Concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 posturi vacante de execuție

Rezultatele finale ale concursului pentru postul de expert, gradul I/ Serviciu Studii Europene

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj  obținut proba scrisă Punctaj  obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 518 57,09 84,33 70,71 admis
 2. 471 51,42 55,66 53,54 respins

Rezultatele finale ale concursului pentru postul de consilier juridic, gradul I/ Serviciu Resurse umane si Juridic

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj  obținut proba scrisă Punctaj  obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 468 56,17 66,34 61,26 admis
 2. 519 52,00 54,00 53,00 respins

                                                                                        


Rezultate interviu

 Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

 Rezultatele obținute pentru postul de expert, gradul I/ Serviciu Studii Europene                

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut Mențiunea
1. 518 84.33 admis
2. 471 55,66 admis

 

Rezultatele obținute pentru postul de consilier juridic, gradul I/ Serviciu Resurse Umane si Juridic   

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut Mențiunea
1. 468 66,34 admis
2. 519 54,00 admis

        Contestaţiile cu privire la rezultatele probei interviu se vor depune astăzi, 31 mai 2022, până la ora 15.30, la Registratura instituției, et.3, camera 23 sau pe e-mail: ier@ier.gov.ro.

Pe data de 2 iunie se vor afişa rezultatele contestaţiilor, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale probei interviu, întrucât data de 1 iunie 2022 este zi liberă, conform prevederilor legale.

Rezultatele finale ale concursului se vor afișa în data de 3 iunie 2022.


Informaţii privind susţinerea interviului

 • La interviu se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă;
 • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care obțin minimum 50 de puncte;

Interviul va avea loc în data de 30 mai 2022, la sediul instituției, etaj 3, sala Costin Murgescu, după cum urmează:

Pentru postul de consilier juridic, gradul I/Serviciu Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 468 10.00
2. 519 10.40

Pentru postul de expert, gradul I/Serviciu Studii Europene

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 471 11.20
2. 518 12.00

Interviul se va susține individual și se va înregistra, conform Regulamentului privind organizarea concursurilor.


Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de expert, gradul I/Serviciu Studii Europene

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 518 57,09 admis
2. 471 51,42 admis
3. 516 ———- absent
 4. 524 ———- absent

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de consilier juridic, gradul I/Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 468 56,17 admis
2. 519 52,00 admis
3. 509 ——– absent
4. 510 ——— absent

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de  expert, gradul I/Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținutv proba scrisă Mențiunea
1. 512 ——— absent
  2. 525 ———- absent

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de  expert, gradul I/Serviciul Comunicare

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 450 42,66 respins
2. 517 31,17 respins

Contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise se vor depune astăzi, 25 mai 2022, până la ora 16:30, la Registratura instituției, et.3, camera 23 sau pe e-mail: ier@ier.gov.ro.

Pe data de 26 mai se vor afişa rezultatele contestaţiilor, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale probei scrise.


Informaţii privind susţinerea probei scrise:

 • Proba scrisă va avea loc în data de 24 mai 2022, ora 10:00, la sediul institutului, bd. Regina Elisabeta nr.7-9, etajul 4.  
 • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar, au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului (înaintea începerii probei scrise);
 • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
 • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
 • Proba scrisă va dura 2 ore.
 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I/Serviciu Studii Europene                

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 471 admis
2. 516 admis
3. 518 admis
4. 524 admis
5. 528 respins vechime în muncă insuficientă pe un post prevăzut cu studii superioare, conform condiției specificate în anunț

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de consilier juridic, gradul I/Serviciu Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 468 admis
2. 509 admis
3. 510 admis
4. 519 admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I/Serviciu Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 512 admis
2. 525 admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I/Compartiment Evenimente/Serviciu Comunicare

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 450 admis
2. 517 admis
3. 513 respins vechime în muncă insuficientă pe un post prevăzut cu studii superioare, conform condiției specificate în anunț

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se vor depune astăzi, 17 mai 2022, până la ora 16.30, la Registratura instituției, et.3, camera 23.

Pe data de 18 mai 2022 se afişează rezultatele contestaţiilor, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale selecţiei dosarelor.


Institutul European din România (IER) cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7 – 9, Sector 3, CIF: 12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de execuție (5 posturi), în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 expert, gradul I – 8 ore/zi – Serviciul Studii Europene;
 • 1 consilier juridic, gradul I – 8 ore/zi – Serviciul Resurse Umane și Juridic;
 • 1 expert, gradul I – 8 ore/zi – Serviciul Resurse Umane și Juridic;
 • 1 expert, gradul I – 8 ore/zi – Compartiment Evenimente/Serviciul Comunicare;
 • 1 auditor, gradul II – 8 ore/zi – Compartiment Audit Public Intern.

 

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7 – 9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului următor:

 1. Depunere dosare concurs: 03.05 – 16.05.2022;
 2. Proba scrisă: 24.05.2022, ora 10:00, la sediul instituției;
 3. Proba interviu: 30.05.2022, ora 10:00, la sediul instituției.

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, şi anume:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

1. EXPERT, GRADUL I – SERVICIUL STUDII EUROPENE

 • studii universitare de licență și masterat finalizate cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, la instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate, recunoscute de către Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare), în următoarele domenii: științe economice, științe politice, științe juridice, științe administrative, sociologie, istorie, studii culturale;
 • vechime în muncă de minimum 4 ani pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • abilități sporite de operare pe computer, în programe specifice (Microsoft Office, între care cele mai importante sunt Word, Excel, PowerPoint și Outlook);
 • excelentă cunoaștere a limbii române (scris, vorbit și citit);
 • foarte bună cunoaştere a limbii engleze;
 • constituie avantaj:
  • cunoaşterea unei alte limbi oficiale a Uniunii Europene
  • buna cunoaștere a platformelor de social media și a platformei WordPress;
  • participarea la scrierea și/sau implementarea de proiecte cu finanțare națională și/sau internațională.

