegliano) „Contributo ente nazionale per la cellulosa e per la carta” Cauza 77/72revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera întâi extinsă) din 29 iunie 1995 Solvay SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Practică concertată – Prezumţie de nevinovăţie – Procedură administrativă – Dreptul la apărare – Egalitatea armelor – Acces la dosar” Cauza T-30/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 28 februarie 1991 Procedură penală împotriva lui André Marchandise şi alţii (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Mons) „Interpretarea articolelor 3 litera (f), 5, 30-36, 59-66 şi 85 din Tratatul CEE – Legislaţia naţională care interzice lucrătorilor desfăşurarea de activităţi comerciale cu amănuntul duminica după orele 12” Cauza C-332/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 15 octombrie 1987 Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) împotriva lui Georges Heylens şi alţii (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de grande instance din Lille) „Libera circulaţie a lucrătorilor — Echivalarea diplomelor — Antrenor sportiv” Cauza 222/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTARÂREA CURŢII 6 februarie 1973 SA Brasserie de Haecht împotriva Wilkin-Janssen (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de commerce de Liege) „Haecht II” Cauza C-48/72revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua) din 27 octombrie 1994 Fiatagri UK Ltd şi New Holland Ford Ltd împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă — Sistem de schimb de informaţii — Efect anticoncurenţial — Refuz de acordare a exceptării” Cauza T-34/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) din 24 ianuarie 1991 Alsthom Atlantique SA împotriva Compagnie de construction mécanique Sulzer SA (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de commerce din Paris) „Articolele 2, 3 litera (f), 34 şi 85 (alineatul 1) din Tratatul CEE — Răspundere pentru produse cu defecte“ Cauza C-339/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 15 decembrie 1995 Union royale belge des sociétés de football association ASBL e.a. împotriva Jean – Marc Bosman e.a. (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Cour d’Appel din Liege) „Libera circulaţie a lucrătorilor — Reguli de concurenţă aplicabile întreprinderilor — Jucători de fotbal profesionişti — Reglementări sportive privind transferul jucătorilor care obligă noul club la plata unei indemnizaţii vechiului club — Limitarea numărului de jucători resortisanţi ai altor state membre care pot fi aliniaţi în competiţie” Cauza C-415/93.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 30 ianuarie 1974 Belgische Radio en Televisie şi Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs împotriva SV SABAM şi NV Fonior (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de premiere instance de Bruxelles) „BRT — I” Cauza 127/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 30 iunie 1993 Parlamentul European împotriva Consiliului Comunităţilor Europene şi Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutor de urgenţă – Prerogativele Parlamentului – Dispoziţii bugetare” Cauzele conexate C-181/91 şi C-248/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 7 mai 1991 Irene Vlassopoulou împotriva Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten Baden-Württemberg (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof) „Libertatea de stabilire – Recunoaşterea diplomelor – Avocaţi” Cauza C-340/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 30 septembrie 2003 Gerhard Köbler împotriva Republik Österreich[cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria)] „Egalitate de tratament – Remunerarea profesorilor universitari - Discriminare indirectă – Indemnizaţie de vechime - Răspunderea unui stat membru pentru prejudiciul cauzat persoanelor particulare prin încălcări ale dreptului comunitar care sunt imputabile acestuia – Încălcări imputabile unei instanţe naţionale” Cauza C-224/01revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 8 iunie 1971 Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH împotriva Metro-SB-Großmarkte GmbH & Co. KG (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg) „Suporturi de sunet” Cauza C-78/70revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera întâi extinsă) din 11 iulie 1996 Métropole télévision SA şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Decizii de asociere de întreprinderi – Acorduri între întreprinderi – Decizie de derogare” Cauze conexate T-528/93, T-542/93, T-543/93 şi T-546/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 6 decembrie 1990 Max Witzemann împotriva Hauptzollamt München-Mitte (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht München) „Drepturi vamale – Taxa pe cifra de afaceri la import – Falsificare de bani” Cauza C-343/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii 19 ianuarie 1999. Acţiune penală împotriva Donatellei Calfa. Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Areios Pagos – Grecia. Ordine publică – Turist resortisant al unui alt stat membru – Condamnare pentru folosirea stupefiantelor – Interzicerea şederii pe viaţă. Cauza C-348/96.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTARĂREA CURŢII DIN 14 IULIE 1971 Ministere public luxembourgeois împotriva Madeleine Muller, văduva lui J.P. Hein şi alţii (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal d’arrondissement din Luxembourg) „Port de Mertert” Cauza C-10/71revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 16 iunie 1993 Republica Franceză împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Act atacabil” Cauza C-325/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 25 iulie 1991 Procedură penală împotriva lui Alfred Stoeckel (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de police din Illkirch) „Egalitate de tratament pentru femei şi bărbaţi – Legislaţie privind interzicerea prestării muncii de noapte de către femei” Cauza C-345/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 12 mai 1998 María Martínez Sala împotriva Freistaat Bayern (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Bayerisches Landessozialgericht) „Articolele 8a, 48 şi 51 din Tratatul CE – Noţiunea de «lucrător» – Articolul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 –Indemnizaţia pentru creşterea copilului – Noţiunea de «prestaţie familială» – Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 – Noţiunea de «Avantaj social» – Cerinţa deţinerii unui permis sau a unei autorizaţii de şedere” Cauza C-85/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 21 martie 1974 Belgische Radio en Televisie şi Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs împotriva SV SABAM şi NV Fonior (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de premiere instance de Bruxelles) „BRT — II” Cauza 127/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 februarie 1993 Christian Poucet împotriva Assurances Générales de France (AGF) şi Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon (Camulrac) şi Daniel Pistre împotriva Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (Cancava) (cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulate de către Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault) „Interpretarea articolelor 85 şi 86 din Tratatul CEE – Noţiunea de întreprindere — Organism responsabil de gestiunea unui sistem special de securitate socială — Legislaţie naţională care conferă o poziţie dominantă unui astfel de organism” Cauzele conexate C-159/91 şi C-160/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 25 iulie 1991 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Ţărilor de Jos „Neîndeplinirea obligaţiilor – Libertatea de a presta servicii – Obligaţia de a se adresa unei întreprinderi naţionale pentru realizarea de programe de radio şi de televiziune – Condiţii impuse la retransmiterea mesajelor publicitare cuprinse în programele de radio sau de televiziune emise din alte state membre” Cauza C-353/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 3 aprilie 1968. Firma Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe GmbH împotriva Hauptzollamt Paderborn. Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesfinanzhof. Cauza 28-67.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 31 OCTOMBRIE 1974 Centrafarm BV şi Adriaan De Peijper împotriva Sterling Drug Inc. (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Hoge Raad – Ţările de Jos) „Brevete paralele” Cauza 15/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 19 mai 1993 William Cook plc împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Articolul 92 alineatul (3) litera (a) şi articolul 93 alineatul (3) din Tratatul CEE — Plângere din partea unei întreprinderi — Compatibilitate a ajutorului cu piaţa comună — Acţiune în anulare” Cauza C-198/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 4 octombrie 1991 Acţiune penală împotriva Aimé Richardt şi „Les Accessoires Scientifiques” SNC (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour de cassation din Luxemburg) „Libera circulaţie a mărfurilor – Tranzit comunitar – Material strategic” Cauza C-367/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 10 OCTOMBRIE 1973 F.lli Variola S.p.A. împotriva Amministrazione italiana delle Finanze (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunalul din Trieste) „Drept de descărcare” Cauza 34/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 15 iunie 1976 EMI Records Limited împotriva CBS United Kingdom Limited Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de High Court of Justice, Londra - Regatul Unit. Cauza 51/75.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 15 iunie 1993 Matra SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutor de stat — Plângere din partea unui concurent — Neiniţiere a procedurii de examinare — Acţiune în anulare” Cauza C-225/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 2 decembrie 1992 Société générale d'entreprises électro-mécaniques (SGEEM) şi Roland Etroy împotriva Băncii Europene de Investiţii „Contract de achiziţii publice de lucrări într-un stat ACP – Cofinanţare din partea BEI – Răspundere extracontractuală faţă de un ofertant necâştigător – Competenţa Curţii” Cauza C-370/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 4 OCTOMBRIE 1979 Ireks-Arkady GmbH împotriva Consiliului şi Comisiei Comunităţilor Europene „Quellmehl – Răspundere” Cauza 238/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 17 iulie 1963 Guvernul Republicii Italiene împotriva Comisiei Comunităţii Economice Europene Cauza 13/62revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
AVIZUL CURŢII din 4 OCTOMBRIE 1979 emis în temeiul articolului 228 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul CEE „Acord internaţional privind cauciucul natural” Avizul 1/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI din 18 septembrie 1992 Automec Srl împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Obligaţiile Comisiei atunci când este sesizată cu o plângere” Cauza T-24/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 22 MARTIE 1961 SOCIÉTÉ NOUVELLE DES USINES DE PONTLIEUE – ACIÉRIES DU TEMPLE (S.N.U.P.A.T.) ÎMPOTRIVA ÎNALTEI AUTORITĂŢI A COMUNITĂŢII EUROPENE A CĂRBUNELUI ŞI OŢELULUI CAUZELE CONEXATE 42/59 ŞI 49/59revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 15 IULIE 1970 ACF Chemiefarma NV împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Cauza 41/69revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 10 noiembrie 1992 Exporter SA împotriva LOR SA şi Confiserie du Tech (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulate de Cour d’appel de Montpellier) „Convenţie franco-spaniolă privind protecţia indicaţiilor de provenienţă şi a denumirilor de origine – Compatibilitate cu normele privind libera circulaţie a mărfurilor” Cauza C-3/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 19 noiembrie 1991 Andrea Francovich şi alţii împotriva Republicii Italiene (cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulate de Preture di Vicenza şi Bassano del Grappa) „Netranspunerea unei directive - Răspunderea statului membru” Cauzele conexate C-6/90 şi C-9/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 12 mai 1964 Albert Wagner împotriva Jean Fohrmann şi Antoine Krier. Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare în sensul articolului 177 din tratatul CEE şi a articolului 150 din tratatul CEEA formulată de tribunal d'arrondissement din Luxemburg în cauza din 29 mai 1963 din litigiul Cauza nr. 101- 63revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 23 FEBRUARIE 1961 De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg împotriva Înaltei Autorităţi a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului Cauza 30/59revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 16 iulie 1992 Dirección General de Defensa de la Competencia împotriva Asociación Española de Banca Privada þi alţii (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de Defensa de la Competencia) „Dreptul concurenţei – Regulamentul nr.17 – Utilizarea de către autorităţile naţionale de informaţii obţinute de Comisie” Cauza C-67/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 31 ianuarie 1991 Office national de l’emploi împotriva lui Bahia Kziber (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour du travail din Liège (Belgia) „Acord de cooperare CEE – Maroc– Principiul nediscriminării – Securitate socială” Cauza C-18/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Opinion of Mr Advocate General Van Gerven delivered on 28 November 1990. Irene Vlassopoulou v Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten Baden-Württemberg. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. Freedom of establishment - Recognition of diplomas - Lawyers. Case C-340/89. European Court reports 1991 Page I-02357 Swedish special edition XI Page I-00189 Finnish special edition XI Page I-002012018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 29 februarie 1968 PARKE, DAVIS AND CO. împotriva PROBEL, REESE, BEINTEMA-INTERPHARM ŞI CENTRAFARM Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de către Gerechtshof de la Hagarevizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 martie 1993 Sloman Neptun Schiffahrts AG împotriva Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts AG (cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulate de Arbeitsgericht Bremen) „Articolele 92 şi 117 din Tratatul CEE – Legislaţie naţională în materie de navigaţie maritimă – Angajarea marinarilor străini fără domiciliu şi reşedinţă permanentă în Republica Federală Germania în condiţii de muncă şi de remunerare mai puţin favorabile decât cele ale marinarilor germani” Cauzele conexate C-72/91 şi C-73/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 23 aprilie 1991 Klaus Höfner şi Fritz Elser împotriva Macrotron GmbH (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht München) „Libertatea de a presta servicii – Exercitarea autorităţii publice – Concurenţă – Consultanţă în recrutarea de cadre şi directori de întreprinderi” Cauza C-41/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 3 DECEMBRIE 1974 Johannes Henricus Maria van Binsbergen împotriva Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Centrale Raad van Beroep) „Libertatea de a presta servicii” Cauza 33/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 14 IULIE 1972 Impérial Chemical Industries Ltd. împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Cauza 48-69revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera a doua) din 29 iunie 1993 Asia Motor France SA şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Obligaţii în materie de cercetare penală a plângerilor – Legalitatea motivelor de respingere – Eroare evidentă de apreciere – Eroare de drept” Cauza T-7/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 3 iunie 1992 Alberto Paletta şi alţii împotriva Brennet AG (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Arbeitsgericht Lörrach) „Securitate socială- Recunoaşterea incapacităţii de muncă” Cauza C-45/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 26 NOIEMBRIE 1975 Robert Gerardus Coenen şi alţii împotriva Sociaal-Economische Raad (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven) Cauza 39/75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 18 februarie 1971 Sirena S.R.L. împotriva Eda S.R.L. şi altora (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale civile e penale din Milano) Cauza 40/70revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera a doua) din 22 aprilie 1993 Automobiles Peugeot SA şi Peugeot SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Distribuţia autovehiculelor – Regulament privind exceptarea pe categorii – Noţiunea de intermediar autorizat” Cauza T-9/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 27 octombrie 1993 Procureur du Roi împotriva lui Jean-Marie Lagauche ş.a. (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de première instance de Bruxelles) „Omologare naţională a echipamentelor terminale de radiocomunicaţii – Autorizaţie pentru utilizarea acestor echipamente terminale – Articolele 30-37 şi 86 din Tratatul CEE – Directiva 88/301/CEE a Comisiei” Cauzele conexate C-46/90 şi C-93/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 24 noiembrie 1977 Jean Razanatsimba (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de către Cour d'Appel din Douai) „Stabilirea resortisanţilor ACP" Cauza 65/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 26 NOIEMBRIE 1975 Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Cauza 73/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 6 iulie 1995 BP Soupergaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion împotriva Statului elen (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Dioikitiko Protodikeio Athinas) „Interpretarea articolelor 11, 17 şi 27 din A şasea Directivă TVA – Regimul elen de impozitare a produselor petroliere – Bază de impozitare – Dreptul de deducere – Exceptare” Cauza C-62/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 12 februarie 1992 Regatului Ţărilor de Jos şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă — Întreprindere publică — Autorităţi poştale — Servicii de mesagerie” Cauzele conexate C-48/90 şi C-66/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 18 ianuarie 1979 Ministere public et „Chambre syndicale des agents artistiques et impresarii de Belgique“, ASBL împotriva Willy van Wesemael şi alţii (cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulate de tribunal de premiere instance din Tournai) „Libera prestare a serviciilor – agenţii de plasare care percep comision“ Cauzele conexate 110 şi 111/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 13 FEBRUARIE 1969 Walt Wilhelm şi alţii împotriva Bundeskartellamt (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Kammergericht Berlin) Cauza 14/68revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 14 decembrie 1995 Acţiune penală împotriva Lucas Emilio Sanz de Lera şi alţii (cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulate de Juzgado Central de lo Pénal de la Audiencia Nacional) „Circulaţia capitalurilor – Ţări terţe – Autorizaţie naţională pentru transferul de bancnote” Cauzele conexate C-163/94, C-165/94 şi C-250/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 20 iunie 1991 Polysar Investments Netherlands BV împotriva Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Arnhem (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Gerechtshof din Arnhem) „Interpretarea articolelor 4 şi 13 secţiunea B litera (d) punctul (5) din A şasea Directivă — Persoană plătitoare de impozit — Activităţile unui holding” Cauza C-60/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 28 APRILIE 1977 Jean Thieffry împotriva Conseil de l'ordre des avocats a la Cour de Paris (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Paris) „Dreptul de stabilire al avocaţilor” Cauza 71/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 9 IULIE 1969 Franz Völk împotriva S.P.R.L. Éts J. Vervaecke (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Oberlandesgericht din Munich) Cauza 5/69revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 16 iunie 2005 Procedură penală împotriva Mariei Pupino (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de judecătorul delegat cu efectuarea anchetelor preliminare a Tribunale di Firenze - Italia) „Cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală – Articolele 34 UE şi 35 UE – Decizia-cadru 2001/220/JAI – Statutul victimelor în cadrul procedurilor penale – Protecţia persoanelor vulnerabile – Audierea minorilor în calitate de martori – Efectele unei decizii-cadru” Cauza C-105/03revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 8 aprilie 1992 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Federale Germania „Libera circulaţie a mărfurilor – Derogări – Protecţia sănătăţii publice – Importul medicamentelor de către persoane particulare – Limite” Cauza C-62/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 28 iunie 1977 Cauza 11/77Richard Hugh Patrick împotriva Ministre des affaires culturelles (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal administratif din Paris) Cauza 11/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 10 decembrie 1969 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze Cauzele conexate 6/69 şi 11/69revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) din 5 octombrie 2006 Ákos Nádasdi împotriva Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága şi Ilona Németh împotriva Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (cereri de pronunţare a unor hotărâri preliminare, formulate de Hajdú-Bihar Megyei Bíróság şi de Bács-Kiskun Megyei Bíróság) „Impozite interne – Taxă de înmatriculare a autovehiculelor – Autovehicule de ocazie – Import” Cauzele conexate C-290/05 şi C-333/05revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 11 iulie 1991 H. Lennartz împotriva Finanzamt München III (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht München) „TVA – Deducerea taxei plătite pentru un bun de capital” Cauza C-97/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 7 FEBRUARIE 1979 J. Knoors împotriva Secretarului de Stat pentru probleme economice (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven) „Dreptul de stabilire” Cauza 115/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 25 IUNIE 1970 Guvernul Republicii Franceze împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Cauza 47/69revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera a treia extinsă) din 13 septembrie 1995 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare de stat – Deciziile Comisiei de suspendare a plăţii anumitor ajutoare până la rambursarea ajutoarelor nelegale acordate anterior” Cauzele conexate T-244/93 şi T-486/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 16 iulie 1992 Administration des douanes et droits indirects împotriva lui Léopold Legros şi alţii [Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de către Cour d'Appel din Saint-Denis (Réunion)] „Libera circulaţie a mărfurilor — Regimul fiscal al departamentelor franceze de peste mări” Cauza C-163/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 7 FEBRUARIE 1979 Ministere Public împotriva lui Vincent Auer (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de către Cour d'Appel de Colmar) „Medici veterinari“ Cauza 136/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 6 APRILIE 1962 Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd împotriva 1. Robert Bosch GmbH 2. Maatschappij tot voortzetting van de zaken der Firma Willem van Rijn Cauza 13/61revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra) din 3 decembrie 2003 Volkswagen AG împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Distribuţia de autoturisme – Articolul 81 alineatul (1) CE – Acord privind preţurile – Noţiunea de acord – Mijloace de probă privind existenţa unui acord” Cauza T-208/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 10 decembrie 1991 Merci convenzionali porto di Genova SpA împotriva Siderurgica Gabrielli SpA (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale di Genova (Italia)] „Întreprinderi portuare – Monopol legal – Reguli de concurenţă – Nediscriminare pe motiv de naţionalitate – Libera circulaţie a mărfurilor” Cauza C-l79/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 10 mai 1995 Alpine Investments BV împotriva Minister van Financiën (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de College van Beroep voor het edrijfsleven) „Libertatea de a presta servicii – Articolul 59 din Tratatul CEE – Interzicerea apelurilor telefonice nesolicitate pentru servicii financiare Cauza C-384/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 21 septembrie 1999 Albany International BV împotriva Stichting Bedrijfspensioenfonds Textilindustrie (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Kantongerecht te Arnhem) „Afilierea obligatorie la un fond sectorial de pensii – Compatibilitatea cu regulile de concurenţă – Calificarea ca întreprindere a unui fond sectorial de pensii” Cauza C-67/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
