Concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 posturi vacante de execuție

Rezultatele finale ale concursului

Pentru postul de expert, gradul IA/Birou Traduceri/Serviciul Coordonare Traduceri

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 272 92,33 82,33 87,33 admis
2. 278 87,58 74,33 80,95 respins

Posturile de consilier juridic, gradul I și expert, gradul I din cadrul Serviciului Resurse Umane și Juridic, precum și cele de expert, gradul I/Serviciul Comunicare, auditor, gradul II/Compartimentul Audit Public Intern rămân în continuare vacante, nefiind admis niciun candidat la concurs.


Rezultate interviu

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatele obținute pentru postul de expert, gradul IA/Birou Traduceri/Serviciu Coordonare Traduceri

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut Mențiunea
1. 272 82,33 admis
2. 278 74,33 admis

Contestațiile cu privire la rezultatele interviului se depun în data de 30 martie 2022, până la ora 11:30, la Registratura instituției, et. 3, camera 23.


Informaţii privind susţinerea interviului

 • La interviu se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă;
 • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care obțin minimum 50 de puncte;

Interviul va avea loc în data de 29 martie 2022, la sediul instituției, etaj 3, sala Costin Murgescu, după cum urmează:

Pentru postul de expert, gradul IA/Birou Traduceri/Serviciu Coordonare Traduceri

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 272 10:00
2. 278 10:40

Interviul se va susține individual și se va înregistra, conform Regulamentului privind organizarea concursurilor.


Rezultatele finale pentru proba scrisă pentru postul de consilier juridic, gradul I/Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 261 35,16 respins
2. 262 37,00 respins
3. 269 37,16 respins
 4. 274 ———- absent

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.


Rezultatele soluționării contestațiilor la proba scrisă din data de 23 martie 2022

Comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate:

Pentru postul de consilier juridic, gradul I/Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod de identificare Nr/data contestație Punctaj obținut Rezultatul soluționării contestației
1. 261 309/24.03.2022 35,16 respins
2. 269 310/24.03.2022 37,16 respins

Rezultatele probei scrise desfășurate în data de 23.03.2022

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de expert, gradul IA/Birou Traduceri/Serviciu Coordonare Traduceri

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 272 92,33 admis
2. 278 87,58 admis

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de consilier juridic, gradul I/Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 261 35,16 respins
2. 262 37,00 respins
3. 269 37,16 respins
4. 274 ———- absent

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de expert, gradul I/Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 273 42,83 respins
2. 264 ——— absent
3. 275 ———– absent

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de expert, gradul I/Serviciul Comunicare

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj  obținut proba scrisă Mențiunea
1. 259 ———- absent

Contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise se vor depune astăzi, 24 martie 2022, până la ora 16.30, la Registratura instituției, et.3, camera 23.

Pe data de 25 martie se vor afişa rezultatele contestaţiilor, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale probei scrise.


Informaţii privind susţinerea probei scrise:

 • Proba scrisă va avea loc în data de 23 martie 2022, ora 10.00, la sediul institutului, bd. Regina Elisabeta nr.7-9, etajul 4.  
 • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar, au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului (înaintea începerii probei scrise);
 • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
 • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
 • Proba scrisă va dura 2 ore.
 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul IA/Birou Traduceri/Serviciu Coordonare Traduceri                

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 272 admis
2. 278 admis
3. 277 respins Lipsă atestat (certificat) pentru limba engleza – minim nivel C1, conform condiției specificate în anunț

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de consilier juridic, gradul I/Serviciu Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 261 admis
2. 262 admis
3. 269 admis
4. 274 admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I/Serviciu Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 264 admis
2. 273 admis
3. 275 admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I/Compartiment Evenimente/Serviciu Comunicare

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 259 admis
2. 260 respins vechime în muncă insuficientă pe un post prevăzut cu studii superioare, conform condiției specificate în anunț
3. 276 respins Lipsă documente care atestă vechimea de minimum 1 an în scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare europeană în domeniul afacerilor europene, conform condiției specificate în anunț

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de auditor, gradul II/Compartiment Audit Public Intern

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 271 respins nu îndeplinește condiția de vechime în muncă de minimum 1 an pe un post de auditor intern, conform condiției specificate în anunț

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se vor depune astăzi, 17 martie 2022, până la ora 13.00, la Registratura instituției, et.3, camera 23.

