Anunț achiziție publică pachet program pentru contabilitate și servicii de asistență pentru program contabilitate

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail ale autorității contractante:

Institutul European din România, Bd. Regina Elisabeta, nr. 7-9, sector 3, București, telefon 4021-314.26.96/97, Fax: 4021-3142666, E-mail: ier@ier.gov.ro

 1. Denumirea obiectului achiziției și a serviciilor ce se doresc a fi achiziționate , precum și a codurilor CPV: Pachet program pentru contabilitate, CPV 48443000-5, Servicii de asistență pentru program contabilitate (include servicii de instalare, mentenanță lunară, servicii de migrare date din programul SAGA B, instruire), CPV 72261000-2.

IER  dorește șă achiziționeze:

 • un program de contabilitate și gestiune bugetară pentru un număr de 6 utilizatori conectați simultan;
 • servicii de instalare;
 • importul datelor din programul SAGA B;
 • instruire utilizatori
 • servicii de mentenanță.
 1. Valoarea estimată a achiziției: Pachet program pentru contabilitate– max 60.000 lei, Servicii de asistență pentru program contabilitate – max 30.000 lei.
 2. Perioada în care se vor presta serviciile: conform documentației de atribuire.
 3. Sursa de finanțare: bugetul IER.
 4. Termenul – limită pentru primirea ofertelor: 03.06.2019, ora 16.30.
 5. Adresa la care vor fi trimise ofertele: achiziții@ier.gov.ro
 6. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină valabilă oferta: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.
 7. Procedura de achiziție publică, modalitatea de atribuire: achiziție directă.
 8. Modalitatea de atribuire: Contract de achiziție publică.
 9. Criteriul de atribuire a contractului: cel mai bun raport calitate- preț.
 10. Modalități de prezentare a ofertei:

 

Oferta va fi făcută cu respectarea tuturor clauzelor cuprinse în Caietul de sarcini atașat și va conține următoarele documente:

– Certificat Constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului (obiectul achiziției trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator)

– Formularul 1 – Declarație privind neîncadrarea în prevederile Art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

– Formularul 2 – Declarație privind neîncadrarea în prevederile Art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016.

– Formularul 3 – Experiență similară (minimă de 5 ani în domeniul serviciilor solicitate, cu precizarea numărului de clienți – instituții publice la care s-au implementat în ultimii 5 ani proiecte/aplicații similare,

– Formularul 4 – Formularul de ofertă care va conține prețul cu TVA, detaliat pentru:

 1. programul de contabilitate și gestiune bugetară (licențe) pentru un număr de 6 utilizatori conectați simultan;
 2. costul instalării și migrării datelor din SAGA B;
 3. costul instruirii celor 6 utilizatori;
 4. costul lunar al serviciilor de mentenanță;

– Formularul 5 – Datele de identificare și de contact ale ofertantului, inclusiv contul de trezorerie

Oferta tehnică elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini, care să includă:

 • soluția tehnică oferită (platformă online sau aplicație instalată în rețeaua locală client-server etc);
 • cerințele de sistem hardware și software pentru rularea corectă a aplicației (dacă necesită server separat + configurația minimală hardware și software a acestui server, configurația stațiilor de lucru pe care se vor instala utilizatorii, alte programe necesare funcționării corecte a aplicației);
 • detalierea modulelor oferite în cadrul aplicației;
 • detalierea rapoartelor și situațiilor analitice și sintetice obligatorii generate de aplicație, conform legislației în vigoare;
 • informații despre drepturile de acces ale utilizatorilor la anumite module/informații și monitorizarea interacțiunii utilizatorilor;
 • posibilitatea de a customiza anumite rapoarte sau documente conform cerințelor interne ale IER;
 • siguranța datelor: obligativitatea prezenței funcționalităților de back-up și restore la datele din aplicație;
 • alte funcționalități.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative sau care depășesc termenul limită.

Documentele solicitate (oferte, formulare) completate și ștampilate vor fi transmise în format electronic (scanate), la adresa achizitii@ier.gov.ro până la data de 03.06.2019, ora 16.30.

IER își asumă obligația de a nu face publice informațiile confidențiale cuprinse în documentația prezentată.

Informații suplimentare se pot obține la sediul IER, Bd. Regina Elisabeta, nr. 7-9, sector 3, București, telefon 4 021-314.26.96/97, Fax: 4 021-3142666, dl. Stăvărache Bogdan, telefon 0721.288.989 , e-mail achizitii@ier.gov.ro.

Sari la conținut