DECIZIA CURŢII din 14 NOIEMBRIE 1978 Decizie adoptată în temeiul articolului 103, al treilea paragraf din Tratatul CEEA, „Proiect de convenţie al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică” privind protecţia fizică a materialelor, instalaţiilor şi a transporturilor nucleare” Decizia 1/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 19 mai 1992 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Federale Germania „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat— Transporturi — Taxe pentru utilizarea drumurilor de către vehiculele grele pentru transport de mărfuri” Cauza C-195/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 9 martie 1999 Centros Ltd împotriva Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Hojesteret) „Libertatea de stabilire – Înfiinţarea unei sucursale de către o societate fără activitate efectivă – Eludarea dreptului naţional – Refuzul înmatriculării” Cauza C-212/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 23 OCTOMBRIE 1974 Transocean Marine Paint Association împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Cauza 17/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 25 februarie 1988 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Federale Germania „Libertatea avocaţilor de a presta servicii – Transpunere în dreptul naţional a Directivei 77/249/CEE” Cauza 427/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 24 martie 1993 Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare de stat — Obligaţie de notificare prealabilă” Cauza C-313/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 30 noiembrie 1995Reinhard Gebhard împotriva Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Consiglio Nazionale Forense) „Directiva 77/249/CEE - Libertatea de a presta servicii – Avocaţi – Posibilitatea de a deschide un cabinet – Articolele 52 şi 59 din Tratatul CE” Cauza C-55/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Cauza 26/76 HOTĂRÂREA CURŢII DIN 25 OCTOMBRIE 1977 Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Sisteme de distribuţie selectivă”revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 8 iulie 1999 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Anic Partecipazioni SpA „Recurs – Regulamentul de procedură al Comisiei – Procedură de adoptare a unei decizii de către Colegiul membrilor Comisiei – Reguli de concurenţă aplicabile întreprinderilor – Noţiuni de acord şi practică concertată – Răspunderea unei întreprinderi pentru întreaga încălcare – Imputabilitatea încălcării – Amendă” Cauza C-49/92 Previzuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea ) din 4 octombrie 1991 Fonds voor Arbeidsongevallen împotriva Madeleine De Paep (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de către Hof van Cassatie van België) „Muncitor care îşi desfăşoară activitatea la bordul unei nave de pescuit aflate sub pavilion britanic şi care este remunerat de o întreprindere belgiană – Accident de muncă produs la bordul navei – Stabilirea legislaţiei aplicabile relaţiei de muncă în domeniul securităţii sociale” Cauza C-196/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 14 IULIE 1976 Gaetano Dona împotriva Mario Mantero (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Giudice Conciliatore din Rovigo) Cauza 13/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 18 OCTOMBRIE 1979 GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungsund mechanische Vervielfältigungsrechte, împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Cauza 125/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 15 iunie 1994 Comisia Comunităţilor Europene împotriva BASF AG şi alţii „Recurs – Concurenţă – Decizie a Comisiei – Inexistenţă” Cauza C-137/92 Previzuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 31 martie 1992 Dansk Denkavit ApS şi P. Poulsen Trading ApS împotriva Skatteministeriet (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Østre Landsret) „Articolul 33 din A şasea Directivă TVA – Efect direct – Impozitul pe cifra de afaceri — Legea privind contribuţia de susţinere a pieţei forţei de muncă” Cauza C-200/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (a şasea cameră) din 19 ianuarie 1988 Claude Gullung împotriva Conseils de l'ordre des avocats du barreau de Colmar et de Saverne (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Colmar) „Dreptul de stabilire şi libertatea avocaţilor de a presta servicii” Cauza 292/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (a doua cameră extinsă) 12 decembrie 1996 Groupement d’achat Édouard Leclerc împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Sistem de distribuţie selectivă – Produse cosmetice de lux” Cauza T-19/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera întâi extinsă) din 6 iulie 1995 Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutor de stat – Remedierea unei perturbări grave a economiei unui stat membru – Autorizarea unui regim general – Condiţie de notificare a ajutoarelor specifice – Examinarea contextului comunitar pentru ajutoarele specifice – Evaluarea economică” Cauzele conexate T-447/93, T-448/93 şi T-449/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 28 ianuarie 1992 Hanns-Martin Bachmann împotriva statului belgian (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour de cassation din Belgia) „Articolele 48, 59, 67 şi 106 din Tratatul CEE – Deducerea contribuţiilor la asigurare” Cauza C-204/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 30 septembrie 1987 Meryem Demirel împotriva oraşului Schwäbisch Gmünd (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Stuttgart) „Acordul de asociere între CEE şi Turcia - Libera circulaţie a lucrătorilor” Cauza 12/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 20 martie 1985 Republica Italiană împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Abuz de poziţie dominantă (articolul 86) — Întreprinderi publice (articolul 90)—Acorduri internaţionale (articolul 234) — Articolul 222 — Articolul 190 din tratat” Cauza 41/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 22 iunie 1994 IHT Internationale Heiztechnik GmbH şi Uwe Danziger împotriva Ideal-Standard GmbH şi Wabco Standard GmbH (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf) „Împărţirea drepturilor asupra mărcii comerciale ca urmare a unei cedări cu titlu gratuit – Libera circulaţie a mărfurilor” Cauza C-9/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 4 iulie 1991 ASTI (Association de soutien aux travailleurs immigrés) împotriva Chambre des employés privés (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation din Luxembourg) „Libera circulaţie a lucrătorilor – Tratament egal – Participarea la gestionarea organismelor de drept public şi exercitarea unei funcţii de drept public” Cauza C-213/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 2 februarie 1988 Bruno Barra împotriva statului belgian şi a oraşului Liege (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de preşedintele Tribunal de premiere instance din Liege) „Nediscriminare - Accesul la învăţământul neuniversitar - Rambursarea sumelor plătite necuvenit” Cauza 309/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a cincea Cameră) 11 iulie 1985 Jongeneel Kaas BV şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă - clauză de neconcurenţă în ceea ce priveşte transferurile de întreprinderi” Cauza 42/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 3 iulie 1991. AKZO Chemie BV împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Articolul 86 - Practici eliminatorii ale unei societăţi comerciale cu poziţie dominantă. Cauza C-62/86.în curs de revizie lingvistică2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 noiembrie 1992 Regatul Spaniei şi alţii împotriva Comisia Comunităţilor Europene „Concurenţă pe pieţele de servicii de telecomunicaţii” Cauzele conexate C-271/90, C-281/90 şi C-289/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii 17 aprilie 1986 Statul olandez împotriva Ann Florence Reed (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden) „Dreptul de şedere al partenerului necăsătorit al unui lucrător resortisant al altui stat membru” Cauza 59/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 10 ianuarie 1985 Association des Centres distributeurs Edouard Leclerc şi alţii împotriva Sarl „Au blé vert” şi alţii (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Poitiers) „Preţurile fixe ale cărţilor” Cauza 229/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 14 decembrie 1995 Acţiune penală împotriva lui Giorgio Domingo Banchero (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Pretura Circondariale di Genova) „Articolele 5, 30, 37, 85, 86, 90, 92 şi 95 din Tratatul CEE” Cauza C-387/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 24 noiembrie 1991 Anklagemyndigheden împotriva Peter Michael Poulsen şi Diva Navigation Corp (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Kriminal- og Skifterette i Hjorring) „Conservarea resurselor de pescuit ? Somon pescuit în Atlanticul de Nord în afara apelor aflate sub suveranitatea sau sub jurisdicţia statelor membre ? Interdicţia de a transporta şi depozita în ape aflate sub suveranitatea sau sub jurisdicţia statelor membre ? Aplicarea interdicţiei în cazul unei nave care arborează pavilionul unui stat terţ” Cauza C-286/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 2 februarie 1988 Vincent Blaizot împotriva Universităţii din Liege şi alţii (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de premiere instance din Liege) „Nediscriminare — Accesul la învăţământul universitar — Rambursarea sumelor plătite necuvenit” Cauza 24/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 26 septembrie 1996. Republica Franceză împotrivaComisiei Comunităţilor Europene. Noţiunea de ajutoare acordate de stat în sensul articolului 92 alineatul (1) din tratat – Intervenţii ale statului cu caracter social. Cauza C-241/94.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a doua extinsă) din 27 noiembrie 1997 Kaysersberg SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă - Regulamentul nr. 4064/89 - Decizie privind declararea unei concentrări ca fiind compatibilă cu piaţa comună - Angajamente - Produse de igienă feminină - Acţiune în anulare - Admisibilitate - Încălcarea normelor fundamentale de procedură - Consultarea terţilor - Poziţie dominantă” Cauza T-290/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 7 iulie 1992 Parlamentul European împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Directiva 90/366/CEE privind dreptul de şedere al studenţilor – Bază juridică – Prerogativele Parlamentului European” Cauza C-295/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii 3 iulie 1986 Deborah Lawrie-Blum împotriva Land Baden-Württemberg (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesverwaltungsgericht) „Lucrător — Cadru didactic stagiar” Cauza 66/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 2 IULIE 1974 Guvernul Republicii Italiene împotriva Comisiei Comunităţilor Europene « Alocaţii familiale în sectorul textil » Cauza 173/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera a treia extinsă) din 20 aprilie 1999 Limburgse Vinyl Maatschappij NV ş.a. împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Articolul 85 din Tratatul CE – Efectele unei hotărâri de anulare – Dreptul la apărare – Amendă” Cauzele conexate T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94, T-314/94, T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 şi T-335/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 26 ianuarie 1993 Telemarsicabruzzo SpA şi alţii împotriva Circostel şi alţii (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Pretura di Frascati) „Acţiune pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE - Condiţii” Cauzele conexate C-320/90, C-321/90 şi C-322/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 3 iunie 1986 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze „Condiţia cetăţeniei pentru numirea şi titularizarea pe posturile permanente de asistent medical” Cauza 307/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 14 februarie 1978 United Brands Company şi United Brands Continentaal BV împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Banane Chiquita” Cauza 27/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua extinsă) din 25 iunie 1998 British Airways plc şi alţii şi British Midland Airways Ltd împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutor de stat – Transporturi aeriene – Companie aeriană în situaţie de criză financiară – Autorizarea unei majorări de capital” Cauzele conexate T-371/94 şi T-394/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 21 noiembrie 1991 Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires şi Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon împotriva Statului francez (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d’Etat din Franţa) „Ajutor de stat — Interpretarea articolului 93 alineatul (3) ultima teză din tratat — Interdicţia de punere în aplicare a măsurilor preconizate” Cauza C-354/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 23 mai 1985 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Federale Germania „Dreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii – Asistenţi medicali – Punerea în aplicare a directivelor“ Cauza 29/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 12 iulie 1973 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Federale Germania „Ajutoare pentru reconversia regiunilor miniere” Cauza 70/72revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua) din 15 septembrie 1998 European Night Services Ltd (ENS) şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă — Transport feroviar — Acorduri privind serviciile feroviare de noapte prin tunelul de sub Canalul Mânecii — Restricţionarea concurenţei — Directiva 91/440/CEE — Efecte semnificative asupra comerţului — Furnizarea de servicii indispensabile — ‘Infrastructuri esenţiale’ — Motivare — Admisibilitate” Cauzele conexate T-374/94, T-375/94, T-384/94 şi T-388/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 4 iunie 1992 Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. împotriva Monika Bötel (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landesarbeitsgericht Berlin) „Remunerare egală – Indemnizaţie pentru stagiile de pregătire urmate de membri ai comitetului de întreprindere angajaţi cu timp parţial” Cauza C-360/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 4 octombrie 1991. Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd împotriva Stephen Grogan şi alţii. Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de High Court din Irlanda. Libera circulaţie a serviciilor – Interzicerea distribuirii de informaţii privind clinicile care practică întreruperea voluntară a sarcinii în alte state membre. Cauza C-159/90.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
CAUZELE CONEXATE 56 ŞI 58/64 ÉTABLISSEMENTS CONSTEN S.A.R.L. ŞI GRUNDIG-VERKAUFS-GMBH împotriva COMISIEI COMUNITĂŢII ECONOMICE EUROPENE Hotărârea Curţii din 13 iulie 1966revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 11 iulie 1996 Syndicat Français de l’Express International (SFEI) şi alţii împotriva La Poste şi alţii (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de Commerce din Paris) „Ajutoare de stat – Competenţa instanţelor naţionale în caz de sesizare paralelă a Comisiei – Noţiunea de ajutor de stat – Consecinţele încălcării articolului 93 alineatul (3) ultima teză din Tratatul CE” Cauza C-39/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 7 iulie 1992 Mario Vicente Micheletti şi alţii împotriva Delegación del Gobierno en Cantabria (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal Superior de Justicia de Cantabria) „Drept de stabilire – Beneficiari - Dublă cetăţenie” Cauza C-369/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 4 decembrie 1986 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Federale Germania „Libertatea de a presta servicii – Asigurare” Cauza 205/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 17 iunie 1999 Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA împotriva International Factors Italia SpA (Ifitalia), Dornier Luftfahrt GmbH şi Ministero della Difesa. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale di Genova - Italia Ajutoare de stat - Articolul 92 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 87 CE) – Ajutor nou – Notificare prealabilă Cauza C-295/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 16 noiembrie 1995 Fédération française des sociétés d'assurance şi alţii împotriva Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d'Etat din Franţa) „Articolul 85 şi următoarele din Tratatul CE Noţiunea de întreprindere Organism responsabil de gestionarea unui regim complementar facultativ de securitate socială” Cauza C-244/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 7 iulie 1992 The Queen împotriva Immigration Appeal Tribunal şi Surinder Singh, pentru: Secretary of State for the Home Department (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice, Queen's Bench Division) „Libera circulaţie a persoanelor – Dreptul de şedere al soţului/soţiei unui resortisant comunitar care se întoarce pentru a se stabili în ţara sa de origine” Cauza C-370/90revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a cincea cameră) din 18 iunie 1985 P. Steinhauser împotriva Oraşului Biarritz (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de către Tribunal Administratif din Pau) „Dreptul de stabilire – Exercitarea activităţii de artist pictor” Cauza 197/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 28 ianuarie 1986* Compagnie française de l'azote (Cofaz) SA şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutor de stat — Regim tarifar practicat în Ţările de Jos pentru furnizarea gazelor naturale — Admisibilitate” Cauza 169/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