Profilul candidatului:

 • foarte bună cunoaştere a problematicii Uniunii Europene (valori, politici, structuri, mecanisme);
 • capacitate de a efectua activități de cercetare și de a gestiona proiecte;
 • abilități sporite de redactare rapoarte, analize, studii;
 • capacitate crescută de analiză și sinteză, asumarea responsabilităților, spirit de inițiativă.

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: derularea de activități de cercetare și coordonarea/monitorizarea unor proiecte/programe de cercetare; elaborarea de analize, sinteze, materiale de informare cu privire la politicile europene; redactarea de ştiri, articole de opinie pentru Newsletter IER (română şi engleză); traducerea şi revizia unor articole de specialitate din domeniul afacerilor europene (ro-en-ro); participarea la elaborarea și implementarea unor proiecte cu finanțare națională sau internațională; sprijin în organizarea de conferințe, dezbateri, mese rotunde pe teme europene de actualitate; realizarea unor activităţi administrative (întocmire note interne, corespondență, arhivare etc.).

Bibliografie de concurs

 

2. CONSILIER JURIDIC, GRADUL I – SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI JURIDIC

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 4 ani;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul juridic;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor în administrație publică;

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale; redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției; formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului; acordarea de consultanță juridică; formularea de răspunsuri la petiții.

Bibliografie de concurs

 

3. EXPERT, GRADUL I – SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI JURIDIC

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă pe studii superioare de minimum 4 ani, din care minimum 2 ani în domeniul resurselor umane în administrație publică;
 • certificat de absolvire inspector resurse umane/expert legislația muncii acreditat A.N.C.;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul resurselor umane;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel).

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: operează în registrul general de evidenţă a salariaţilor și transmite către ITM, online; responsabil cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interese ale personalului IER, conform legislației în vigoare; întocmeşte notele care stau la baza deciziilor de personal; întocmeşte actele adiţionale ale contractelor individuale de muncă; elaborează şi eliberează adeverinţe solicitate de salariaţi; întocmeşte/revizuieşte procedurile privind resursele umane; ţine evidenţa concediilor medicale, a concediilor de odihnă, a concediilor fără plată, a cererilor de recuperare pentru orele suplimentare efectuate, etc.; gestionează, păstrează și arhivează dosarele de personal.

Bibliografie de concurs

 

4. EXPERT, GRADUL I – COMPARTIMENT EVENIMENTE/SERVICIUL COMUNICARE

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minim 4 ani pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • cunoștințe de operare rețele web 2.0 (rețele sociale online de tipul Facebook, Twitter, LinkedIn), precum și platforme de comunicare online (de exemplu Zoom, Webex);
 • cunoașterea limbii engleze (nivel avansat);
 • constituie avantaj: experiență în scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare europeană în domeniul afacerilor europene, precum și experiență în organizarea de evenimente

Profilul candidatului:

 • cunoașterea problematicii Uniunii Europene (valori, principii, structuri, mecanisme), precum și parcursul României în Uniunea Europeană;
 • abilități de scriere și implementare proiecte cu finanțare europeană;
 • abilități de comunicare scrisă (redactare corespondență, rapoarte, analize și sinteze în limba română și în limba engleză) și verbală;
 • capacitate de analiză și sinteză, asumarea responsabilităților, spirit de inițiativă;
 • capacitate de adaptare, de a lucra în echipă și individual.

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: organizarea de evenimente – conferințe, dezbateri, seminarii (inclusiv pregătirea logistică a acestora); realizarea de rapoarte, analize și sinteze pe diferite problematici europene și/sau urmare a evenimentelor organizate de IER; participarea la implementarea proiectului Centrul Europe Direct București și a altor proiecte în domeniul afacerilor europene gestionate de IER, componenta comunicare; identificarea de noi surse de finanțare/proiecte și participarea la scrierea aplicațiilor pentru acestea; actualizarea și extinderea contactelor externe ale IER; promovarea produselor/serviciilor specifice realizate/oferite de institut, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul IER.

Bibliografie de concurs

 

5. AUDITOR, GRADUL II – COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe economice;
 • vechime în muncă de minimum 1 an pe un post de studii superioare economice;
 • experiență de minimum 1 an în activitatea de auditor intern;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;
 • constituie avantaj: experiență pe un post similar într-o instituție publică;

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: efectuarea de misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul instituției, a celor cu implicații financiare, inclusiv a fondurilor structurale; elaborarea/actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul instituției; elaborarea proiectului planului multianual și anual de audit public intern; elaborarea raportului anual al activității de audit public intern;

Notă: Pentru a îndeplini condițiile specifice în vederea numirii auditorului intern, candidatul declarat admis în urma concursului va solicita avizul șefului Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, conform Art. 20, alin (2), Cap. IV din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată, și conform pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Bibliografie de concurs

 

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar de concurs care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. formularul de înscriere (se obține de pe pagina de internet a IER sau de la sediul institutului);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae în limba română (model EuroPass);

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale și este declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului (înaintea începerii primei probe).

Actele prevăzute la pct. 4) și 5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Documentele prevazute la pct. 2 și 3 se pot transmite și în format electronic, la adresa de e-mail menționată în acest anunț.

Documentele redactate în limbi străine trebuie însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – et. 4, camera 20, sau la secretariat (et.3), în perioada 03.05 – 16.05.2022 (inclusiv), între orele 10:30 – 14:00 (L – V).

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Serviciul Resurse Umane și Juridic/secretariat sau poate fi descărcat de aici.

Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Serviciul Resurse Umane și Juridic, fax: 021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.

Sari la conținut