Concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante de execuție, expert IA (IT )

Rezultatele probei scrise pentru postul expert (IT), gradul IA – Serviciul Economic, Resurse Umane și Juridic

 

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj obținut la proba scrisă Mentiune
1. 678 ——  absent

Urmare a faptului că unicul candidat nu s-a prezentat la proba scrisă, concursul de angajare încetează.

 


 

 

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru postul expert (IT), gradul IA – Serviciul Economic, Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod unic de identificare Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 678 admis

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se vor depune astăzi, 10 iulie 2024, până la ora 16:00, prin poşta electronică la adresa e-mail: ier@ier.gov.ro Pe data de 11 iulie 2024 se afișează rezultatele contestațiilor, dacă este cazul, respectiv rezultatele finale ale selecției dosarelor.
Candidații care au transmis dosarele prin Poșta Română sau poşta electronică au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la pct. 2-5 în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data de 15 iulie 2024 ora 10:00,  sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

 

 


Institutul European din România (IER) cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF 12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante de execuție, în conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 post expert (IT), gradul IA – 8 ore/zi – Serviciul Economic, Resurse Umane și Juridic;

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului următor:

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 15 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, şi anume:a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.Condiţii specifice postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimum 7 ani pe un post prevăzut cu studii superioare, din care minimum 2 ani în domeniul informatic;
 • cunoștințe de operare, configurare și administrare sisteme de operare server Windows;
 • cunoștințe generale de programare și server scripting;
 • experiență în utilizarea WordPress și a programelor Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator;
 • cunoștințe de lucru cu instrumente de social media (Facebook, YouTube, Twitter);
 • cunoștințe/experiență în arhitectura, securitatea și administrarea rețelelor și sistemelor informatice, nivel avansat;
 • cunoștințe legate de configurarea/monitorizarea și întreținerea infrastructurii tehnice, nivel avansat;
 • cunoștințe legate de concepte de securitate informatică la nivel de infrastructură și produse software, nivel mediu.

Responsabilităţile postului (în principal):

 • asigură buna administrare a echipamentelor IT și de telecomunicații din cadrul IER;
 • instalează, configurează, administrează serverele de rețea, de aplicaţii, de baze de date;
 • gestionează, administrează și întreține infrastructura informatică;
 • instalează, configurează, administrează și întreține programele software utilizate în instituție, sistemele de operare, bazele de date;
 • întocmește și menține la zi evidența tehnicii de calcul din instituție;
 • asigură securitatea informatică a informațiilor de lucru;
 • administrează site-urile IER, creează conținut și menține la zi informațiile cuprinse în acestea;
 • asigură tehnoredactarea, creația și editarea grafică a materialelor și publicațiilor IER.

Bibliografia de concurs:

 • Dordal, Peter L., An Introduction to Computer Networks, Loyola University of Chicago, Release 2.0.4, 2021
 • Krause, J., Mastering Windows Server 2019, Second Edition, Pakt Publishing, 2019
 • Svidergol, B., Meloski, V., Wright, B., Martinez, S., Bassett, D., Mastering Windows Server 2016, Wiley, 2018
 • Windows 10 Support Secrets, Microsoft Press
 • Easy WP Guide WordPress Manual, Anthony Hortin, Maddison Designs, 2019
 • Adobe Photoshop User Guide, https://helpx.adobe.com/photoshop/user-guide.html
 • Adobe InDesign User Guide, https://helpx.adobe.com/indesign/user-guide.html
 • Adobe Illustrator User Guide, https://helpx.adobe.com/illustrator/user-guide.html
 • Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Documente privind organizarea și funcționarea Institutului European din România:
 • G. nr. 15/1998 privind Institutul European din România (actualizată);
 • Statutul Institutului European din România;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului European din România, disponibil la adresa http://ier.gov.ro/despre-noi/documente-constitutive/.

Site-uri Internet:

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar, care va conține următoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs (se obține de pe pagina de internet a IER sau de la sediul institutului);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • curriculum vitae, model comun european (în limba română).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.Copiile de pe actele prevăzute la pct. 2-5, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.Documentul prevăzut la pct. 6 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la pct. 6, anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la pct. 2-5 în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format.pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. Nerespectarea acestor prevederi conduce la respingerea candidatului.Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.Dosarele de concursse depun la sediul Institutului European din România la secretariat (et.3), în zilele lucrătoare din perioada 21 iunie – 5 iulie 2024 (inclusiv), între orele 10.00 – 15.00 (L – V). Prin Poşta Română sau prin serviciul de curierat rapid se transmit pe adresa institutului din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti. Prin poşta electronică se transmit la adresa e-mail: ier@ier.gov.ro.Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor la secretariatul Institutului European din România sau se descarcă aici.Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/interior 136 – Serviciul Economic, Resurse Umane și Juridic, e-mail: ier@ier.gov.ro.

 

Nr. crt. Cod unic de identificare
Data/perioada
21 iunie – 5 iulie 2024 Depunere dosare de candidatură
9 iulie 2024 Selecția dosarelor de înscriere
10 iulie 2024 Afișare rezultate selecție dosare și depunere contestații
11 iulie 2024 Soluționare contestații, afișare rezultate contestații, afișare rezultate finale selecție dosare
15 iulie 2024 Proba scrisă ora 10:00 (2 h)
16 iulie 2024 Afișare rezultate proba scrisă și depunere contestații pentru proba scrisă
17 iulie 2024 Soluționare contestații pentru proba scrisă, afișare rezultate contestații, afișare rezultate finale proba scrisă
18 iulie 2024 Proba practică ora 10:00
19 iulie 2024 Afișare rezultate proba practică și depunere contestații pentru proba practică
22 iulie 2024 Soluționare contestații pentru proba  practică , afișare rezultate contestații, afișare rezultate finale proba practică
24 iulie 2024 Proba interviu ora 10:00
25 iulie 2024 Afișare rezultate proba interviu și depunere contestații pentru proba interviu
26 iulie 2024 Soluționare contestații proba interviu, afișare rezultate contestații, afișare rezultate finale interviu, afișare rezultate finale concurs
Sari la conținut