AVIZUL NR. 3/94 AL CURŢII din 13 decembrie 1995 Aviz emis în temeiul articolului 228 alineatul (6) din Tratatul CE „GATT – OMC - Acord-cadru privind bananele” având ca obiect o cerere adresată Curţii, în aplicarea articolului 228 alineatul (6) din Tratatul CE, de către Republica Federală Germania pentru obţinerea unui aviz privind compatibilitatea dintre tratat şi Acordul-cadru privind bananele dintre Comunitatea Europeană şi Columbia, Costa Rica, Nicaragua şi Venezuela. Aviz 3/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 11 martie 1997 Ayse Süzen împotriva Zehnacker Gebäudereinigung GmbH Krankenhausservice [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Arbeitsgericht Bonn (Germania)] „Menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi” Cauza C-13/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Order of the Court of 16 May 1994. - Monin Automobiles-Maison du Deux Roues. - Reference for a preliminary ruling: Juge-commissaire au Tribunal de commerce de Romans - France. - Lack of jurisdiction. - Case C-428/932018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 20 septembrie 2001. Courage Ltd împotriva Bernard Crehan şi Bernard Crehan împotriva Courage Ltd şi alţii. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regatul Unit. Articolul 85 din Tratatul CE (devenit articolul 81 CE) - Contract de aprovizionare exclusivă cu bere - Închirierea de localuri publice - Acord restrictiv - Dreptul unei părţi contractante la daune-interese. Cauza C-453/99.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera a patra extinsă) din 5 martie 1997 WWF UK (World Wide Fund for Nature) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Transparenţă – Acces la informaţie – Decizia 94/90 a Comisiei privind accesul publicului la documentele Comisiei – Decizie de refuz al accesului la documente, pe motiv că acestea se referă la examinarea, de către Comisie, a unei eventuale neîndepliniri de către un stat membru a obligaţiilor acestuia – Excepţii privind protejarea interesului public şi a interesului instituţiei cu privire la secretul deliberărilor sale – Domeniul de aplicare a obligaţiei de motivare” Cauza T-105/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 14 iulie 1988 3 Glocken GmbH şi Gertraud Kritzinger împotriva USL Centro-Sud şi Provincia autonoma di Bolzano (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de pretore di Bolzano) „Libera circulaţie a mărfurilor – Paste făinoase – Obligaţia de a utiliza numai grâu dur” Cauza 407/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 11 August 1995. Commission of the European Communities v Hellenic Republic. Failure to fulfil obligations - Directive 91/263/EEC - Failure to transpose. Case C-260/94.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 15 ianuarie 1986 Pietro Pinna împotriva Caisse d'allocations familiales de la Savoie (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation din Republica Franceză) „Securitate socială – Alocaţii familiale - Articolul 73 alineatul (2) din Regulamentul nr 1408/71” Cauza 41/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia extinsă) din 27 februarie 1997 Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare de stat – Întreprindere publică – Aplicarea coroborată a articolului 92 şi a articolului 90 alineatul (2) din Tratatul CE – Costuri suplimentare determinate de realizarea unei misiuni speciale încredinţate întreprinderii publice – Activităţi concurenţiale” Cauza T-106/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 22 septembrie 1988 Ministere public împotriva Gérard Deserbais (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de către cour d'appel din Colmar) „Libera circulaţie a mărfurilor — reglementarea naţională care protejează marca comercială a unui tip de brânză” Cauza 286/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber, extended composition) of 15 March 2000. Cimenteries CBR and Others v Commission of the European Communities. Competition - Article 85(1) of the EC Treaty (now Article 81(1) EC) - Cement market - Rights of the defence - Access to the file - Single and continuous infringement - General agreement and measures of implementation - Liability for an infringement - Evidence of participation in the general agreement and measures of implementation - Links between the general agreement and the measures of implementation as regards objects and participants - Fine - Determination of the amount. Joined cases T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 and T-104/95.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 11 iulie 1985 Cinétheque SA şi alţii împotriva Fédération nationale des cinémas français (cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de grande instance din Paris) „Distribuţie de filme sub formă de înregistrări video: interdicţii naţionale” Cauzele conexate 60 şi 61/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra extinsă) din 17 iunie 1998 Svenska Journalistförbundet împotriva Consiliului Uniunii Europene „Acces la informaţie – Decizia 93/731/CE a Consiliului – Respingerea unei cereri de acces la documentele Consiliului – Acţiune în anulare – Admisibilitate – Titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană – Domeniul de aplicare cu privire la protejarea siguranţei publice – Confidenţialitatea deliberărilor Consiliului – Motivarea – Publicarea memoriului în apărare în reţeaua de internet – Abuz de procedură” Cauza T-174/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 20 septembrie 1988 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatul Danemarcei „Libera circulaţie a mărfurilor — Ambalajele de bere şi de băuturi răcoritoare” Cauza 302/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 7 March 1995. Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL and Chequepoint International Ltd v Presse Alliance SA. Reference for a preliminary ruling: House of Lords - United Kingdom. Brussels Convention - Article 5 (3) - Place where the harmful event occurred - Libel by a newspaper article. Case C-68/93. European Court Reports 1995 page I-04152018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (A PATRA CAMERĂ) DIN 21 MAI 1985 Secretarul de stat pentru Finanţe împotriva Gaston Schul Douane-Expéditeur BV (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad din Ţările de Jos) „Impozitul pe cifra de afaceri la importul de produse livrate de persoane de drept privat” Cauza 47/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 14 ianuarie 1997 The Queen, ex parte: Centro-Com Srl împotriva HM Treasury şi Bank of England (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Court of Appeal) „Politică externă şi de securitate – Politică comercială comună – Blocarea fondurilor – Sancţiuni împotriva Republicilor Serbia şi Muntenegru” Cauza C-124/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 18 mai 1993. Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e. V. împotriva Yves Rocher GmbH. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof – Germania. Libera circulaţie a mărfurilor – Restricţii cantitative – Măsuri cu efect echivalent – Interdicţia de a face publicitate folosind o comparaţie a preţurilor. Cauza C-126/91.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 26 May 1981. Criminal proceedings against Siegfried Ewald Rinkau. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad - Netherlands. Article II of the Protocol annexed to the Convention on Jurisdiction of 27 September 1968.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 25 februarie 1988 Parti écologiste „Les Verts“ împotriva Parlamentului European „Anularea deciziilor de executare a poziţiei 3708 din bugetul CE pentru exerciţiul financiar 1984 – Alocări pentru cofinanţarea campaniei de informare pentru alegerile europene din 1984” Cauza 190/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 2 aprilie 1998 Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International) şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Recurs – Persoane fizice sau juridice – Act care le vizează în mod direct şi individual” Cauza C-321/95 Previzuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 14 iulie 1994. Procedură penală împotriva lui Matteo Peralta. Cerere de pronunţare a unei hotãrâri preliminare, formulată de Pretura circondariale di Ravenna. Articolul 3 litera (f), articolele 7, 30, 48, 52, 59, 62, 84 şi 130 R din Tratatul CEE. Cauza C-379/92.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 16 June 1981. Peter Klomps v Karl Michel. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad - Netherlands. Brussels Convention of 1968 - Service in sufficient time of the document which instituted the proceedings.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 9 iulie 1985 Pharmon BV împotriva Hoechst AG (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad din Ţările de Jos) „Proprietate industrială şi comercială – Brevete - Extinderea protecţiei – Epuizarea dreptului de brevet în caz de licenţe obligatorii emise cu privire la un brevet paralel” Cauza 19/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 septembrie 1997 Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH împotriva Bundesbaugesellschaft Berlin mbH (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes) „Noţiunea de «instanţă naţională» în sensul articolului 177 din tratat – Proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii publice de servicii – Directiva 92/50/CEE – Organism naţional de control” Cauza C-54/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 5 octombrie 1994  Société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespelle împotriva Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département de la Mayenne (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare,formulată de Cour de cassation din Franţa) „Inseminarea artificială a bovinelor -Monopol geografic” Cauza C-323/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (First Chamber) of 4 March 1982. Effer SpA v Hans-Joachim Kantner. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. Brussels Convention.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 28 ianuarie 1986 Pronuptia de Paris GmbH împotriva Pronuptia de Paris Irmgard Schillgalis (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof) „Concurenţă – împotrivacte de franciză” Cauza 161/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 23 noiembrie 1999 Acţiuni penale împotriva Jean-Claude Arblade şi Arblade & Fils SARL şi împotriva Bernard Leloup şi alţii (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal Correctionnel de Huy) „Libertatea de a presta servicii – Deplasarea temporară a lucrătorilor pentru executarea unui contract – Restricţii“ Cauzele conexate C-369/96 şi C-376/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii 11 Iulie 1996 Bristol-Myers Squibb împotriva Paranova A/S (C-427/93) şi C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG şi Boehringer Ingelheim A/S împotriva Paranova A/S (C-429/93) şi Bayer Aktiengesellschaft şi Bayer Danmark A/S împotriva Paranova A/S (C-436/93) Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare: Sø- og Handelsretten - Danemarca Directiva 89/104/CEE de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci — Articolul 36 din Tratatul CE — Reambalare a produselor de marcă Cauzele conexate C-427/93, C-429/93 şi C-436/93.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Second Chamber) of 15 July 1982. Pendy Plastic Products BV v Pluspunkt Handelsgesellschaft mbH. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. Reference for a preliminary ruling - Convention of 27 September 1968.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a şasea Cameră) din 17 noiembrie 1987 British-American Tobacco Company Ltd şi R. J. Reynolds Industries Inc. împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Drepturile reclamanţilor - Participare la capitalul unei societăţi concurente» Cauzele conexate 142 şi 156/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera întâi extinsă) din 19 iulie 1999 Rothmans International BV împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Decizia 94/90/CECA, CE, Euratom, referitoare la accesul publicului la documentele Comisiei – Decizie de refuzare a accesului la documente – «Regula autorului» – Comitete denumite «de comitologie»” Cauza T-l88/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 23 mai 1996 The Queen împotriva Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: Hedley Lomas (Irlanda) Ltd (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice, Queen's Bench Division) „Libera circulaţie a mărfurilor – Protecţia animalelor –Directivă de armonizare – Articolul 36 din Tratatul CE – Răspunderea extracontractuală a unui stat membru pentru încălcarea dreptului comunitar” Cauza C-5/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Third Chamber) of 14 July 1983. Gerling Konzern Speziale Kreditversicherungs-AG and others v Amministrazione del Tesoro dello Stato. Reference for a preliminary ruling: Corte suprema di Cassazione - Italy. Interpretation of Articles 17 and 18 of the Brussels Conventionof 27 September 1968 - Insurance contract containing a stipulation in favour of a third party.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 9 mai 1985 Michel Humblot împotriva Directeur des services fiscaux (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de grande instance din Belfort) „Articolul 95 — Impozitul special aplicat autovehiculelor” Cauza 112/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 1 iunie 1999 Klaus Konle împotriva Republik Österreich (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien) „Libertate de stabilire – Libera circulaţie a capitalurilor – Articolul 52 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 43 CE) şi articolul 73 B din Tratatul CE (fostul articol 56 CE) – Procedura de autorizare a achiziţiilor de bunuri imobile – Articolul 70 din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Austria – Reşedinţe secundare – Răspundere pentru încălcarea dreptului comunitar” Cauza C-302/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 28 aprilie 1998 Nicolas Decker împotriva Caisse de maladie des employés privés (cerere de pronunţare a unei hotãrâri preliminare, solicitatã de conseil arbitral des assurances sociales) „Libera circulaţie a mărfurilor – Articolele 30 şi 36 din Tratatul CE–Decontarea cheltuielilor medicale efectuate în alt stat membru –Autorizaţie prealabilă din casei de asigurări competente — Achiziţionarea de ochelari” Cauza C-120/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Second Chamber) of 12 July 1984. Firma P v Firma K. Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Germany. Brussels Convention du 27 September 1968 - Issue of an order for enforcement.2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului (Camera a doua extinsă) din 13 septembrie 2006. British Aggregates Association împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Ajutoare de stat – Taxa de mediu pe agregate în Regatul Unit – Decizia Comisiei de a nu ridica obiecţii – Acţiune în anulare – Admisibilitate – Persoană vizată în mod individual – Caracter selectiv – Obligaţia de motivare – Examinare diligentă şi imparţială. Cauza T-210/02.revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 11 aprilie 1989. Ahmed Saeed Flugreisen and Silver Line Reisebüro GmbH împotriva Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof. Concurenţă – Tarife aeriene. Cauza 66/86.în curs de revizie lingvistică2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 9 august 1995 René Lancry SA şi alţii împotriva Direction générale des douanes şi alţii (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Paris) „Libera circulaţie a mărfurilor – Regimul fiscal care se aplică departamentelor franceze de peste mări — Sfera de aplicare a Hotărârii Legros şi alţii— Validitatea Deciziei nr. 89/688/CEE” Cauzele conexate C-363/93, C-407/93, C-408/93, C-409/93,C-410/93 şi C-411/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (First Chamber) of 7 March 1985. Hannelore Spitzley v Sommer Exploitation SA. Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Koblenz - Germany. Brussels Convention - Implied prorogation of jurisdiction.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 13 mai 1986? Bilka-Kaufhaus GmbH împotriva Karin Weber von Hartz (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesarbeitsgericht) „Egalitate de tratament pentru femei şi bărbaţi – Lucrători cu timp parţial — Excluderea din schema ocupaţională de pensii” Cauza 170/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 21 septembrie 1999 Acţiune penală împotriva Florus Ariël Wijsenbeek (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Arrondissementsrechtbank Rotterdam) „Libera circulaţie a persoanelor – Dreptul cetăţenilor Uniunii Europene de liberă circulaţie şi şedere – Controale la frontieră – Reglementare naţională care obligă persoanele provenind din alt stat membru să prezinte un paşaport” Cauza C-378/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 20 iunie 1996 Semeraro Casa Uno Srl şi alţii împotriva Sindaco del Comune di Erbusco şi alţii. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de către Pretura circondariale di Roma - Italia. Interpretarea articolelor 30, 36 şi 52 din Tratatul CE, a Directivelor 64/223/CEE şi 83/189/CEE – Interdicţia de a exercita anumite activităţi comerciale în zilele de duminică şi de sărbători. Cauzele conexate C-418/93, C-419/93, C-420/93, C-421/93, C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 şi C-332/94.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Opinion of Mr Advocate General Jacobs delivered on 15 February 2001. Ghislain Leclere and Alina Deaconescu v Caisse nationale des prestations familiales. Reference for a preliminary ruling: Conseil supérieur des assurances sociales - Luxembourg. Regulations (EEC) Nos 1408/71 and 1612/68 - Luxembourg maternity, childbirth and child-raising allowances - Residence condition - Rights of a person receiving a pension but not resident in the Member State responsible for the pension - Family allowances and family benefits - Concept of "worker" and "social advantage".2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 8 iunie 1994 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord „Menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferurilor de întreprinderi” Cauza C-382/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 14 octombrie 1999 Sandoz GmbH împotriva Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgerichtshof (Austria)] „Contracte de împrumut – Taxă judiciară de timbru – Modalităţi de impozitare – Discriminare” Cauza C-439/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a cincea) 6 iulie 1995 Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln e.V. împotriva Mars GmbH (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Köln) „Libera circulaţie a mărfurilor – Măsuri cu efect echivalent restricţiilor cantitative – Prezentarea unui produs cu risc de limitare a stabilirii preţurilor de revânzare şi de inducere în eroare a consumatorului” Cauza C-470/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 8 March 2001. Friedrich Jauch v Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter. Reference for a preliminary ruling: Landesgericht Feldkirch - Austria. Social security for migrant workers - Austrian scheme of insurance against the risk of reliance on care - Classification of benefits and lawfulness of the residence condition from the point of view of Regulation (EEC) No 1408/71.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 8 iunie 1994 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord „Concedieri colective” Cauza C-383/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) din 6 decembrie 2001 Emesa Sugar (Free Zone) NV împotriva Consiliului Uniunii Europene „Regim de asociere a ţărilor şi teritoriilor de peste mări – Decizia 97/803/CE – Importuri de zahăr – Acţiune în anulare – Acţiune în despăgubiri – Admisibilitate – Ireversibilitatea realizărilor obţinute – Principiul proporţionalităţii – Securitate juridică” Cauza T-43/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a cincea) 11 august 1995 Édouard Dubois & Fils SA şi Général cargo services SA împotriva Garonor exploitation SA (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation din Franţa) « Taxă de tranzit prevăzută printr-un contract privat – Taxă cu efect echivalent » Cauza C-16/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 30 November 1976. Jozef de Wolf v Harry Cox BV. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad - Netherlands. Case 42-76.2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 30 mai 1991 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Ţărilor de Jos „Libera circulaţie a persoanelor – Controale la frontiere” Cauza C-68/89tradus2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 6 iunie 2000 Staatssecretaris van Financiën împotriva B.G.M. Verkooijen (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad – Ţările de Jos) „Libera circulaţie a capitalurilor – Impozitarea directă a dividendelor din acţiuni – Scutire – Limitarea la dividendele din acţiunile societăţilor care au sediul pe teritoriul naţional” Cauza C-35/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 17 iulie 1997 Bernd Giloy împotriva Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hessisches Finanzgericht, Kassel Articolul 177 — Competenţa Curţii — Legislaţie naţională care adoptă dispoziţii comunitare — Codul Vamal Comunitar — Recurs — Suspendarea unei decizii vamale — Constituirea unei garanţii Cauza C-130/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 14 July 1977. Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co. Kg and Germanair Bedarfsluftfahrt GmbH & Co. Kg v Eurocontrol. References for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. Joined cases 9 and 10-77.2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (prima cameră) din 6 iunie 1990 Unifert Handels GmbH împotriva Hauptzollamt Münster (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesfinanzhof) „Valoare în vamă — Valoarea tranzacţiei — Contrastalii” Cauza C-11/89tradus2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 14 decembrie 2000 Parfums Christian Dior SA împotriva TUK Consultancy BV şi Assco Gerüste GmbH şi Rob van Dijk, acţionând sub denumirea comercială de „Assco Holland Steigers Plettac Nederland” împotriva Wilhelm Layher GmbH & Co. KG şi Layher BV (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage şi de Hoge Raad der Nederlanden) „Acord de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului – Acord TRIPs – Articolul 177 din Tratatul CE (devenit articolul 234 CE) – Competenţa Curţii – Articolul 50 din Acordul TRIPs – Măsuri provizorii – Interpretare – Efect direct” Cauzele conexate C-300/98 şi C-392/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 4 noiembrie 1997. Parfums Christian Dior SA şi Parfums Christian Dior BV împotriva Evora BV. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Ţările de Jos. Drepturi de marcă şi de autor – Acţiunea titularului acestor drepturi pentru a interzice unui revânzător să facă publicitate pentru comercializarea ulterioară a produsului – Parfum. Cauza C-337/95.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 22 November 1977. Industrial Diamond Supplies v Luigi Riva. Reference for a preliminary ruling: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Belgium. Convention of 27 September 1968 - Stay of proceedings (Articles 30 and 38). Case 43-77.2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (prima cameră) din 18 aprilie 1991 Brown Boveri & Cie AG împotriva Hauptzollamt Mannheim (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesfinanzhof) „Valoarea în vamă a mărfurilor - Valoarea programului de calculator şi al suporturilor informatice” Cauza C-79/89tradus2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 9 octombrie 2001 Regatul Ţărilor de Jos împotriva Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene „Anulare – Directiva 98/44/CE – Protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice – Temei juridic – Articolul 100 A din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 95 CE), articolul 235 din Tratatul CE (devenit articolul 308 CE) sau articolele 130 şi 130 F din Tratatul CE (devenite articolele 157 CE şi 163 CE) – Subsidiaritate – Securitatea juridică – Obligaţii de drept internaţional ale statelor membre – Drepturi fundamentale – Demnitate umană – Principiul colegialităţii pentru proiectele de acte legislative ale Comisiei” Cauza C-377/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 23 octombrie 1997 Acţiune penală împotriva lui Harry Franzén (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landskrona Tingsrätt) „Articolele 30 şi 37 din Tratatul CE – Monopol de vânzare cu amănuntul a băuturilor alcoolizate” Cauza C-189/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 14 December 1977. Theodorus Engelbertus Sanders v Ronald van der Putte. