Concurs recrutare 4 posturi vacante de execuție

Rezultatele finale ale concursului

pentru postul de consilier juridic, gradul IA/Serviciu Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 532 52,66 74,00 63,33 admis

pentru posturile de expert, gradul I/Serviciu Studii Europene

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 536 77,53 51,66 64,60 admis
2. 535 56,66 61,83 59,25 admis
3. 499 51,00 60,17 55,59 respins

pentru postul de expert, gradul I/Compartiment Evenimente/Serviciu Comunicare

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 525 52,33 84,66 68,50 admis

Rezultatele obținute pentru proba interviu pentru postul de consilier juridic, gradul IA/Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba interviu Mențiunea
1.  532 74,00 admis

Rezultatele obținute pentru proba interviu pentru posturile de expert, gradul I/Serviciu Studii Europene

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba interviu Mențiunea
1. 535 61,83 admis
2. 499 60,17 admis
3. 536 51,66 admis
4. 529 26,00 respins
5. 519 —– absent

Rezultatele obținute pentru proba interviu pentru postul de expert, gradul I/Compartiment Evenimente/Serviciu Comunicare

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba interviu Mențiunea
1.  525 84,66 admis
2. 498 ——— absent

Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Contestaţiile cu privire la rezultatele probei interviu se vor depune astăzi, 18 mai 2023, până la ora 16:30, la Registratura instituției, et. 3, camera 23.

Pe data de 19 mai 2023 se afişează rezultatele contestaţiilor, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale probei interviu.


În temeiul art. IV pct. (6) si (7) din OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, concursul de ocupare a posturilor vacante, aflat în desfășurare, continuă.


Informaţii privind susţinerea interviului

 • La interviu se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă;
 • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care obțin minimum 50 de puncte;

Interviul va avea loc în data de 17 mai 2023, la sediul instituției, etaj 3, sala Costin Murgescu,  după cum urmează:

Pentru postul de expert, gradul I/Compartiment Evenimente/Serviciu Comunicare:

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 525 09.30
2. 498 10.15

Pentru postul de expert, gradul I/Serviciu Studii Europene:

Nr. crt. Cod de identificare ora
3. 519 11.00
4. 499 11.45
5. 536 13.15
6. 535 14.00
7. 529 14.45

Pentru postul de consilier juridic, gradul IA/Serviciu Resurse Umane și Juridic:

Nr. crt. Cod de identificare ora
8. 532 15.30

Interviul se va susține individual și se va înregistra, conform Regulamentului privind organizarea concursurilor.


Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de consilier juridic, gradul IA/Serviciu Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 532 52,66 admis
2. 494 36,00 respins

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru posturile de expert, gradul I/Serviciu Studii Europene

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj  obținut proba scrisă Mențiunea
1. 536 77,53 admis
2. 529 63,00 admis
3. 519 57,83 admis
4. 535 56,66 admis
5. 499 51,00 admis

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de expert, gradul I/Compartiment Evenimente/Serviciu Comunicare

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj  obținut proba scrisă Mențiunea
1. 525 52,33 admis
2. 498 51,00 admis
3. 493 absent respins

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise se vor depune astăzi, 12 mai 2023, până la ora 15.30, la Registratura instituției, et.3, camera 23.

Pe data de 15 mai 2023 se afişează rezultatele contestaţiilor, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale probei scrise.


Informaţii privind susţinerea probei scrise:

 • Proba scrisă va avea loc în data de 11 mai 2023, ora 10:00, la sediul institutului, bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, etajul 4.  
 • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi, conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului (înaintea începerii probei scrise); 
 • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
 • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
 • Proba scrisă va dura 2 ore.
 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de consilier juridic, gradul IA/Serviciu Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 494 admis
2. 532 admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru posturile de expert, gradul I/Serviciu Studii Europene

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 499 admis
2. 519 admis
3. 529 admis
4. 535 admis
5. 536 admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I/Compartiment Evenimente/Serviciu Comunicare

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 493 admis
2. 498 admis
3. 525 admis
4. 504 respins vechime în muncă insuficientă, conform condiției specificate în anunț
 5. 544 respins vechime în muncă insuficientă, conform condiției specificate în anunț

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se vor depune astăzi, 5 mai 2023, până la ora 15.00, la Registratura instituției, et.3, camera 23.

Pe data de 8 mai 2023 se afişează rezultatele contestaţiilor, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale selecţiei dosarelor.


