Concurs de recrutare pentru o funcție contractuală vacantă de execuție

Informații privind concursul

Având în vedere că din cei 2 candidați admiși la proba scrisă nu s-a prezentat nici unul, proba scrisă nu a mai avut loc.
În consecință, nu se mai pot continua celelalte etape ale concursului și, astfel, concursul ia sfârșit.
Organizarea unui alt concurs pentru acest post se va relua la o dată stabilită ulterior.


Rezultate proba scrisă din data de 29.10.2019 pentru postul de expert, gradul I – Compartimentul Financiar-Contabilitate

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1. PREDUȚ NICOLETA neprezentare
1. UNGUREANU SIMONA-LOREDANA neprezentare

Informaţii privind susţinerea probei scrise:

 • Proba scrisă va avea loc în data de 29.10.2019, ora 10.00, la sediul institutului, bd. Regina Elisabeta nr.7-9, etajul 3, sala Costin Murgescu.
 • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar, au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării probei scrise a concursului;
 • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
 • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.


Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I – Compartimentul Financiar–Contabilitate/Serviciul Economic

Nr. crt. Nume, prenume Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. PREDUȚ NICOLETA admis
1. UNGUREANU SIMONA-LOREDANA admis

Institutul European din România (IER), cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF 12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de execuție (1 post), în conformitate cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 expert, gradul I-8 ore/zi – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic;

Principalele cerinţe ale postului, potrivit prevederilor din fişa postului:
Ține evidența angajamentelor bugetare și legale la nivelul IER; verifică și transmite în termenul legal situațiile și rapoartele specifice
Forexebug; verifică lunar concordanța între evidența contabilă și evidența tehnic-operativă a stocurilor cu întocmirea punctajelor pentru gestiunile IER;Concursul se desfășoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, București, conform calendarului următor:

 • depunere dosare concurs: 08.10 – 21.10.2019
 • proba scrisă: 29.10.2019
 • proba interviu: 04.11.2019

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, şi anume:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare)–domeniul contabilitate/finanțe;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 4 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul financiar – contabil și fiscal;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar cu șină care trebuie să conțină următoarele documente:

 • cerere-tip de înscriere la concurs (se obține de pe pagina de internet a IER sau de la sediul institutului);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației Naționale, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae (model EuroPass);

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este  declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.Actele prevăzute la lit. b)-e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – Serviciul Resurse Umane si Juridic, et. 4, camera 409, în perioada 08.10 – 21.10.2019 (inclusiv), între orele 11.30 – 14.00 (L – V).Bibliografia de concurs este disponibilă accesand pagina oficială, ier.gov.ro, precum și la sediul institutului.Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Serviciul Resurse Umane și Juridic din cadrul Institutului European din România sau accesând acest link.Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Serviciul Resurse Umane și Juridic, fax: 021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.

Sari la conținut