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad - Netherlands. Convention on jurisdiction. Case 73-77.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 7 FEBRUARIE 1984. Jongeneel Kaas BV şi alţii împotriva statului olandez şi Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Arrondissementsrechtbank din Haga) „Reglementări naţionale în sectorul brânzeturilor” Cauza 237/82revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 8 martie 2001 Metallgesellschaft Ltd şi alţii (C-397/98), Hoechst AG şi Hoechst (UK) Ltd împotriva Commissioners of Inland Revenue şi HM Attorney General [Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice (Anglia şi Ţara Galilor), Chancery Division] „Libertatea de stabilire – Libera circulaţie a capitalurilor – Plata anticipată a impozitului pe societăţi cu titlu de beneficiu distribuit de o filială către societatea-mamă – Societate-mamă cu sediul într-un alt stat membru – Încălcarea dreptului comunitar – Acţiune în restituire sau acţiune în despăgubiri – Dobânzi” Cauzele conexate C-397/98 şi C-410/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 5 decembrie 2000. Acţiune penală împotriva lui Jean-Pierre Guimont. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de Police din Belley – Franţa. Măsuri cu efect echivalent unei restricţii cantitative – Situaţie exclusiv internă – Fabricare şi comercializare de brânză emmenthal fără crustă. Cauza C-448/98.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 21 June 1978. Bertrand v Paul Ott KG. Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France. Sale of goods on instalment credit terms. Case 150/77.2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Trabunalului (Camera întâi extinsã) 11 mai 2005 Saxonia Edelmetalle GmbH şi Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH (T-133/01) împotriva Comisiei Comunitãþilor Europene. „Ajutoare de stat — Restructurare — Utilizare abuzivã a ajutoarelor de stat —Recuperarea ajutoarelor — Articolul 88 alineatul (2) CE —Regulamentul (CE) nr. 659/1999” Cauze conexate T-111/01 şi T-133/01revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 3 octombrie 2000 Angelo Ferlini împotriva Centre hospitalier de Luxembourg (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal d'arrondissement de Luxembourg) „Lucrători – Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 – Tratament egal – Persoane neafiliate la sistemul naţional de securitate socială – Funcţionari ai Comunităţilor Europene – Aplicarea de tarife pentru cheltuielile medicale şi de spitalizare legate de maternitate” Cauza C-411/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 20 mai 2003. Consorzio del Prosciutto di Parma şi Salumificio S. Rita SpA împotriva Asda Stores Ltd şi Hygrade Foods Ltd. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de House of Lords - Regatul Unit. Denumiri de origine protejate - Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 - Regulamentul (CE) nr. 1107/96 - ‘Prosciutto di Parma’ - Caiet de sarcini - Condiţii de feliere şi ambalare a jambonului în regiunea de producţie - Articolele 29 CE şi 30 CE - Justificare - Opozabilitatea unei condiţii faţă de terţi - Securitate juridică - Publicitate. Cauza C-108/01.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 9 November 1978. Nikolaus Meeth v Glacetal. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. First paragraph of Article 17 of the Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters. Case 23/78.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 31 martie 1993. A. Ahlström Osakeyhtiö şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Practici concertate între întreprinderi stabilite în ţări terţe privind preţurile de vânzare către cumpărători stabiliţi în Comunitate. Cauzele conexate C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 şi C-125/85–C-129/85.revizuit juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia extinsă) din 6 martie 2002 Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare de stat – Noţiune de ajutor de stat – Măsuri fiscale – Caracter selectiv – Justificare prin natura sau structura sistemului fiscal – Compatibilitate a ajutorului cu piaţa comună” Cauzele conexate T-127/99, T-129/99 şi T-148/99revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 10 februarie 2000. Deutsche Post AG împotriva Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH (GZS) (C-147/97) şi Citicorp Kartenservice GmbH (C-148/97). Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Germania. Întreprindere publică - Serviciu poştal - Reexpediere necorporală. Cauzele conexate C-147/97 şi C-148/97.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 22 February 1979. Henri Gourdain v Franz Nadler. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. Brussels Convention. Bankruptcy and proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons. Action for making good the deficiency. Case 133/78.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 15 ianuarie 1998 Mannesmann Anlagenbau Austria AG şi alţii împotriva Strohal Rotationsdruck GesmbH [Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesvergabeamt (Austria)] „Achiziţii publice – Procedură de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări – Imprimerie de stat – Filială care exercită activităţi comerciale” Cauza C-44/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 20 septembrie 2001 Rudy Grzelczyk împotriva Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal du travail de Nivelles) „Articolele 6, 8 şi 8a din Tratatul CE (devenite, după modificare, articolele 12 CE, 17 CE şi 18 CE) – Directiva 93/96/CEE a Consiliului – Dreptul de şedere al persoanelor aflate la studii – Legislaţie naţională care garantează o alocaţie minimă de subzistenţă, denumită „minimex“, numai resortisanţilor, persoanelor care beneficiază de aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1612/68, apatrizilor şi refugiaţilor – Student străin care şi-a asigurat cheltuielile de întreţinere în timpul primilor ani de studiu” Cauza C-184/99revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 13 ianuarie 2004. Kühne & Heitz NV împotriva Produktschap voor Pluimvee en Eieren. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de College van Beroep voor het bedrijfsleven - Ţările de Jos. Carne de pasăre - Restituiri la export - Neintroducerea unei acţiuni pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare - Decizie administrativă definitivă - Efectul unei hotărâri pronunţate cu titlu preliminar de către Curte ulterior acestei decizii - Certitudine juridică - Supremaţia dreptului comunitar - Principiul cooperării - Articolul 10 CE. Cauza C-453/00.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 27 March 1979. Jacques de Cavel v Louise de Cavel. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. Case 143/78.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 9 martie 1994 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH împotriva Bundesminister für Wirtschaft (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen) „Ajutoare de stat Acţiune împotriva măsurilor interne de aplicare a unei decizii a Comisiei Trimitere preliminară Caracter definitiv al deciziei în privinţa beneficiarului ajutoarelor în cauză Aprecierea validităţii” Cauza C-188/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua extinsă) din 14 decembrie 2005 General Electric Company împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Acţiune în anulare – Concurenţă – Decizie a Comisiei privind declararea unei concentrări ca fiind incompatibilă cu piaţa comună – Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 – Pieţe aeronautice – Achiziţionarea Honeywell de către General Electric – Integrare verticală – Vânzări grupate – Efecte de excludere – Suprapuneri orizontale – Dreptul la apărare” Cauza T-210/01revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a cincea extinsă) din 21 octombrie 2004. Lenzing AG împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Ajutoare de stat - Acţiune în anulare - Admisibilitate - Act care priveşte reclamanta în mod individual - Articolul 87 alineatul (1) CE - Acorduri de reeşalonare şi de rambursare a datoriilor - Criteriul creditorului privat. Cauza T-36/99.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 17 January 1980. Siegfried Zelger v Sebastiano Salinitri. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. Case 56/79.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 19 ianuarie 1994 SAT Fluggesellschaft mbH împotriva Organizaţiei Europene pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene (EUROCONTROL) (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation din Belgia) „Articolele 86 şi 90 din tratat - Conceptul de întreprindere - Organizaţie internaţională” Cauza C-364/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 26 noiembrie 2002 Ministre de l’Intérieur împotriva lui Aitor Oteiza Olazabal [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d’État (Franţa)] „Libera circulaţie a persoanelor – Restricţii – Ordine publică – Măsuri de control care limitează la o parte a teritoriului naţional dreptul de şedere al unui resortisant al unui alt stat membru” Cauza C-100/01revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 18 iunie 1998. Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Italiene. Acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor — Acord — Stabilirea de tarife profesionale — Comisionari în vamă — Legislaţie care întăreşte efectele acordului. Cauza C-35/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Third Chamber) of 6 May 1980. Porta-Leasing GmbH v Prestige International SA. Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Koblenz - Germany. Convention on jurisdiction - persons domiciled in Luxembourg. Case 784/79.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 20 martie 1997 Land Rheinland-Pfalz împotriva Alcan Deutschland GmbH (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesverwaltungsgericht) „Ajutor de stat – Recuperare – Aplicarea dreptului naţional – Limite” Cauza C-24/95\revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Şedinţă plenară) din 25 noiembrie 2003 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Spaniei „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru — Hotărâre a Curţii prin care se constată o neîndeplinire a obligaţiilor –– Neexecutare — Articolul 228 CE – Sancţiuni pecuniare — Penalitate cu titlu cominatoriu — Calitatea apei pentru scăldat — Directiva 76/160/CEE” Cauza C-278/01revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 4 MARTIE 1986? Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Danemarcei „Regimul fiscal al alcoolurilor – Vinuri din fructe” Cauza 106/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Third Chamber) of 18 March 1981. Blanckaert & Willems PVBA v Luise Trost. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. Convention on Jurisdiction: Article 5(5) (operations of an agency or other establishment). Case 139/80.2018-11-19 00:00:00
Hotărârea CurţiiI din 2 decembrie 1997. Fantask A/S şi alţii împotriva Industriministeriet (Erhvervministeriet) Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Ostre Landsret - Danemarca. Directiva 69/335/CEE - Taxe de înregistrare a societăţilor - Termene procedurale naţionale. Cauza C-188/95.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (şedinţă plenară) din 19 octombrie 2004 Kunqian Catherine Zhu şi Man Lavette Chen împotriva Secretary of State for the Home Department (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Immigration Appellate Authority) „Dreptul de şedere – Copil cu cetăţenia unui stat membru, dar cu reşedinţa într-un alt stat membru – Părinţii resortisanţi ai unui stat terţ – Drept de şedere al mamei în al doilea stat membru” Cauza C-200/02revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (A DOUA CAMERĂ) din 4 iulie 1985 Gunter Berkholz împotriva Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht Hamburg) „A şasea Directivă de armonizare a taxei pe valoarea adăugată – Sediu permanent” Cauza 168/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 31 March 1982. C.H.W. v G.J.H. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad - Netherlands. Brussels Convention- Interpretation of the terms "wills and succession", "rights in property arising out a matrimonial relationship", "provisional, including protective measures" and of Article 18. Case 25/81.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 12 IULIE 19841 Ordre des avocats au barreau de Paris împotriva lui Onno Klopp (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation din Franţa) „Libertatea de stabilire – Accesul la profesia de avocat” Cauza 107/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (şedinţă plenară) din 12 octombrie 2004 Peter Paul şi alţii împotriva Bundesrepublik Deutschland [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof (Germania)] „Instituţii de credit – Sistem de garantare a depozitelor – Directiva 94/19/CE – Directivele 77/780/CEE, 89/299/CEE şi 89/646/CEE – Măsuri de supraveghere de către autoritatea competentă în scopul protecţiei depunătorilor – Răspunderea autorităţilor de supraveghere pentru pierderile cauzate de o supraveghere defectuoasă” Cauza C-222/02revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 9 iulie 1987 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Belgiei „Regimul fiscal al vinului şi berii” Cauza 356/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 27 November 1984. Calzaturificio Brennero sas v Wendel GmbH Schuhproduktion International. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. Enforcement of judgments - Security. Case 258/83.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 16 septembrie 1997 Bernd von Hoffmann împotriva Finanzamt Trier (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht Rheinland-Pfalz) „A şasea Directivă TVA – Interpretarea articolului 9 alineatul (2) litera (e) a treia liniuţă – Prestarea unor servicii de arbitraj – Locul de prestare a serviciilor” Cauza C-145/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 7 septembrie 2004 Michel Trojani împotriva Centre public d’aide sociale de Bruxelles (CPAS) (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal du travail din Bruxelles) „Libera circulaţie a persoanelor – Cetăţenia Uniunii Europene – Drept de şedere – Directiva 90/364/CEE – Limitări şi condiţii – Persoană care lucrează într-un cămin în schimbul unor avantaje în natură – Dreptul de a beneficia de asistenţă socială” Cauza C-456/02revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua lărgită) 19 iunie 1997 Air Inter SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Transporturi aeriene – Menţinerea unei concesiuni exclusive pe rutele interne - Regulamentul (CEE) nr. 2408/95 - Articolele 5 şi 8 – Dreptul la apărare – Principiul contradictorialităţii – Principiul bunei credinţe – Principiul proporţionalităţii - Articolul 90 alineatul (2) din Tratatul CE” Cauza T-260/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 10 January 1990. Mario P. A. Reichert and others v Dresdner Bank. Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel d'Aix-en-Provence - France. Brussels onvention of 27 September 1968 - Action paulienne - Donation of legal ownership of immovable property - Article 16 (1). Case C-115/88.2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a treia extinsă) din 5 iunie 1996. Kahn Scheepvaart BV împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Ajutoare de stat - Construcţii navale - Regim general de ajutoare - Acţiune în anulare - Admisibilitate. Cauza T-398/94.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 21 februarie 2006 Hans-Jürgen Ritter-Coulais şi Monique Ritter-Coulais împotriva Finanzamt Germersheim (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesfinanzhof) „Legislaţia fiscală — Impozitul pe venit — Articolul 48 din Tratatul CEE (devenit articolul 48 din Tratatul CE, acesta devenit, după modificare, articolul 39 CE) — Reglementări naţionale care limitează luarea în considerare a pierderilor de venituri locative ale bunurilor imobile situate pe teritoriul unui alt stat membru” Cauza C-152/03revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii 5 iulie 1995 Parlamentul European împotriva Consiliului Uniunii Europene „Directiva 93/89/CEE privind aplicarea de către statele membre a taxelor pentru anumite vehicule folosite la transportul mărfurilor pe drumurile publice şi taxele de drum şi de utilizare ale unor infrastructuri - Noua consultare a Parlamentului european” Cauza C-21/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 26 March 1992. Mario Reichert, Hans-Heinz Reichert and Ingeborg Kockler v Dresdner Bank AG. Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel d'Aix-en-Provence - France. Brussels Convention of 27 September 1968 - Action paulienne - Articles 5 (3), 16 (5) and 24 of the Convention. Case C-261/90.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 10 IULIE 1984 Campus Oil Limited şi alţii împotriva ministrului industriei şi alţii (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court din Irlanda) „Libera circulaţie a mărfurilor – Aprovizionarea cu produse petroliere” Cauza 72/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 6 decembrie 2005 Gaston Schul Douane-expediteur BV împotriva Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, introdusă de College van Beroep voor het bedrijfsleven) „Articolul 234 CE – Obligaţia unei instanţe naţionale de a adresa o întrebare preliminară – Lipsa de validitate a unei dispoziţii comunitare – Zahăr – Drept de import suplimentar – Regulamentul (CE) nr. 1423/95 – Articolul 4” Cauza C-461/03revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 11 august 19951 G. H. E. J. Wielockx împotriva Inspecteur der directe belastingen (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Gerechtshof te's-Hertogenbosch) „Articolul 52 din Tratatul CE – Obligaţia aplicării unui tratament egal – Impozit pe venitul nerezidenţilor“ Cauza C-80/94în curs de revizie juridică2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 6 December 1994. The owners of the cargo lately laden on board the ship "Tatry" v the owners of the ship "Maciej Rataj". Reference for a preliminary ruling: Court of Appeal (England) - United Kingdom. Brussels Convention - Lis pendens - Related actions - Relationship with the international convention relating to the arrest of seagoing ships. Case C-406/92.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 10 APRILIE 1984 Marele Ducat al Luxemburgului împotriva Parlamentului European „Locul de muncă al Parlamentului – Personal desemnat” Cauza 108/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Prima Cameră) din 16 martie 2006 Rosmarie Kapferer împotriva Schlank & Schick GmbH (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Innsbruck, Austria) „Competenţă judiciară în materie civilă – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Interpretarea articolului 15 – Competenţă în materie de contracte încheiate de consumatori – Promisiunea unui câştig – Publicitate înşelătoare – Decizia judiciară de pronunţare asupra competenţei – Autoritatea de lucru judecat – Recurs – Certitudine juridică – Supremaţia dreptului comunitar – Articolul 10 din Tratatul CE” Cauza C-234/04revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 29 februarie 1996 Acţiune penală împotriva Sofia Skanavi şi Konstantin Chryssanthakopoulos (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Amtsgericht Tiergarten din Berlin) „Libera circulaţie a persoanelor – Permis de conducere – Obligaţie de schimbare – Sancţiuni” Cauza C-193/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 5 October 2004. CaixaBank France v Ministere de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Reference for a preliminary ruling: Conseil d'État - France. Freedom of establishment - Credit institutions - National legislation prohibiting the payment of remuneration on sight accounts. Case C-442/02.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 13 februarie 1985 Aissatou Diatta împotriva Land Berlin (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesverwaltungsgericht) „Lucrători migranţi — Drept de şedere al familiei de lucrători ” Cauza 267/83.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 19 septembrie 2006 Graham J. Wilson împotriva Ordre des avocats au barreau de Luxembourg (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Cour administrative) „Libertatea de stabilire –– Directiva 98/5/CE –– Exercitarea cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care a fost obţinută calificarea –– Condiţii de înregistrare la autoritatea competentă din statul membru gazdă –– Verificarea în prealabil a nivelului de cunoaştere al limbilor statului membru gazdă –– Căi de atac în drept intern” Cauza C-506/04revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 2 decembrie 1997 Eftalia Dafeki împotriva Landesversicherungsanstalt Württemberg [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Sozialgericht, Hamburg (Germania)] „Libera circulaţie a lucrătorilor – Egalitatea de tratament – Securitatea socială - Reglementare naţională care acordă o valoare probatorie diferită certificatelor de stare civilă în funcţie de originea naţională sau străină a acestora” Cauza C-336/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 28 September 1994. Bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds v G. A. Beune. Reference for a preliminary ruling: Centrale Raad van Beroep - Netherlands. Equal treatment for men and women - Directive 79/7/EEC - Directive 86/378/EEC - Article 119 of the EEC Treaty. Case C-7/93.