Pe data de 17.03.2021 se afişează rezultatele contestaţiilor, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale selecţiei dosarelor.


Institutul European din România (IER) cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7 – 9, Sector 3, CIF: 12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de execuție (5 posturi), în conformitate cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 expert, gradul IA – 8 ore/zi – Birou Traduceri/Serviciu Coordonare Traduceri;
 • 1 consilier juridic, gradul I – 8 ore/zi – Serviciu Resurse Umane și Juridic;
 • 1 expert, gradul I – 8 ore/zi – Serviciu Resurse Umane și Juridic;
 • 1 expert, gradul I – 8 ore/zi – Compartiment Evenimente/Serviciu Comunicare;
 • 1 auditor, gradul II – 8 ore/zi – Compartiment Audit Public Intern

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7 – 9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

 1. depunere dosare concurs: 02.03 – 15.03.2022;
 2. proba scrisă: 23.03.2022, ora 10:00, la sediul instituției;
 3. proba interviu: 29.03.2022, ora 10:00, la sediul instituției.

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, şi anume:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

1. Expert, gradul IA – Birou Traduceri/Serviciu Coordonare Traduceri

 • studii universitare de licență finalizate cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, la instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate, recunoscute de către Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare), în domeniul limbilor străine, al limbilor moderne aplicate, traductologiei sau alte specializări similare);
 • studii universitare în alte domenii, finalizate cu obținerea diplomei de licență, și completate de studii postuniversitare în domeniul traducerii sau cu diplome de cunoaștere a limbii engleze și franceze recunoscute internațional: Diplôme approfondi de langue française, Certificate in Advanced English/Certificate of Proficiency in English.
 • vechime în muncă de minimum 7 ani pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • experiență în traducere de minim 2 ani (sau minim 2000 de pagini standard, unde o pagină standard este echivalentul a 1.500 de caractere, fără blancuri, în limba sursă), dovedită prin acte oficiale;
 • cunoaștere la perfecție a limbii române (lexic, gramatică, ortografie, punctuație etc.);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze și a limbii franceze (minim C1);
 • solide cunoștințe de operare pe calculator: sisteme de operare Windows, aplicații Office (în special Microsoft Word) și SDL Trados;
 • cunoașterea tehnicilor de traducere, revizie lingvistică, cercetare terminologică;
 • cunoștințe privind limbajul juridic;
 • constituie avantaj:
  • cunoașterea altei limbi străine (preferabil spaniolă);
  • experiență în interpretarea de conferință (engleză, română).

   Profilul candidatului:

 • capacitate de a efectua traduceri din limbile engleză și franceză în limba română;
 • capacitate de a efectua retroversiune (din română în engleză și franceză);
 • capacitatea de a revizui lingvistic texte în limba română, engleză și franceză;
 • capacitatea de a efectua cercetare terminologică;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • asumarea responsabilităților;
 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă și cooperare.

Principalele cerinţe ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului: traduce/efectuează revizia lingvistică a textului repartizat (engleză, franceză, română), cu respectarea standardelor de calitate și în termenele stabilite; păstrează confidențialitatea datelor și a informațiilor din documentele de tradus/revizuit care au caracter confidențial; cercetează și face propuneri de validare a echivalenților terminologici întâlniți în textele traduse sau revizuite și le transmite echipei; urmărește coerența traducerii termenilor în diversele părți ale unei lucrări și în lucrări diferite; redactează articole pentru Newsletter-ul, site-ul sau pagina de Facebook IER, care să promoveze activitățile/lucrările Serviciului Coordonare Traduceri; participă la elaborarea publicațiilor Serviciului Coordonare Traduceri; realizează activități administrative specifice (raportări, note interne, referate etc.); respectă Codul de etică și de integritate al IER, precum și procedurile interne.

Bibliografie de concurs

2. Consilier juridic, gradul I – Serviciu Resurse Umane și Juridic

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 4 ani;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul juridic;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor în administrație publică;

Principalele cerinţe ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului: avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale; redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției; formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului; acordarea de consultanță juridică; formularea de răspunsuri la petiții.