Institutul European din România (IER) cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF:12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de execuție (4 posturi), în conformitate cu HG nr.1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 post consilier juridic, gradul IA – 8 ore/zi – Serviciul Resurse Umane și Juridic;
 • 2 posturi expert, gradul I – 8 ore/zi – Serviciul Studii Europene;
 • 1 post expert, gradul I – 8 ore/zi – Compartiment Evenimente/Serviciul Comunicare;

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului următor:

Data/perioada
19 aprilie – 3 mai 2023 Depunere dosare de candidatură
4 mai 2023 Selecția dosarelor de înscriere
5 mai 2023 Afișare rezultate selecție dosare și depunere contestații
8 mai Soluționare contestații, afișare rezultate contestații, afișare rezultate finale selecție dosare
11 mai 2023 Proba scrisă ora 10:00
12 mai 2023 Afișare rezultate proba scrisă
15 mai 2023 Depunere contestații pentru proba scrisă
16 mai 2023 Soluționare contestații pentru proba scrisă, afișare rezultate contestații, afișare rezultate finale proba scrisă
17 mai 2023 Proba interviu ora 9:30
18 mai 2023 Afișare rezultate proba interviu și depunere contestații pentru proba interviu
19 mai 2023 Soluționare contestații proba interviu, afișare rezultate contestații, afișare rezultate finale interviu
22 mai 2023 Afișare rezultate finale concurs

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.15 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 1.336/2022, cu modificările și completările ulterioare, şi anume:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Condiţii specifice:

     1. consilier juridic, gradul IA – Serviciul Resurse Umane și Juridic

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice;
 • vechime în muncă de minimum 7 ani pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 4 ani;
 • cunoașterea limbii engleze (nivel mediu);
 • perfecţionări (specializări) în domeniul juridic;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: suita Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor în administrație publică;

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale; redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției; formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului; acordarea de consultanță juridică; formularea de răspunsuri la petiții.

Bibliografie de concurs


2. expert, gradul I – Serviciul Studii Europene

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimum 4 ani pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: suita Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • excelentă cunoaștere a limbii române (scris, vorbit și citit);
 • cunoașterea limbii engleze (nivel avansat);
 • competenţe de cercetare, de redactare rapoarte şi analize pe problematica integrării europene, în limba română şi/sau în limba engleză.

      Profilul candidatului:

 • cunoașterea problematicii Uniunii Europene (valori, principii, instituții, principalele politici), precum și parcursul României ca stat membru în Uniunea Europeană;
 • capacitate de a efectua activități de cercetare;
 • abilități sporite de redactare rapoarte, analize, studii;
 • capacitate crescută de analiză și sinteză, creativitate și spirit de inițiativă.

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: derularea de activități de cercetare-dezvoltare, respectiv de implementare și monitorizare a unor programe de cercetare; elaborarea de analize, sinteze, materiale de informare cu privire la politicile europene; redactarea de ştiri, articole de opinie pentru Newsletter IER (română şi engleză); realizarea de activități editoriale legate de colecția de microstudii IER, respectiv de revista Romanian Journal of European Affairs; traducerea şi revizia unor articole de specialitate din domeniul afacerilor europene (ro-en-ro); participarea la implementarea unor proiecte cu finanțare națională sau internațională; sprijin în organizarea de conferințe, dezbateri, mese rotunde pe teme europene de actualitate; realizarea unor activităţi administrative (întocmire note interne, corespondență, arhivare etc.).

Bibliografie de concurs

     3. expert, gradul I – Compartiment Evenimente/Serviciul Comunicare

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimum 4 ani pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: suita Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • abilități de operare rețele web 2.0 (rețele sociale online de tipul Facebook, Twitter, LinkedIn), precum și platforme de comunicare online (de exemplu Zoom, Webex);
 • cunoașterea limbii engleze (nivel avansat);
 • constituie avantaj: experiență în organizarea de evenimente.

     Profilul candidatului:

 • cunoașterea problematicii Uniunii Europene (valori, principii, instituții, principalele politici), precum și parcursul României ca stat membru în Uniunea Europeană;
 • abilități de comunicare scrisă (redactare corespondență, rapoarte, analize și sinteze în limba română și în limba engleză) și verbală;
 • capacitate de analiză și sinteză, creativitate și spirit de inițiativă;
 • capacitate de adaptare, de a lucra în echipă și individual.

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: organizarea de evenimente – conferințe, dezbateri, seminarii (inclusiv pregătirea logistică a acestora); realizarea de rapoarte, analize și sinteze pe diferite problematici europene și/sau urmare a evenimentelor organizate de IER; participarea la implementarea de proiecte în domeniul afacerilor europene gestionate de IER, componenta comunicare; secretariat, birotică, protocol; promovarea produselor/serviciilor specifice realizate/oferite de institut, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul IER.

Bibliografie de concurs

 

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar, care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs (se obține de pe pagina de internet a IER sau de la sediul institutului);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european (în limba română)

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format.pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. Nerespectarea acestor prevederi conduce la respingerea candidatului.

Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Dosarele de concurs se depun la sediul Institutului European din România – et. 4, camera 20 sau la secretariat (et. 3), în zilele lucrătoare din perioada 19 aprilie – 3 mai 2023 (inclusiv), între orele 10.30 – 15.00 (L – V).

Bibliografiile și tematicile de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială, www.ier.gov.ro.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Serviciul Resurse Umane și Juridic/secretariat sau se descarcă de aici.

Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Serviciul Resurse Umane și Juridic, fax: 021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.

Sari la conținut