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 30 ianuarie 1985 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze „Ajutoare pentru fermieri finanţate din excedentele de exploatare ale unui fond naţional de credit agricol” Cauza 290/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 14 iulie 1994 Carole Louise Webb împotriva EMO Air Cargo (UK) Ltd (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de House of Lords) „Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei – Directiva 76/207/CEE – Înlocuirea unei lucrătoare salariate aflate în concediu de maternitate – Înlocuitoare gravidă – Concediere” Cauza C-32/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (a şasea Cameră) 23 ianuarie 1997 Eckehard Pastoors şi Trans-Cap GmbH împotriva Belgische Staat (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, introdusă de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen) „Transport rutier – Regulamentele (CEE) nr. 3820/85 şi 3821/85 ale Consiliului – Dispoziţii naţionale de punere în aplicare” Cauza C-29/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 29 November 2001. Joseph Griesmar v Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'Etat et de la Décentralisation. Reference for a preliminary ruling: Conseil d'Etat - France. Social policy - Equal treatment for men and women - Applicability of Article 119 of the EC Treaty (Articles 117 to 120 of the EC Treaty have been replaced by Articles 136 EC to 143 EC) or Directive 79/7/EEC - French civil and military retirement pension scheme - Service credit for children awarded to female civil servants - Whether permissible in the light of Article 6(3) of the Agreement on Social Policy or the provisions of Directive 79/7/EEC. Case C-366/99.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera a cincea extinsă) din 30 martie 2000 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţa – Comisionari în vamă – Noţiunea de întreprindere şi de asociaţie de întreprinderi – Decizie adoptată de asociaţii de întreprinderi – Stabilirea de tarife – Reglementare de stat – Aplicabilitatea articolului 85 alineatul (1) din Tratatul CE (devenit articolul 81 CE)” Cauza T-513/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) din 8 septembrie 2005 North Western Health Board împotriva Margaret McKenna [Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, introdusă de Labour Court (Irlanda)] „Egalitate de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin – Boală apărută anterior concediului de maternitate – Boală asociată stării de graviditate – Plasare sub regimul general de concediu de boală – Incidenţă asupra remuneraţiei – Imputarea absenţei din numărul total maxim de zile de concediu de boală remunerate pe durata unei perioade determinate” Cauza C-191/03revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a cincea extinsă) din 26 octombrie 2000. Bayer AG împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Concurenţă - Importuri paralele - Articolul 85 alineatul (1) din Tratatul CE [devenit articolul 81 alineatul (1) CE] - Conceptul de acord între întreprinderi - Dovada existenţei unui acord - Piaţa produselor farmaceutice. Cauza T-41/96.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 12 September 2002. Pirkko Niemi. Reference for a preliminary ruling: Vakuutusoikeus - Finland. Social policy - Equal treatment for men and women - Applicability of Article 119 of the EC Treaty (Articles 117 to 120 of the EC Treaty have been replaced by Articles 136 EC to 143 EC) or Directive 79/7/EEC - Concept of 'pay - Retirement pension scheme for public servants. Case C-351/00.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) din 27 noiembrie 1985? SA Rousseau Wilmot împotriva Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic) (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Douai) „Taxele naţionale calculate pentru valoarea cifrei de afaceri” Cauza 295/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) din 3 aprilie 2003 BaByliss SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Concentrări – Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 – Acţiune formulată de un terţ – Admisibilitate – Angajamente în cursul fazei I din evaluare – Licenţă de marcă – Modificări ale angajamentelor – Termene – Ajutor financiar acordat de stat – Preţ de cumpărare derizoriu – Existenţa unor îndoieli grave privind compatibilitatea concentrării cu piaţa comună – Absenţa angajamentelor pe pieţe cu probleme grave de concurenţă” Cauza T-114/02revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a cincea extinsă) din 11 februarie 1999. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen, constituted by Aero Lloyd Flugreisen GmbH & Co. Luftverkehrs-KG, Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG, Condor Flugdienst GmbH, Germania Fluggesellschaft mbH, Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, LTU Lufttransport Unternehmen GmbH & Co. KG şi Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Ajutoare de stat – Transport aerian – Măsură fiscală – Acţiune în anulare – Inadmisibilitate. Cauza T-86/96.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 23 October 2003. Hilde Schönheit v Stadt Frankfurt am Main (C-4/02) and Silvia Becker v Land Hessen (C-5/02). References for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germany. Social policy - Equal pay for men and women - Applicability of Article 119 of the EC Treaty (Articles 117 to 120 of the EC Treaty have been replaced by Articles 136 EC to 143 EC) and Article 141(1) and (2) EC and of Directive 86/378/EEC or Directive 79/7/EEC - Meaning of pay - Civil service pension scheme - Calculation of the old-age pension for part-time civil servants - Discriminatory treatment as compared with full-time workers - Indirect discrimination based on sex - Conditions governing justification for objective reasons unrelated to any discrimination on grounds of sex - Protocol concerning Article 119 of the EC Treaty (now Protocol concerning Article 141 EC) - Temporal effects. Joined cases C-4/02 and C-5/02.2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 3 octombrie 1985. Ministere public şi ministere des Finances împotriva Venceslas Profant. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Bruxelles - Belgia. TVA la import – Modul de aplicare în cazul automobilelor private. Cauza 249/84.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) din 6 octombrie 1987 Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) împotriva Domenica Stefanutti (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour du travail din Mons) „Securitate socială — Aplicarea regulilor naţionale pentru prevenirea cumulului de prestaţii — Clasificarea unei pensii de invaliditate dintr-un alt stat membru” Cauza 197/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a cincea) din 24 aprilie 1997. Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels împotriva Free Record Shop BV şi Free Record Shop Holding NV. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Articolul 85 din Tratatul CE — Articolul 5 din Regulamentul nr. 17 al Consiliului — Valabilitate provizorie a acordurilor anterioare Regulamentului nr. 17 notificate Comisiei — Valabilitate provizorie a acordurilor modificate după notificare. Cauza C-39/96.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Second Chamber) of 27 January 2005. Irmtraud Junk v Wolfgang Kühnel. Reference for a preliminary ruling: Arbeitsgericht Berlin - Germany. Directive 98/59/EC - Collective redundancies - Consultation with workers' representatives - Notification to the competent public authority - Concept of "redundancy" - Time at which redundancy takes effect. Case C-188/032018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 12 septembrie 2000. Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Ţărilor de Jos. Neîndeplinirea obligaţiilor - Articolul 4 alineatul (5) din A şasea Directivă TVA - Punerea la dispoziţie a drumurilor contra plăţii unei taxe - Neimpozitarea cu TVA. Cauza C-408/97.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 13 septembrie 2005* Comisia Comunităţilor Europene împotriva Consiliului Uniunii Europene „Acţiune în anulare – Articolul 29, articolul 31 litera (e), articolul 34 şi articolul 47 din Tratatul UE – Decizia-cadru 2003/80/JAI – Protecţia mediului – Sancţiuni penale – Competenţa Comunităţii – Temei juridic – Articolul 175 din Tratatul CE” Cauza C-176/03revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 17 februarie 1998 Lisa Jacqueline Grant împotriva South-West Trains Ltd [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Industrial Tribunal, Southampton (Regatul Unit)] „Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei – Refuzul unei reduceri a preţului de transport pentru partenerii de acelaşi sex” Cauza C-249/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Third Chamber) of 19 May 1993. Tj. Twijnstra v Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands. Additional levy on milk. Case C-81/91.2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 21 septembrie 1999. Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland, împotriva Finanzamt Aachen-Innenstadt. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht Köln - Germania. Libertate de stabilire - Impozite pe profit - Avantaje fiscale Cauza C-307/97.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 19 mai 1994 Samenwerkende Elektriciteits-produktiebedrijven NV (SEP) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă — Procedura administrativă — Decizie de solicitare de informaţii adresată unei întreprinderi — Informaţii necesare — Principiul proporţionalităţii şi obligaţia statelor membre de a respecta secretul profesional” Cauza C-36/92 Previzuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 4 mai 1993 Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine) împotriva Estado Español [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Supremo (Spania)] „Reglementare naţională având ca scop promovarea distribuirii filmelor naţionale” C-17/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 23 January 1997. Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten v Landwirtschaftskammer Rheinland. Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Düsseldorf - Germany. Additional levy on milk - Calculation of the reference quantity - Taking into account of a quantity produced in another Member State. Case C-463/93.2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 22 aprilie 1997 Nils Draehmpaehl împotriva Urania Immobilienservice OHG [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de l’Arbeitsgericht din Hamburg (Germania)] „Politică socială - Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei — Directiva 76/207/CEE — Dreptul la despăgubire în caz de discriminare în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă — Alegerea sancţiunilor de către statele membre – Stabilirea unui plafon pentru acordarea compensaţiilor — Stabilirea unui plafon pentru acordarea compensaţiilor cumulate” Cauza C-180/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 15 ianuarie 1987 H. Shenavai împotriva K. Kreischer (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Kaiserslautern) „Convenţia de la Bruxelles: locul de executare a obligaţiei” Cauza 266/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 4 mai 1999 Sema Sürül împotriva Bundesanstalt für Arbeit [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Sozialgericht Aachen (Germania)] „Acord de asociere CEE-Turcia — Decizie a Consiliului de Asociere — Securitate socială — Principiul nediscriminării pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate — Efect direct — Resortisant turc autorizat să aibă reşedinţa într-un stat membru — Dreptul la alocaţii familiale în aceleaşi condiţii ca resortisanţii acelui stat” Cauza C-262/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 22 March 1990. Triveneta Zuccheri SpA and others v Commission of the European Communities. Agriculture - Common organization of the market - Sugar - Refunds as compensation for losses caused by the application of national rules on prices - State aid. Case C-347/872018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 17 octombrie 1996* Denkavit International BV şi alţii împotriva Bundesamt für Finanzen (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht Köln) „Armonizarea legislaţiilor fiscale – Impozit pe profitul societăţilor – Societăţi-mamă şi filiale” Cauzele conexate C-283/94, C-291/94 şi C-292/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 9 iulie 1987 Republica Federală Germania şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Politica în materie de migraţie — Competenţa Comunităţii” Cauzele conexate 281, 283 - 285 şi 287/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 10 mai 2000. SIC - Sociedade Independente de Comunicação SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Finanţare a canalelor publice de televiziune – Plângere – Ajutoare de stat – Nedeschiderea procedurii prevăzute la articolul 93 alineatul (2) din Tratatul CE [devenit articolul 88 alineatul (2) CE] – Acţiune în anulare Cauza T-46/97.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 5 April 1990. Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium. Failure by a Member State to fulfil its obligations - Reduction in salaries paid to teachers seconded to the European schools. Case C-6/89.2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 17 decembrie 1998. Baustahlgewebe GmbH împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Recurs - Admisibilitate - Durata procedurii - Măsuri de cercetare judecătorească - Acces la dosar - Concurenţă - Înţelegeri - Amenzi. Cauza C-185/95 P.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 8 decembrie 1987 Gubisch Maschinenfabrik KG împotriva lui Giulio Palumbo (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Corte suprema di cassazione, Roma) „Convenţia de la Bruxelles – Noţiunea de litispendenţă” Cauza 144/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera întâi extinsă) din 22 martie 2000. The Coca-Cola Company şi Coca-Cola Enterprises Inc. împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Concurenţă - Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 - Decizie de declarare a unei concentrări compatibile cu piaţa comună - Acţiune în anulare - Motivare - Admisibilitate. Cauzele conexate T-125/97 şi T-127/97.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Cauza C-200/97 Ecotrade Srl împotriva Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS) (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formultă de Corte suprema di Cassazione) „Ajutoare de stat – Noţiune – Avantaj acordat fără transfer de fonduri publice – Întreprinderi în stare de insolvabilitate – Articolul 92 din Tratatul CE – Articolul 4 litera (c) din Tratatul CECO”revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
AVIZUL CURŢII 1/94 din 15 noiembrie 1994 „Competenţa Comunităţii de încheia acorduri internaţionale în domeniul serviciilor şi protecţiei proprietăţii intelectuale — Procedura articolului 228 alineatul (6) din Tratatul CE” Avizul 1/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 iunie 1992 Jakob Handte & Cie. GmbH împotriva Traitements mécano-chimiques des surfaces SA (TMCS) (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation din Franţa) „Convenţia de la Bruxelles – Interpretarea articolului 5 punctul 1 – Competenţă în materie contractuală – Serii de contracte – Acţiune în răspundere deschisă de subcontractantul unei mărfi împotriva producătorului” Cauza C-26/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 28 martie 2000 Procedura controlului de legalitate ca urmare a cererii depuse de către Georg Badeck şi alţii [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Staatsgerichtshof des Landes Hessen (Germania)] „Egalitate de tratament pentru femei şi bărbaţi – Locuri de muncă în administraţie — Măsuri care favorizează promovarea femeilor” Cauza C-158/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 22 octombrie 1987 Foto-Frost împotriva Hauptzollamt Lübeck-Ost (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Hamburg) „Necompetenţa instanţelor naţionale de a constata lipsa de validitate a actelor comunitare – Validitatea unei decizii cu privire la rambursarea după vămuire a drepturilor de import” Cauza 314/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
AVIZUL NR. 2/94 AL CURŢII din 28 martie 1996 Aviz emis în temeiul articolului 228 alineatul 6 din Tratatul CE „Aderarea Comunităţii la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale” Avizul 2/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 16 decembrie 1992 Grigorios Katsikas împotriva Angelos Konstantinidis şi Uwe Skreb şi Günter Schroll împotriva PCO Stauereibetrieb Paetz & Co. Nfl. GmbH [cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulate de Arbeitsgericht Bamberg (cauza C-132/91) şi de Arbeitsgericht Hamburg (cauzele C-138/91 şi C-139/91)] „Menţinerea drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi” Cauzele conexate C-132/91, C-138/91 şi C-139/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 12 septembrie 2000. Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Neîndeplinirea obligaţiilor - Articolul 4 alineatul (5) din A şasea Directivă TVA - Punerea la dispoziţie a drumurilor contra plăţii unei taxe - Neimpozitarea cu TVA - Regulamentele (CEE, Euratom) nr. 1552/89 şi 1553/89 - Resurse proprii provenite din TVA. Cauza C-359/97.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 6 IULIE 1971 Regatul Ţărilor de Jos împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare pentru industria siderurgică” Cauza 59/70revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 18 martie 1997. Diego Cali & Figli Srl împotriva Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG). Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale di Genova – Italia. Întreprindere portuară – Prevenirea poluării – Monopol legal – Abuz de poziţie dominantă. Cauza C-343/95.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 22 decembrie 1993 David Neath împotriva Hugh Steeper Ltd (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Industrial Tribunal, Leeds) „Remunerare egală a lucrătorilor de sex masculin şi a lucrătorilor de sex feminin - Pensii ocupaţionale – Utilizarea factorilor actuariali diferenţiaţi pe criteriul sexului – Limitarea efectelor în timp ale Hotărârii C-262/88, Barber” Cauza C-152/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a treia) din 18 septembrie 2001. Métropole télévision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux, France Télécom şi Télévision française 1 SA (TF1) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Acţiune în anulare — Concurenţă — Televiziune cu plată — Întreprindere comună — Articolul 85 din Tratatul CE (devenit articolul 81 CE) — Articolul 85 alineatul (1) din tratat —Atestare negativă — Restricţie accesorie — Rule of reason — Articolul 85 alineatul (3) din tratat — Decizie de exceptare — Durată. Cauza T-112/99.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 15 ianuarie 1986 Derrick Guy Edmund Hurd împotriva lui Kenneth Jones (Her Majesty's Inspector of Taxes) (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Commissioners for the special purposes of the Income Tax Acts) Şcoala Europeană – Impozite naţionale pe salariile corpului profesoral Cauza 44/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 2 aprilie 1998. Comisia Comunităţilor Europene împotriva Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) şi Brink’s France SARL. Recurs - Ajutoare acordate de stat - Reclamaţie din partea unui concurent - Obligaţiile Comisiei privind examinarea unei reclamaţii şi motivarea respingerii acesteia. Cauza C-367/95 P.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 2 august 1993 Ministère public şi Direction du travail et de l'emploi împotriva Jean-Claude Levy (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de Police din Metz) „Egalitate de tratament pentru femei şi bărbaţi – Interdicţie legislativă a muncii de noapte pentru femei – Convenţia nr. 89 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind interzicerea muncii de noapte pentru femei” Cauza C-158/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 26 septembrie 2000 Didier Mayeur împotriva Association Promotion de l'information messine (APIM) [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Conseil de prud'hommes de Metz (Franţa)] „Menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi – Transfer către o comună a activităţii desfăşurate anterior, în interesul comunei, de către o persoană juridică de drept privat” Cauza C-175/99revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 16 DECEMBRIE 1960 Jean-E. Humblet împotriva statului belgian Cauza 6/60revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 12 noiembrie 2002. Arsenal Football Club plc împotriva Matthew Reed. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Regatul Unit. Apropiere legislativă - Mărci - Directiva 89/104/CEE - Articolul 5 alineatul (1) litera (a) - Sfera de aplicare a dreptului exclusiv al titularului mărcii. Cauza C-206/01.în curs de revizie juridică2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 28 septembrie 1994 Coloroll Pension Trustees Ltd împotriva James Richard Russell şi alţii (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division) „Remunerare egală a lucrătorilor de sex masculin şi a celor de sex feminin – Pensii ocupaţionale – Utilizarea de factori actuariali diferenţiaţi pe criteriul sexului – Limitarea în timp a efectelor Hotărârii Barber, cauza C-262/88” Cauza C-200/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 15 iulie 2004 Marie Lindfors Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare: Korkein hallinto-oikeus-Finlanda Directiva 83/183/CEE – Transfer de reşedinţă dintr-un stat membru în alt stat membru – Taxă percepută înainte de înmatricularea sau punerea în circulaţie a unui vehicul Cauza C-365/02revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 13 NOIEMBRIE 1979 Sanicentral GmbH împotriva René Collin (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation din Franţa) Cauza 25/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 27 FEBRUARIE 1980 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord „Regimul fiscal al vinului” Cauza 170/78.