Bibliografie de concurs

3. Expert, gradul I – Serviciu Resurse Umane și Juridic

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă pe studii superioare de minimum 4 ani, din care minimum 2 ani în domeniul resurselor umane în administrație publică;
 • certificat de absolvire inspector resurse umane/expert legislația muncii acreditat A.N.C.;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul resurselor umane;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel).

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: operează în registrul general de evidenţă a salariaţilor și transmite către ITM, online; responsabil cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interese ale personalului IER, conform legislației în vigoare; întocmeşte notele care stau la baza deciziilor de personal; întocmeşte actele adiţionale ale contractelor individuale de muncă; elaborează şi eliberează adeverinţe solicitate de salariaţi; întocmeşte/revizuieşte procedurile privind resursele umane; ţine evidenţa concediilor medicale, a concediilor de odihnă, a concediilor fără plată, a cererilor de recuperare pentru orele suplimentare efectuate, etc.; gestionează, păstrează și arhivează dosarele de personal;

Bibliografie de concurs

4. Expert, gradul I – Compartiment Evenimente/Serviciu Comunicare

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minim 4 ani pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • minim 1 an vechime în scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare europeană în domeniul afacerilor europene;
 • experiență în organizarea de evenimente;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • cunoștințe de operare rețele web 2.0 (rețele sociale online de tipul Facebook, Twitter, LinkedIn), precum și platforme de comunicare online (de exemplu Zoom, Webex);
 • cunoașterea limbii engleze (nivel avansat).

Profilul candidatului:

 • cunoașterea problematicii Uniunii Europene (valori, principii, structuri, mecanisme), precum și parcursul României în Uniunea Europeană;
 • abilități de scriere și implementare proiecte cu finanțare europeană;
 • abilități de comunicare scrisă (redactare corespondență, rapoarte, analize și sinteze în limba română și în limba engleză) și verbală;
 • capacitate de analiză și sinteză, asumarea responsabilităților, spirit de inițiativă;
 • capacitate de adaptare, de a lucra în echipă și individual.

Principalele cerinţe ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului: organizarea de evenimente – conferințe, dezbateri, seminarii (inclusiv pregătirea logistică a acestora); realizarea de rapoarte, analize și sinteze pe diferite problematici europene și/sau urmare a evenimentelor organizate de IER; participarea la implementarea proiectului Centrul Europe Direct București și a altor proiecte în domeniul afacerilor europene gestionate de IER, componenta comunicare; identificarea de noi surse de finanțare/proiecte și participarea la scrierea aplicațiilor pentru acestea; actualizarea și extinderea contactelor externe ale IER; promovarea produselor/serviciilor specifice realizate/oferite de institut, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul IER.

Bibliografie de concurs

5. Auditor, gradul II – Compartiment Audit Public Intern

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe economice;
 • vechime în muncă de minimum 1 an pe un post de auditor intern ;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea, inclusiv cu conducătorul IER;
 • constituie avantaj: experiență pe un post similar într-o instituție publică;

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: efectuarea de misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul instituției, a celor cu implicații financiare, inclusiv a fondurilor structurale; elaborarea/actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul instituției; elaborarea proiectului planului multianual și anual de audit public intern; elaborarea raportului anual al activității de audit public intern;

Notă: Candidatul declarat admis în urma concursului, pentru a îndeplini condițiile specifice în vederea numirii auditorului intern, va solicita aviz șefului Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art. 20, alin (2) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

Bibliografie de concurs

 

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar de concurs, care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. formularul de înscriere (se obține de pe pagina de internet a IER sau de la sediul institutului);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae în limba română (model EuroPass);

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este  declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului (înaintea începerii primei probe).

Actele prevăzute la pct. 4 și 5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Documentele prevazute la pct. 2 și 3 se pot transmite și în format electronic, la adresa de e-mail menționată în anunțul de concurs.

Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – et. 4, camera 20, sau la secretariat (et. 3), în perioada 02.03 – 15.03.2022 (inclusiv), între orele 10:30 – 14:00 (L – V).

Bibliografiile și tematicile de concurs sunt disponibile în descrierile de mai sus ale cerințelor fiecărui post.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Serviciul Resurse Umane și Juridic/secretariat sau se descarcă de aici.

Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Serviciul Resurse Umane și Juridic, fax: 021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.

Sari la conținut