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 2 august 1993 M. Helen Marshall împotriva Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de House of Lords) „Directiva 76/207/CEE – Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei – Dreptul la despăgubiri în caz de discriminare” Cauza C-271/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 5 noiembrie 2002 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Belgiei „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Încheierea şi aplicarea de către un stat membru a unui acord bilateral intitulat „cer deschis” cu Statele Unite ale Americii – Legislaţie secundară de reglementare a pieţei interne a transportului aerian [Regulamentele (CEE) nr. 2299/89, 2407/92, 2408/92, 2409/92 şi 95/93] – Competenţă externă a Comunităţii – Articolul 52 din Tratatul CE (devenit după modificare, articolul 43 CE) – Articolul 5 din Tratatul CE (devenit articolul 10 CE)” Cauza C-471/98în curs de revizie juridică2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 26 martie 1996. The Queen împotriva H. M. Treasury, ex parte: British Telecommunications plc Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare – Interpretarea Directivei 90/531/CEE – Telecomunicaţii – Transpunerea în dreptul naţional – Obligaţia de a plăti despăgubiri în cazul transpunerii eronate Cauza C-392/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 30 aprilie 1996 Regatul Ţărilor de Jos împotriva Consiliului Uniunii Europene „Acţiune în anulare- Reglementări referitoare la accesul publicului la documentele Consiliului“ Cauza C-58/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 2 august 1993 Maria Grana-Novoa împotriva Landesversicherungsanstalt Hessen (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundessozialgericht) „Securitate socială a lucrătorilor migranţi – Egalitate de tratament – Convenţie încheiată între un stat membru şi un stat terţ” Cauza C-23/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI de primă instanţă (Camera a treia extinsă) din 2 octombrie 2001 Jean-Claude Martinez şi alţii împotriva Parlamentului European „Acţiune în anulare — Actul Parlamentului European privind o dispoziţie din Regulamentul de procedură — Declaraţia de constituire a unui grup în sensul articolului 29 din Regulamentul Parlamentului European — Admisibilitate — Excepţie de ilegalitate — Egalitate de tratament — Respectarea drepturilor fundamentale — Principiile democraţiei şi proporţionalităţii — Libertatea de asociere — Protecţia încrederii legitime — Tradiţii parlamentare ale statelor membre — Încălcarea unor norme fundamentale de procedură — Abuz de procedură” Cauzele conexate T-222/99, T-327/99 şi T-329/99în curs de revizie juridică2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 13 DECEMBRIE 1973 Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders împotriva NV Indiamex şi Association de fait De Belder (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal du travail din Anvers) „Taxe naţionale cu efect echivalent” Cauzele conexate 37/73 şi 38/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 28 aprilie 1998 Jessica Safir împotriva Skattemyndigheten i Dalarnas län, anterior Skattemyndigheten i Kopparbergs län (cerere de pronunţarea a unei hotărâri preliminare, formulată de Länsrätten i Dalarnas län, anterior Länsrätten i Kopparbergs län) „Libertatea de a presta servicii – Libera circulaţie a capitalurilor – Impozitarea veniturilor din economiile sub formă de asigurări de viaţă – Legislaţia unui stat membru care instituie regimuri de impozitare diferite în funcţie de locul de stabilire a întreprinderii prestatoare de servicii” Cauza C-118/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 13 iulie 1993 Mulox IBC Ltd împotriva Hendrick Geels (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de cour d'appel din Chambéry) „Convenţia de la Bruxelles – Articolul 5 punctul 1 – Locul de executare a obligaţiei contractuale – Contract de muncă – Muncă prestată în mai multe ţari” Cauza C-125/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Avizul Curţii din 6 decembrie 2001 Protocolul de la Cartagena – Încheiere – Temei juridic – Articolele 133 CE, 174 alineatul (4) CE şi 175 alineatul (1) CE – Organisme vii modificate – Protecţia mediului - Politica comercială comună Avizul 2/00în curs de revizie juridică2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 30 APRILIE 1974 Giuseppe Sacchi (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale di Biella) Cauza 155/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a şasea) din 17 iulie 1997. GT-Link A/S împotriva De Danske Statsbaner (DSB). Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Østre Landsret - Danemarca. Transport maritim - Taxe portuare pentru nave şi pe mărfuri - Suprataxă la import - Abuz de poziţie dominantă. Cauza C-242/95.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 27 octombrie 1993 Dr. Pamela Mary Enderby împotriva Frenchay Health Authority şi Secretary of State for Health (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Court of Appeal of England and Wales) „Remunerare egală a lucrătorilor de sex masculin şi a celor de sex feminin” Cauza C-127/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a treia extinsă) din 3 iunie 1999. Télévision française 1 SA (TF1) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Ajutoare de stat - Televiziuni publice - Plângere - Acţiune în constatarea abţinerii de a acţiona - Obligaţia Comisiei de a efectua investigaţii - Termen - Procedura de la articolul 93 alineatul (2) din Tratatul CE [devenit articolul 88 alineatul (2) CE] - Dificultăţi grave - Articolul 85 din Tratatul CE (devenit articolul 81 CE) - Punere în întârziere - Luare de poziţie - Articolul 90 din Tratatul CE (devenit articolul 86 CE) – Admisibilitate. Cauza T-17/96.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 13 IULIE 1972 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Italiene Executarea Hotărârii 7/68 Cauza 48/71revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 30 iunie 1998 Mary Brown împotriva Rentokil Initial UK Ltd (fostă Rentokil Ltd) [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de House of Lords (Regatul Unit)] „Egalitate de tratament între femei şi bărbaţi — Concedierea unei femei însărcinate — Absenţe cauzate de o boală legată de sarcină” Cauza C-394/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 29 iunie 1994 Custom Made Commercial Ltd împotriva Stawa Metallbau GmbH (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof) „Convenţia de la Bruxelles – Locul de executare a obligaţiei – Lege uniformă privind vânzarea” Cauza C-288/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a cincea extinsă) din 30 aprilie 1998. Het Vlaamse Gewest (Regiunea flamandă) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Acţiune în anulare - Transport aerian - Ajutor de stat - Cuantum mic - Denaturarea concurenţei - Afectarea schimburilor comerciale dintre statele membre - Motivare. Cauza T-214/95.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 10 DECEMBRIE 1968. Comisia Comunităţii Economice Europene împotriva Republicii Italiene. Cauza 7/68.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 11 iulie 2002 Mary Carpenter împotriva Secretary of State for the Home Department (cerere de pronunþare a unei hotãrâri preliminare, formulatã de Immigration Appeal Tribunal) „Libertatea de a presta servicii – Articolul 49 CE – Directiva 73/148/CEE — Resortisant al unui stat membre stabilit în acest stat şi care furnizează servicii unor persoane stabilite în alte state membre — Drept de şedere în statul respectiv a soţului/soţiei resortisant al unei ţări terţe» Cauza C-60/00revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 14 aprilie 1994 Christel Schmidt împotriva Spar- und Leihkasse der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein) „Menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprindere” Cauza C-392/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a treia extinsă) din 8 octombrie 1996. Compagnie maritime belge transports SA şi Compagnie maritime belge SA, Dafra-Lines A/S, Deutsche Afrika-Linien GmbH & Co. şi Nedlloyd Lijnen BV împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Concurenţă - Transport maritim internaţional - Carteluri maritime - Regulamentul (CEE) nr. 4056/86 - Afectarea comerţului - Poziţie dominantă colectivă - Punerea în aplicare a unui acord care prevedea un drept exclusiv - Nave de luptă- Rabaturi de loialitate - Amenzi - Criterii de evaluare. Cauzele conexate T-24/93, T-25/93, T-26/93 şi T-28/93.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 15 iulie 1963 Plaumann &Co. împotriva Comisiei Comunităţii Economice Europene Cauza 25/62revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 24 noiembrie 1998 Procedură penală împotriva Horst Otto Bickel şi Ulrich Franz [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Pretura circondariale di Bolzano, sezione distaccata di Silandro (Italia)] „Libera circulaţie a persoanelor – Egalitatea de tratament – Regimul lingvistic aplicabil procedurilor penale” Cauza C-274/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 10 februarie 1994 Firma Mund & Fester împotriva Firma Hatrex Internationaal Transport (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hanseatisches Oberlandesgericht, Hamburg) „Sechestru asiguratoriu – Motiv suficient: executarea unei hotărâri judecătoreşti în alt stat contractant la Convenţia de la Bruxelles – Interzicerea discriminării” Cauza C-398/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 30 aprilie 1986. Ministere public împotriva Lucas Asjes şi alţii, Andrew Gray şi alţii, Andrew Gray şi alţii, Jacques Maillot şi alţii şi Léo Ludwig şi alţii. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de le tribunal de police din Paris. Fixarea tarifelor aeriene – Aplicarea normelor privind concurenţa din tratatul CEE. Cauzele conexate 209 până la 213/84.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 3 februarie 1976 Pubblico Ministero împotriva Flavia Manghera şi alţii (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Giudice istruttore de pe lângă Tribunale di Como) Cauza 59-75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 21 februarie 1991 Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG împotriva Hauptzollamt Itzehoae şi Zuckerfabrik Soest GmbH împotriva Hauptzollamt Paderborn [Cereri pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulate de Finanzgericht Hamburg şi Finanzgericht Düsseldorf (Republica Federală Germania)] „Competenţa instanţelor naţionale, hotărând în cadrul unei ordonanţe preşedinţiale, de a suspenda executarea unui act naţional întemeiat pe un regulament comunitar – Validitatea cotizaţiei speciale de eliminare în sectorul zahărului” Cauzele conexate C-143/88 şi C-92/89revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 28 septembrie 1994 Geertruida Catharina Fisscher împotriva Voorhuis Hengelo BV şi Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Kantongerecht te Utrecht) „Egalitate de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin – Drept de afiliere la un sistem de pensii ocupaţional – Limitarea efectelor în timp ale Hotărârii C-262/88, Barber” Cauza C-128/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a şasea) 24 octombrie 1996 Elida Gibbs Ltd împotriva Commissioners of Customs and Excise (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Value Added Tax Tribunal, London – Regatul Unit)revizuit juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 27 MARTIE 1963 DA COSTA EN SCHAAKE N.V., JACOB MEUER N.V., HOECHST-HOLLAND N.V. împotriva NEDERLANDSE BELASTINGADMINISTRATIE (Administraţia fiscală olandeză) Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de către Tariefcommissie din Amsterdam Cauzele conexate 28, 29 si 30/62revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 5 februarie 1963 N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos împotriva Nederlandse Administratie der Belastingen (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tariefcommissie din Amsterdam) Cauza 26/62revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 30 aprilie 1996 Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank împotriva J. M. Cabanis-Issarte (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Centrale Raad van Beroep) „Securitatea socială a lucrătorilor migranţi – Asigurare voluntară pentru limită de vârstă – Soţ supravieţuitor al unui lucrător – Egalitate de tratament” Cauza C-308/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 3 octombrie 2006. Fidium Finanz AG împotriva Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main) - Germania. Libertatea de a presta servicii - Libera circulaţie a capitalurilor - Societate stabilită într-un stat terţ - Activitate orientată în totalitate sau în principal către teritoriul unui stat membru - Acordarea de credite cu titlu profesional - Cerinţa existenţei unei autorizaţii prealabile în statul membru în care este prestat serviciul. Cauza C-452/04revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 14 DECEMBRIE 1962, Comisia Comunităţii Economice Europene/Marele Ducat al Luxemburgului şi Regatul Belgiei. Cauze conexate nr. 2 şi 3/62revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
AVIZUL NR. 2/91 AL CURŢII din 19 martie 1993 Aviz emis în temeiul articolului 228 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul CEE „Convenţia nr. 170 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind siguranţa utilizării produselor chimice la locul de muncă” Avizul 2/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 14 decembrie 1995 Ursula Megner şi Hildegard Scheffel împotriva Innungskrankenkasse Vorderpfalz, devenită Innungskrankenkasse Rheinhessen-Pfalz (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Sozialgericht Speyer) „Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale – Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 79/7/CEE – Activităţi minore şi raporturi de muncă de scurtă durată – Excluderea de la asigurarea obligatorie de bătrâneţe, de la asigurarea de boală şi de la obligativitatea cotizaţiei în temeiul asigurării pentru şomaj” Cauza C-444/93\revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 13 martie 2001. PreussenElektra AG împotriva Schleswag AG, în prezenţa Windpark Reußenköge III GmbH şi Land Schleswig-Holstein. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Kiel – Germania. Energie electrică - Surse de energie regenerabile - Dispoziţie naţională care impune întreprinderilor de furnizare a energiei electrice obligaţia de cumpărare de energie electrică la preţuri minime şi de repartizare a costurilor aferente între întreprinderile respective şi întreprinderile de exploatare de reţele în amonte - Ajutor de stat - Compatibilitate cu libera circulaţie a mărfurilor. Cauza C-379/98.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 15 iulie 1964 Flaminio Costa împotriva E.N.E.L. (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Giudice Conciliatore din Milano) Cauza 6/64revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 6 mai 2003. Libertel Groep BV împotriva Benelux-Merkenbureau. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden - Ţările de Jos. Mărci - Apropiere legislativă - Directiva 89/104/CEE - Semne care pot constitui o marcă - Caracter distinctiv - Culoarea în sine - Culoarea portocalie. Cauza C-104/01.în curs de revizie juridică2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 octombrie 1995 Eckhard Kalanke împotriva Freie Hansestadt Bremen (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesarbeitsgericht) „Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei – Directiva 76/207/CEE – Articolul 2 alineatul (4) – Promovare – Calificări egale pentru candidaţi de sex diferit – Prioritate pentru candidaţii de sex feminin” Cauza C-450/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 19 februarie 2002. J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh şi Price Waterhouse Belastingadviseurs BV împotriva Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, intervenient: Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Raad van State - Ţările de Jos. Ordin profesional - Barou naţional - Reglementarea de către Barou a exercitării profesiei - Interzicerea colaborării integrate între avocaţi şi experţi contabili - Articolul 85 din Tratatul CE (devenit articolul 81 CE) - Asociere de întreprinderi - Restrângere a concurenţei - Justificări - Articolul 86 din Tratatul CE (devenit articolul 82 CE) - Întreprindere sau grup de întreprinderi - Articolele 52 şi 59 din Tratatul CE (devenite, după modificare, articolele 43 CE şi 49 CE) - Aplicabilitate - Restricţii - Justificări. Cauza C-309/99.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 17 DECEMBRIE 1970 Spa SACE împotriva Ministerului de Finanţe al Republicii Italiene Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de preşedintele Tribunalului din Brescia Cauza 33/70revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a cincea extinsă) din 15 martie 2001. Société chimique Prayon-Rupel SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Ajutoare de stat - Neiniţierea procedurii prevăzute la articolul 93 alineatul (2) din Tratatul CE [devenit articolul 88 alineatul (2) CE] - Dificultăţi serioase. Cauza T-73/98.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 30 aprilie 1996 P. împotriva S. şi Cornwall County Council (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Industrial Tribunal, Truro) „Egalitate de tratament între bărbaţi şi femei – Concedierea unui transsexual” Cauza C-13/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 28 septembrie 2004. MCI, Inc. împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Concurenţă – Controlul concentrărilor – Acţiune în anulare – Interes de a acţiona – Competenţa Comisiei. Cauza T-310/00.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 1 IULIE 1969 Comisia Comunităţii Economice Europene împotriva Republicii Italiene Cauza 24/68revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 4 iunie 2002. Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Belgiei. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat - Articolul 52 din Tratatul CE (devenit, după modificare, Articolul 43 CE) şi articolul 73b (devenit articolul 56 CE) - Drepturile aferente acţiunii de control (golden share) deţinută de Regatul Belgiei în Société nationale de transport par canalisations SA şi în Société de distribution du gaz SA. Cauza C-503/99.revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 12 noiembrie 1996 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord împotriva Consiliului Uniunii Europene „Directiva 93/104/CE a Consiliului privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru – Acţiune în anulare” Cauza C-84/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 22 octombrie 2002. Roquette Frères SA împotriva Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour de cassation - Franţa. Dreptul concurenţei – Articolul 14 alineatele (3) şi (6) din Regulamentul nr. 17 – Decizie a Comisiei prin care se dispune o investigaţie – Asistenţa autorităţilor naţionale – Interpretarea Hotărârii din 21 septembrie 1989, Hoechst/Comisia – Principii generale – Protecţie împotriva intervenţiilor arbitrare sau disproporţionate ale puterii publice în sfera activităţilor private ale unei persoane juridice – Domeniul de aplicare a controlului care îi revine instanţei naţionale competente să autorizeze măsuri coercitive împotriva întreprinderilor – Obligaţia Comisiei de a informa – Cooperare loială. Cauza C–94/00.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 19 DECEMBRIE 1968 S.p.A. Salgoil împotriva Ministerului Comerţului Exterior al Republicii Italiene (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Curtea de Apel din Roma) Cauza 13/68revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia) din 7 octombrie 1999 Irish Sugar plc împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Articolul 86 din Tratatul CE (devenit articolul 82 din Tratatul CE) – Poziţie dominantă şi poziţie dominantă colectivă – Abuz – Amendă” Cauza T-228/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 2 mai 1996 Brennet AG împotriva Vittorio Paletta (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesarbeitsgericht) „Securitate socială - Recunoaşterea incapacităţii de muncă” Cauza C-206/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 13 ianuarie 2005 F. J. Pape împotriva Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden) Ajutoare de stat – Articolul 93 alineatul (3) din Tratatul CE [devenit articolul 88 alineatul (3) CE] – Plan de ajutoare – Interdicţia de a pune în aplicare măsurile planificate înainte de decizia finală a Comisiei – Taxă destinată parţial finanţării măsurii de ajutor – Taxă introdusă înainte de aplicarea ajutorului Cauza C-175/02.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 12 IULIE 1973 Hauptzollamt Bremerhaven împotriva Massey-Ferguson GmbH (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Bundesfinanzhof) „Valoarea în vamă” Cauza 8/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 1 iunie 1999. Eco Swiss China Time Ltd împotriva Benetton International NV. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare: Hoge Raad - Ţările de Jos. Concurenţă - Aplicarea din oficiu de către un tribunal arbitral a articolului 85 din tratat (devenit articolul 81 CE) - Competenţa instanţei naţionale de a anula sentinţele arbitrale. Cauza C-126/97.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 iulie 1997 A. Leur-Bloem împotriva Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2 (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Gerechtshof te Amsterdam) „Articolul 177 — Competenţa Curţii — Legislaţie naţională de adoptare a dispoziţiilor comunitare — Transpunere — Directiva 90/434/CEE — Concept de fuziune prin schimb de acţiuni — Fraudă sau evaziune fiscală” Cauza C-28/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) 30 martie 1993 Christos Konstantinidis împotriva Stadt Altensteig, Standesamt şi Landratsamt Calw, Ordnungsamt [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Amtsgericht Tübingen (Republica Federală Germania)] „Discriminare – Convenţie internaţională – Traducere din greacă” Cauza C-168/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 3 iulie 1974 Van Zuylen Freres împotriva Hag AG (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal d'arrondissement din Luxembourg) Cauza 192/73revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 12 septembrie 2000. Pavel Pavlov şi alţii împotriva Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Kantongerecht te Nijmegen - Ţările de Jos. Afiliere obligatorie la un fond de pensii ocupaţionale - Compatibilitate cu regulile de concurenţă - Calificare drept întreprindere a unui fond de pensii ocupaţionale. Cauzele conexate C-180/98–C-184/98.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 26 septembrie 1996 Data Delecta Aktiebolag şi Ronny Forsberg împotriva MSL Dynamics Ltd (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Högsta Domstolen) „Tratament egal – Discriminare pe motiv de naţionalitate – Cautio judicatum solvi” Cauza C-43/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 5 octombrie 1994 TV10 SA împotriva Commissariaat voor de Media [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Afdeling Rechtspraak din cadrul Raad van State (Ţările de Jos)] „Libertatea de a presta servicii – Legislaţie naţională având ca scop menţinerea unei reţele de radio-televiziune pluraliste şi necomerciale” Cauza C-23/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 11 iulie 1974 Procureur du Roi împotriva Benoit şi Gustave Dassonville (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de premiere instance de Bruxelles) Cauza 8/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 14 septembrie 1999 Gabriele Gruber împotriva Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Landesgericht Linz (Austria)] „Egalitate de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi lucrătorii de sex feminin — Plată compensatorie la încetarea contractului de muncă  Discriminare indirectă” Cauza C-249/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 noiembrie 1998 Van Uden Maritime BV, acţionând sub denumirea Van Uden Africa Line împotriva Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line şi alţii (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden) „Convenţia de la Bruxelles – Clauză de arbitraj – Plată cu titlu provizoriu – Noţiunea de măsuri provizorii” Cauza C-391/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 14 decembrie 1995 Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS împotriva Statului belgian [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour d’appel, Bruxelles (Belgia)] „Competenţa instanţei naţionale de a aprecia din oficiu compatibilitatea dreptului naţional cu dreptul comunitar” Cauza C-312/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 20 FEBRUARIE 1975 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Federale Germania “Denumire indirectă de origine” Cauza 12/74revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 26 octombrie 1999 Angela Maria Sirdar împotriva The Army Board şi Secretary of State for Defence (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Industrial Tribunal, Bury St Edmunds) „Egalitate de tratament pentru femei şi bărbaţi – Refuzul de a angaja o femeie ca bucătar în Royal Marines” Cauza C-273/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia extinsă) din 24 octombrie 2000 Fresh Marine Company SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Drepturi antidumping şi compensatorii provizorii – Somon de Atlantic de crescătorie –Răspundere extracontractuală a Comunităţii” Cauza T-178/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ (Camera a doua extinsă) 19 octombrie 1995 John Carvel şi Guardian Newspapers Ltd împotriva Consiliului Uniunii Europene „Transparenţă – Acces la informaţie – Decizia Consiliului de refuzare a accesului la documente referitoare la deliberările sale – Interpretarea articolului 4 alineatul (2) din Decizia 93/731/CE” Cauza T-194/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 5 FEBRUARIE 1976 Conceria Daniele Bresciani împotriva Amministrazione Italiana delle Finanze (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale di Genova) Cauza 87/75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 27 octombrie 1977 Regina împotriva lui Pierre Bouchereau (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Marlborough Street Magistrates' Court, Londra) „Ordine publică” Cauza 30/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 12 iunie 2003 Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge împotriva Republik Österreich [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Oberlandesgericht Innsbruck (Austria)] „Libera circulaţie a mărfurilor – Restricţii care rezultă ca urmare a acţiunilor persoanelor de drept privat – Obligaţii ale statelor membre – Decizia de a nu interzice o demonstraţie în scop ecologic care a determinat blocarea completă a autostrăzii Brenner timp de aproape 30 de ore – Justificare – Drepturi fundamentale – Libertatea de exprimare şi libertatea de întrunire – Principiul proporţionalităţii” Cauza C-112/00revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTARÂREA CURŢII 15 mai 1997* Futura Participations SA şi Singer împotriva Administration des contributions (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d'État din Luxemburg) „Articolul 52 din Tratatul CE – Libertatea de stabilire a societăţilor –Impozitarea venitului unei sucursale – Defalcarea venitului” Cauza C-250/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 22 IUNIE 1976 Societatea Terrapin (Overseas) Ltd. împotriva societăţii Terranova Industrie CA Kapferer & Co. (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof) «Dreptul la marcă şi denumirea comercială» Cauza 119/75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 9 septembrie 2003. Monsanto Agricoltura Italia SpA şi alţii împotriva Presidenza del Consiglio dei Ministri şi alţii. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italia. Regulamentul (CE) nr. 258/97 - Alimente noi - Introducere pe piaţă - Evaluare a siguranţei - Procedură simplificată - Echivalenţă substanţială cu alimente existente - Alimente produse pornind de la linii de porumb modificat genetic - Prezenţa reziduurilor de proteine transgenice - Măsură a unui stat membru de restrângere provizorie sau de suspendare pe teritoriul acestuia a comercializării sau a utilizării unui aliment nou. Cauza C-236/01.în curs de revizie juridică2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 11 februarie 2003 Acţiuni penale împotriva lui Hüseyin Gözütok (C-187/01) şi Klaus Brügge (cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulate de Oberlandesgericht Köln şi Rechtbank van eerste aanleg te Veurne) „Convenţie de punere în aplicare a Acordului Schengen – Principiul ne bis in idem – Sferă de aplicare – Decizii prin care Ministerul Public încetează definitiv urmăririle penale, fără intervenţia unei instanţe, după ce acuzatul a îndeplinit anumite condiţii” Cauzele conexate C-187/01 şi C-385/01revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTÃRÂREA CURŢII 11 aprilie 2000 Christelle Deliège împotriva Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL şi alţii (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de première instance de Namur) „Libertatea de a presta servicii – Reguli de concurenţã aplicabile întreprinderilor – Judokas – Reguli sportive care prevăd cote naţionale şi proceduri de selecţionare de către federaţiile naţionale pentru participarea la turnee internaţionale” Cauzele conexate C-51/96 şi C-191/97revizuit juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 20 mai 1976 Adriaan de Peijper, director al societăţii Centrafarm BV (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Kantongerecht din Rotterdam) Cauza 104/75revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra extinsă) din 17 septembrie 2003 Mara Messina împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Acces la documente — Nedivulgarea conţinutului unui document emis de un stat membru fără acordul prealabil al acestui stat” Cauza T-76/02revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera întâi) din 25 octombrie 2002 Tetra Laval BV împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Regulamentul (CEE) nr. 4064/89 – Decizie de declarare a unei concentrări ca fiind incompatibilă cu piaţa comună – Dreptul la apărare – Efecte orizontale şi verticale – Efecte de conglomerat previzibile – Efect de pârghie – Concurenţă potenţială – Efect general de consolidare” Cauza T-5/02revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) din 5 iunie 1997* VT4 Ltd împotriva Vlaamse Gemeenschap (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Raad van State van België) „Libertatea de a presta servicii – Activităţi de difuzare a programelor de televiziune – Stabilire – Eludarea legislaţiei naţionale” Cauza C-56/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 16 DECEMBRIE 1976 Rewe-Zentralfinanz eG şi Rewe-Zentral AG împotriva Landwirtschaftskammer für das Saarland (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesverwaltungsgericht) Cauza 33/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (CAMERA A DOUA) DIN 12 IULIE 1984 Angel Angelidis împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Numirea unui funcţionar - Încadrare în treaptă” Cauza 17/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 2 octombrie 2003 Carlos Garcia Avello împotriva Statului belgian [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d'État (Belgia)] „Cetăţenia Uniunii Europene – Transmiterea numelui de familie – Copii ai resortisanţilor statelor membre – Dublă cetăţenie” Cauza C-148/02revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 28 aprilie 1998* Raymond Kohll împotriva Union des caisses de maladie (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation din Luxembourg) „Libertatea de a presta servicii – Rambursarea cheltuielilor medicale suportate în alt stat membru – Autorizare prealabilă de către instituţia competentă – Sănătate publică – Tratament dentar” Cauza C-158/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 15 DECEMBRIE 1976 Suzanne Donckerwolcke, căsătorită Criel şi Henri Schou împotriva Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance din Lille şi a Directeur general des douanes et droits indirects (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Douai) „Libera circulaţie” Cauza 41/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (A PATRA CAMERĂ) DIN 7 IUNIE 19841 Siegfried Zelger împotriva Sebastiano Salinitri (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Oberlandesgericht München) „Convenţia de la Bruxelles: articolul 21, sesizarea unei instanţe” Cauza 129/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 27 iunie 2006 Parlamentul European împotriva Consiliului Uniunii Europene „Politica de imigrare – Dreptul la reîntregirea familiei copiilor minori ai resortisanţilor ţărilor terţe – Directiva 2003/86/CE – Protecţia drepturilor fundamentale – Dreptul la respectarea vieţii de familie – Obligaţia de a ţine seama de interesul copilului minor” Cauza C-540/03revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 18 iunie 1998 Corsica Ferries France SA împotriva Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova Coop. arl şi altora [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale di Genova (Italia)] „Libertatea de a presta servicii – Transport maritim – Întreprinderi care deţin drepturi exclusive – Servicii de ancorare a navelor în porturi – Respectarea regulilor de concurenţă – Stabilirea taxelor vamale” Cauza C-266/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 24 MAI 1977 Hoffmann-La Roche AG împotriva Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Oberlandesgericht Karlsruhe) „Interpretarea articolului 177” Cauza 107/76revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 6 NOIEMBRIE 1984 Robert Fearon & Company Limited împotriva Irish Land Commission (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Supreme Court din Irlanda) „Restricţii naţionale privind posibilitatea de a deţine terenuri” Cauza 182/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 22 noiembrie 2005 Werner Mangold împotriva Rüdiger Helm (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Arbeitsgericht München) „Directiva 1999/70/CE –– Clauzele 2, 5 şi 8 din acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată –– Directiva 2000/78/CE –– Articolul 6 –– Egalitate de tratament în materie de angajare şi de lucru –– Discriminare pe criterii de vârstă” Cauza C-144/04revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a şasea) din 26 noiembrie 1998. Oscar Bronner GmbH & Co. KG împotriva Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG şi Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Oberlandesgericht Wien - Austria. Articolul 86 din Tratatul CE - Abuz de poziţie dominantă - Refuzul unei întreprinderi de presă care deţine o poziţie dominantă pe teritoriul unui stat membru de a integra distribuţia unui cotidian concurent al unei alte întreprinderi din acelaşi stat membru în propriul său sistem de livrare la domiciliu a ziarelor. Cauza C-7/97.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 24 ianuarie 1978 Openbaar Ministerie din Regatul Ţărilor de Jos împotriva lui Jacobus Philippus van Tiggele (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Gerechtshof din Amsterdam) „Preţul minim al rachiului de ienupăr” Cauza 82/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 25 aprilie 1985 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord „Măsuri cu efect echivalent: indicaţii de origine” Cauza 207/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 12 septembrie 2006 M. G. Eman şi O. B. Sevinger împotriva College van burgemeester en wethouders van Den Haag (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, introdusă de Raad van State) „Parlamentul European – Alegeri – Dreptul de vot – Condiţii privind reşedinţa în Ţările de Jos pentru cetăţenii olandezi din Aruba – Cetăţenia Uniunii” Cauza C-300/04revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 14 septembrie 1999. Comisia Comunităţilor Europene împotriva AssiDomän Kraft Products AB, Iggesunds Bruk AB, Korsnäs AB, MoDo Paper AB, Södra Cell AB, Stora Kopparbergs Bergslags AB şi Svenska Cellulosa AB. Recurs – Efectele unei hotărâri de anulare în ceea ce îi priveşte pe terţi. Cauza C-310/97 P.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 12 martie 1987 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Federale Germania „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – «Legea purităţii» berii” Cauza 178/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTARÂREA CURŢII (PRIMA CAMERĂ) DIN 12 IULIE 1984 Carmela Castelli împotriva Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulata de Cour du travail din Liege) „Venit garantat pentru persoanele în vârstă - Tratament egal” Cauza 261/83revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) din 9 martie 2006 Procedură penală împotriva lui Leopold Henri Van Esbroeck (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hof van Cassatie) „Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen – Articolele 54 şi 71 – Principiul non bis in idem – Aplicare ratione temporis – Noţiunea «aceleaşi fapte» – Importul şi exportul de substanţe narcotice care fac obiectul urmăririi penale în diferite state contractante” Cauza C-436/04revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera întâi extinsă) din 20 februarie 2001. Mannesmannröhren-Werke AG împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Acţiune în anulare - Concurenţă - Decizie privind o solicitare de informaţii - Penalităţi cu titlu cominatoriu - Dreptul de a refuza acordarea unui răspuns care implică recunoaşterea unei încălcări - Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Cauza T-112/98.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 23 mai 1978 Hoffmann-La Roche & Co. AG împotriva Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht din Freiburg) „Reambalarea produselor de marcă” Cauza 102/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 24 iunie 1986 AKZO Chemie BV şi AKZO Chemie UK Ltd împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Decizia de a transmite documente unui terţ reclamant — Anulare” Cauza 53/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 14 decembrie 1995 Jeroen van Schijndel şi Johannes Nicolaas Cornelis van Veen împotriva Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden) „Calificarea unui fond de pensii ocupaţionale drept întreprindere – Afilierea obligatorie la un sistem de pensii ocupaţionale – Compatibilitatea cu regulile de concurenţă – Posibilitatea de a invoca pentru prima dată în casaţie un motiv de drept comunitar care implică schimbarea obiectului litigiului şi analiza faptelor”. Cauzele conexate C-430/93 şi C-431/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 14 decembrie 2000. Masterfoods Ltd împotriva HB Ice Cream Ltd. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Supreme Court - Irlanda. Concurenţă - Articolele 85 şi 86 din Tratatul CE (devenite articolele 81 CE şi 82 CE) - Proceduri paralele în faţa instanţelor naţionale şi comunitare. Cauza C-344/98.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 29 IUNIE 1978 Statens Kontrol med adle Metaller împotriva Preben Larsen; Flemming Kjerulff Statens Kontrol med adle Metaller (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Byret din Copenhague) „Taxă pentru controlul obiectelor din metale preţioase” Cauza 142/77revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 2 FEBRUARIE 1988 Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare de stat — Gaz natural — Tarif preferenţial pentru horticultorii olandezi” Cauzele conexate 67, 68 şi 70/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 1 octombrie 1987 ASBL Vereniging van Vlaamse Reisbureaus împotriva ASBL Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank van Koophandel de Bruxelles (Belgia)] „Agenţi de turism – Interdicţia legală de a acorda reduceri” Cauza 311/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a patra) din 9 iulie 2003. Daesang Corp. şi Sewon Europe GmbH împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Concurenţă - Cartel - Lizină - Linii directoare privind metoda de stabilire a amenzilor - Cifră de afaceri - Circumstanţe atenuante - Cooperare în cursul procedurii administrative. Cauza T-230/00.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 20 februarie 1979 Rewe-Zentral AG împotriva Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Hessisches Finanzgericht) „Măsuri cu efect echivalent cu cel al restricţiilor cantitative” Cauza 120/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 27 septembrie 1988. A. Ahlström Osakeyhtiö şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Practici concertate între întreprinderile stabilite în ţări terţe privind preţurile de vânzare către cumpărători stabiliţi în Comunitate. Cauzele conexate 89, 104, 114, 116, 117 şi 125-129/85.revizuit juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 12 iulie 1988 Direct Cosmetics Ltd şi Laughtons Photographs Ltd împotriva Commissioners of Customs and Excise [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de London Value Added Tax Tribunal (Regatul Unit)] „A şasea directivă privind taxa pe valoarea adăugată – Autorizarea de măsuri derogatorii – Validitate” Cauzele conexate 138 şi 139/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a şasea) din 29 aprilie 2004. Republica Italiană împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Recurs - Ajutoare de stat - Transport rutier de mărfuri - Efect asupra schimburilor comerciale dintre statele membre şi denaturarea concurenţei - Ajutoare existente sau ajutoare noi - Principiile proporţionalităţii şi al protecţiei încrederii legitime – Motivare. Cauza C-298/00 P.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 24 noiembrie 1993. Acţiune penală împotriva Bernard Keck şi Daniel Mithouard (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de tribunal de grande instance din Strasbourg). „Libera circulaţie a mărfurilor – Interzicerea revânzării în pierdere”. Cauzele conexate C-267/91 şi C-268/91.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) 11 martie 1986 Conegate Limited împotriva HM Customs & Excise (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice) „Restricţii la importuri —Motive de moralitate publică” Cauza 121/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 septembrie 1987 Jacques Feldain împotriva Directeur des services fiscaux du département du Haut-Rhin [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de grande instance din Mulhouse (Franţa)] „Articolul 95 – Impozitul diferenţiat aplicat autovehiculelor” Cauza 433/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a doua extinsă) din 10 mai 2006. Galileo International Technology LLC şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Acţiune în despăgubiri – Răspundere extracontractuală a Comunităţii – Proiect comunitar de sistem global de navigaţie prin satelit (Galileo) – Prejudiciu invocat de titularii de mărci şi de denumiri comerciale care conţin termenul „Galileo” – Răspunderea Comunităţii în absenţa unui comportament ilicit al instituţiilor sale – Prejudiciu anormal şi special” T-279/03revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 25 iulie 1991. Aragonesa de Publicidad Exterior SA şi Publivía SAE împotriva Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluna. Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal Superior de Justicia de Cataluna. Libera circulaţie a mărfurilor – Legislaţia naţională referitoare la publicitatea băuturilor alcoolice. Cauzele conexate C-1/90 şi C-176/90.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a treia extinsă) din 23 octombrie 2002. Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Alava - Diputación Foral de Alava şi Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Ajutoare de stat - Decizie de deschidere a procedurii prevăzute la articolul 88 alineatul (2) CE - Acţiune în anulare - Admisibilitate - Măsură fiscală - Caracter selectiv - Încredere legitimă - Abuz de putere. Cauzele conexate T-269/99, T-271/99 şi T-272/99.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua) din 28 octombrie 1993 Zunis Holding SA, Finan Srl şi Massinvest SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă — Controlul fuziunilor — Admisibilitate” Cauza T-83/92revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 13 iunie 2006 Traghetti del Mediterraneo SpA împotriva Repubblica italiana Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, introdusă de Tribunale di Genova Răspunderea extracontractuală a statelor membre – Prejudicii cauzate persoanelor de drept privat de încălcările dreptului comunitar, imputabile unei instanţe naţionale de ultim grad de jurisdicţie – Limitarea, de către organul legislativ naţional, a răspunderii statului la cazurile de dol şi de culpă gravă din partea instanţei – Excluderea oricărei răspunderi legate de interpretarea normelor de drept şi de apreciere a elementelor de fapt şi a probelor din cadrul exercitării activităţii jurisdicţionale Cauza C-173/03revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului (prima cameră) din 9 noiembrie 1995 France-aviation împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Rambursarea drepturilor vamale – Principiul contradictorialităţii – Situaţie specială” Cauza T-346/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 10 iulie 1986 Roger Wybot împotriva Edgar Faure şi altora (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Curea de Apel din Paris) „Imunitatea membrilor Parlamentului European” Cauza 149/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
ORDONANŢA CURŢII din 16 mai 1994 Monin Automobiles-Maison du deux roues (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de judecătorul delegat desemnat să lichideze Monin Automobiles-Maison du Deux Roues la Tribunal de Commerce din Romans) „Necompetenţă” Cauza C-428/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii (Camera a treia) din 13 iulie 2006. Vincenzo Manfredi şi alţii împotriva Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C-295/04), Antonio Cannito împotriva Fondiaria Sai SpA (C-296/04) şi Nicolò Tricarico (C-297/04) şi Pasqualina Murgolo (C-298/04) împotriva Assitalia SpA. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare: Giudice di pace di Bitonto - Italy. Articolul 81 CE — Concurenţă — Acorduri, decizii şi practici concertate — Accidente provocate de autovehicule, nave şi ciclomotoare — Asigurare obligatorie de răspundere civilă — Creştere a primelor — Efect asupra comerţului dintre statele membre — Dreptul terţilor de a solicita repararea prejudiciului suferit — Instanţă naţională competentă — Termen de prescripţie — Daune interese cu caracter punitiv Cauze conexate C-295/04 şi C-298/04.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 2 aprilie 1998 Acţiune introdusă de Outokumpu Oy [cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Uudenmaan lääninoikeus – (Finlanda)] „Acciza pentru electricitate – Cote de impozitare diferenţiate în funcţie de modul de producere a energiei electrice de origine naţională – Cota unică pentru energia electrică importată” Cauza C-213/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 3 iunie 1986* R. H. Kempf împotriva Secretarului de stat pentru Justiţie (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Raad van State, Haga) „Libera circulaţie a lucrătorilor – Conceptul de lucrător” Cauza 139/85revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 22 octombrie 1997. Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) şi Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Concurenţă – Macarale mobile – Articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – Respectarea unui termen rezonabil - Sistem de certificare – Interdicţie de închiriere - Tarife recomandate - Tarife de compensare – Amenzi Cauzele conexate T-213/95 şi T-18/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) 25 iunie 1998 Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV şi alţii împotriva Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Nederlandse Raad van State (Ţările de Jos)] „Transporturile de deşeuri destinate recuperării – Principiile autonomiei şi proximităţii” Cauza C-203/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 30 APRILIE 1996 CIA Security International SA împotriva Signalson SA şi Securitel SPRL (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de commerce din Liege) „Interpretarea articolului 30 din Tratatul CE şi a Directivei 83/189/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 de instituire a unei proceduri de informare în domeniul normelor şi reglementărilor tehnice – Legislaţie naţională în domeniul comercializării sistemelor şi centralelor de alarmă – Autorizare administrativă prealabilă” Cauza C-194/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 7 mai 1987. Cooperativa Co-Frutta Srl împotriva Amministrazione delle finanze dello Stato. Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale civile e penale di Milano - Italia. Impozitul pe consumul de banane. Cauza 193/85.revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra extinsa) din 17 iunie 1998 Union européenne de l’artisanatet des petites et moyennes entreprises (UEAPME) împotriva Consiliului Uniunii Europene „Acordul privind politica sociala – Anularea unei directive – Admisibilitate - Statutul partenerilor sociali în procesul de adoptare a directivei —Reprezentativitatea partenerilor sociali” Cauza T-135/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 16 iulie 1998 Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG împotriva Hartlauer Handelsgesellschaft mbH [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberster Gerichtshof (Austria)] „Directiva 89/104/CEE – Epuizarea dreptului la marcă – Mărfuri introduse pe piaţă în Comunitate sau într-o ţară terţă” Cauza C-355/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 9 decembrie 1997 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze „Libera circulaţie a mărfurilor - Produse agricole - Obstacole rezultând din actele persoanelor particulare - Obligaţii ale statelor membre” Cauza C-265/95revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 7 aprilie 1987 Comisiei Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze „Regimul fiscal al vinurilor dulci naturale şi al vinurilor licoroase” Cauza 196/85revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMǍ INSTANŢǍ (Camera întâi extinsă) din 8 iulie 1999 Vlaamse Televisie Maatschappij NV împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Articolul 90 alineatul (3) din Tratatul CE [devenit articolul 86 alineatul (3) CE] – Dreptul de a fi audiat – Articolul 90 alineatul (1) din Tratatul CE [devenit articolul 86 alineatul (1) CE] coroborat cu articolul 52 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 43 CE) — Dreptul exclusiv de a difuza publicitate televizată în Flandra” Cauza T-266/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 12 mai 1998 Alexandros Kefalas şi alţii împotriva Elliniko Dimosio (Statului elen) şi Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE) [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Efeteio – Athina (Republica Elenă)] „Dreptul societăţilor comerciale – Societate pe acţiuni cu dificultăţi financiare – Majorarea capitalului social prin decizie administrativă – Exercitare abuzivă a unui drept care decurge dintr-o dispoziţie comunitară” Cauza C-367/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 5 APRILIE 1979 Ministere public împotriva Tullio Ratti (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de către Pretura Penale din Milano) „Preparate periculoase” Cauza 148/78revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 21 mai 1987 Albako Margarinefabrik Maria von der Linde GmbH & Co. KG împotriva Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Frankfurt am Main) „Decizie adresată unui stat membru — Incidenţă asupra aplicabilităţii dreptului concurenţei neloiale — «Unt de Berlin»” Cauza 249/85revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua extinsă) din 6 martie 2003 Westdeutsche Landesbank Girozentrale şi Land Nordrhein-Westfalen împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare de stat – Lipsa de competenţă a Comisiei – Încălcarea dreptului la apărare – Încălcarea normelor fundamentale de procedură – Noţiunea de ajutor – Încălcarea articolelor 87 CE şi 295 CE – Investitor care operează într-o economie de piaţă – Rată de remunerare adecvată – Încălcarea obligaţiei de motivare” Cauzele conexate T–228/99 şi T–233/99revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 4 iulie 2000* Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Elene „Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat — Hotărâre a Curţii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor –– Neexecutare –– Articolul 171 din Tratatul CE (devenit articolul 228 CE) — Sancţiuni pecuniare –– Penalitate cu titlu cominatoriu –– Deşeuri –– Directivele 75/442/CEE şi 78/319/CEE” Cauza C-387/97revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Judgment of the Court of 14 May 2002. Michael Hölterhoff v Ulrich Freiesleben. Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Düsseldorf - Germany. Approximation of laws - Trade marks - Directive 89/104/EEC - Article 5(1) - Scope of the proprietor's exclusive right to the trade mark - Third party - Use of the trade mark for descriptive purposes. Case C-2/00.netradus2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 6 NOIEMBRIE 1979 Openbaar Ministerie împotriva lui Joseph Danis şi alţii (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Hof van Cassatie din Belgia) „Blocarea preţurilor agricole” Cauzele conexate C-16/79 – C-20/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua) din 8 iulie 2004 Mannesmannröhren-Werke AG împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Înţelegeri între întreprinderi – Pieţele tuburilor din oţel fără sudură – Durata încălcării – Amenzi” Cauza T-44/00revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 5 octombrie 2000. Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - Directiva 93/38/CEE - Contracte de achiziţii publice în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor - Lucrări de electrificare şi de iluminat public în departamentul Vendée - Noţiunea de lucrare. Cauza C-16/98.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 17 mai 1994 Republica Franceză împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Articolul 100a alineatul (4) Cauza C-41/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 10 IULIE 1980 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord „Pescuit maritim – Măsuri de conservare” Cauza 32/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia extinsă) din 19 octombrie 2005 Freistaat Thüringen împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare de stat - Utilizare abuzivă a ajutoarelor - Risc de eludare a ordinului de recuperare - Recuperarea ajutoarelor de la societăţi care au achiziţionat activele curente de la beneficiarul iniţial” Cauza T-318/00revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 3 octombrie 2000 Procedură împotriva lui Josef Corsten (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Amtsgericht Heinsberg) "Libertatea de a presta servicii – Directiva 64/427/CEE –Servicii artizanale de construcţii – Reglementare naţională care impune înscrierea întreprinderilor artizanale străine în Registrul de Meserii – Proporţionalitate" Cauza C-58/98revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 18 decembrie 1997 Inter-Environnement Wallonie ASBL împotriva Région wallonne (Cerere pentru obţinerea unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d'État din Belgia) „Directiva 91/156/CEE – Întârzierea transpunerii – Efecte – Noţiunea de deşeu” Cauza C-129/96revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 18 MAI 1982 AM & S Europe Limited împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Protecţia confidenţialităţii” Cauza 155/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a cincea extinsă) din 14 aprilie 2005 Sniace SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Ajutoare de stat — Acţiune în anulare — Admisibilitate — Act care priveşte în mod individual reclamanta” Cauza T-88/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 11 ianuarie 2000. Regatul Ţărilor de Jos şi Gerard van der Wal împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Recurs - Acces la informaţie - Decizia Comisiei 94/90/CECA, CE, Euratom - Sfera de aplicare a excepţiei referitoare la protecţia interesului public - Motivare insuficientă - Articolul 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale - Principiile egalităţii părţilor şi dreptului la apărare. Cauzele conexate C-174/98 P şi C-189/98 P.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 24 octombrie 1996. Aannemersbedrijf P. K. Kraaijeveld BV şi alţii împotriva Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Nederlandse Raad van State. Mediu – Directiva nr. 85/337/CEE – Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private. Cauza C-72/95.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 25 octombrie 1983. Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Sistem de distribuţie selectivă. Cauza 107/82.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI din 29 aprilie 2004 Tokai Carbon Co. Ltd şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă – Cartel – Piaţa electrozilor de grafit – Stabilirea preţurilor şi repartizarea pieţelor – Calculul cuantumului amenzilor – Cumul de sancţiuni – Orientări privind calculul cuantumului amenzilor – Aplicabilitate – Gravitatea şi durata încălcării – Circumstanţe agravante – Circumstanţe atenuante – Capacitate contributivă – Cooperare în cursul procedurii administrative – Modalităţi de plată” Cauzele conexate T-236/01, T-239/01, T-244/01 – T-246/01, T-251/01 şi T-252/01revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTÃRÂREA CURŢII 12 iulie 2001 B.S.M. Smits, cãsãtoritã Geraets, împotriva Stichting Ziekenfonds VGZ şi H.T.M. Peerbooms împotriva Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulatã de Arrondissementsrechtbank te Roermond) „Libertatea de a presta servicii – Articolul 59 din Tratatul CE (devenit, dupămodificare, articolul 49 CE) şi articolul 60 din Tratatul CE (devenit articolul 50 CE) –Asigurare de boală – Sistem de prestaţii în natură – Sistem de acorduri – Cheltuieli de spitalizare efectuate în alt stat membru –Autorizaţie prealabilă – Criterii – Justificări” Cauza C-157/99revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 8 octombrie 1996. Erich Dillenkofer, şi alţii împotriva Bundesrepublik Deutschland. Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Bonn. Directiva nr. 90/314/CEE privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite – Netranspunere – Responsabilitatea şi obligaţia de reparaţie din partea unui stat membru. Cauzele conexate C-178/94 şi C-179/94, C-188/94, C-189/94 şi C-190/94revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 14 DECEMBRIE 1979 Regina împotriva lui Maurice Donald Henn şi John Frederick Ernest Darby (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de House of Lords) „Interdicţie de import – Justificare pe motive de moralitate publică – Articolul 36 din tratat – Obiecte pornografice ” Cauza 34/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 16 martie 2004 AOK Bundesverband şi alţii împotriva Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. şi alţii (cereri de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulate de Oberlandesgericht Düsseldorf şi de Bundesgerichtshof, Germania) „Concurenţă – Întreprinderi – Case de sănătate – Înţelegeri – Interpretarea articolelor 81, 82 şi 86 CE – Deciziile grupurilor de case de sănătate care stabilesc cuantumuri maxime pentru acoperirea costului medicamentelor” Cauzele conexate C-264/01, C-306/01, C-354/01 şi C-355/01revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 18 iunie 2002 Koninklijke Philips Electronics NV împotriva Remington Consumer Products Ltd Cerere de pronunţare a unei hotãrâri preliminare, formulatã de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) Apropiere legislativă – Mărci – Directiva 89/104/CEE – Articolul 3 alineatele (1) şi (3), articolul 5 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (1) litera (b) –Semne care pot constitui o marcă – Semne constituite exclusiv din forma produsului Cauza C-299/99revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 9 noiembrie 1995 Republica Federală Germania împotriva Consiliului Uniunii Europene Acţiune în anulare – Regulamentul (CEE) nr. 2186/93 privind coordonarea la nivel comunitar a elaborării registrelor de uz statistic ale întreprinderilor – Baza juridică – Principiul proporţionalităţii Cauza C-426/93revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 19 IUNIE 1980 Vittorio Testa, Salvino Maggio şi Carmine Vitale împotriva Bundesanstalt für Arbeit (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bayerisches Landessozialgericht, Bundessozialgericht şi Hessisches Landessozialgericht) „Securitate socială, prestaţii de şomaj” Cauze conexate 41, 121 şi 796/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 31 mai 2005 Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) şi alţii împotriva GlaxoSmithKline plc şi GlaxoSmithKline AEVE, fostă Glaxowellcome AEVE (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Epitropi Antagonismou) „Admisibilitate – Noţiunea de instanţă naţională – Abuz de poziţie dominantă – Refuzul de a aproviziona distribuitorii angro cu produse farmaceutice – Comerţ paralel” Cauza C-53/03revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 13 mai 2003. V.G. Müller-Fauré împotriva Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen UA şi E.E.M. van Riet împotriva Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen. Cerere de pronunţare a unei hotãrâri preliminare, formulată de Centrale Raad van Beroep - Ţările de Jos. Libertatea de a presta servicii - Articolul 59 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 49 CE) şi articolul 60 din Tratatul CE (devenit articolul 50 CE) - Asigurare de boală - Sistem de prestaţii în natură - Sistem de convenţii - Cheltuieli medicale efectuate în alt stat membru - Autorizaţie prealabilă - Criterii - Justificări. Cauza C-385/99.revizuit lingvistic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (a cincea cameră) din 7 mai 1987 NTN Toyo Bearing Company Limited şi alţii împotriva Consiliului Comunităţilor Europene „Acţiune în anulare - Drepturi antidumping“ Cauza 240/84revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 13 DECEMBRIE 1979 Liselotte Hauer împotriva Land Rheinland Pfalz (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, introdusă de Verwaltungsgericht din Neustadt) „Interzicerea de noi plantaţii de viţă de vie” Cauza 44/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) din 3 martie 2005 Wolfgang Heiser împotriva Finanzamt Innsbruck (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgerichtshof (Austria)) “TVA – Scutirea de la plata impozitelor pentru prestaţiile de servicii de îngrijire a persoanelor în cadrul profesiilor medicale – Regularizarea deducerilor” C-172/03revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 17 septembrie 2002 Concordia Bus Finland Oy Ab, fosta Stagecoach Finland Oy Ab, împotriva Helsingin kaupunki şi HKL-Bussiliikenne [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda)] „Achiziţii publice de servicii în sectorul transporturilor – Directivele 92/50/CEE şi 93/38/CEE – Municipalitate contractantă care administrează serviciile de transport cu autobuzul şi o entitate independentă economic a acesteia care participă la procedura de atribuire în calitate de ofertant – Luarea în considerare a unor criterii referitoare la protecţia mediului pentru stabilirea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic – Admisibilitatea atunci când entitatea municipală ofertantă îndeplineşte mai uşor aceste criterii” Cauza C-513/99revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 2 martie 1994 Parlamentul European împotriva Consiliului Uniunii Europene „Acţiune în anulare – Parlament – Condiţii de admisibilitate – Acte ale Consiliului – Convenţia de la Lomé – Temei legal” Cauza C-316/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII DIN 18 MARTIE 1980 Procureur du Roi împotriva lui Marc J. V. C. Debauve şi alţii (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de către Tribunal Correctionnel din Liege) „Prestări de servicii: difuzarea de televiziune prin cablu” Cauza 52/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 11 iulie 2006 Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Recurs — Concurenţă — Organisme administrative din sistemul naţional de sănătate spaniol — Prestări de servicii medicale — Noţiunea de «întreprindere» — Condiţii de plată impuse furnizorilor de materiale sanitare” Cauza C-205/03 Previzuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 5 noiembrie 2002. Überseering BV împotriva Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC). Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesgerichtshof. Articolele 43 CE şi 48 CE – Societate constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru şi care are sediul social pe teritoriul acestuia – Societate care îşi exercită libertatea de stabilire în alt stat membru – Societate considerată a-şi fi transferat sediul efectiv pe teritoriul statului membru gazdă, potrivit dreptului statului în cauză – Nerecunoaşterea de către statul membru gazdă a capacităţii juridice şi a capacităţii de a sta în justiţie a societăţii – Restricţionarea libertăţii de stabilire – Justificare. Cauza C-208/00.revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 9 august 1994 Republica Franceză împotriva Comisiei Comunităţilor Europene Acord între Comisie şi Statele Unite privind aplicarea legislaţiilor naţionale în domeniul concurenţei. Competenţă. Motivare. Securitate juridică. Încălcarea normelor din domeniul concurenţei Cauza C-327/91revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Hotărârea Curţii din 27 martie 1980 Amministrazione delle finanze dello Stato împotriva Denkavit italiana Srl (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunale civile e penale di Milano) „Taxe privind inspecţia de sănătate publică — restituirea sumelor plătite necuvenit” Cauza 61/79revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII din 17 mai 1988 Warner Brothers Inc. şi Métronome Video ApS împotriva Erik Viuff Christiansen (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Ostre Landsret din Copenhaga) „Drepturi de autor — Opoziţia faţă de închirierea de videocasete” Cauza 158/86revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
HOTĂRÂREA CURŢII 24 iulie 2003 Altmark Trans GmbH şi Regierungspräsidium Magdeburg împotriva Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesverwaltungsgericht (Germania)] „Regulamentul (CEE) nr. 1191/69 – Exploatarea unor servicii regulate de transport urban, suburban şi regional – Subvenţii publice – Noţiunea de ajutor de stat – Compensaţie reprezentând contravaloarea unor obligaţii de serviciu public” Cauza C-280/00revizuit lingvistic și juridic2018-11-19 00:00:00
Sari la conținut