Concurs de recrutare pentru funcțiile contractuale vacante de execuție (3 posturi) – noiembrie 2018

Rezultatele finale ale concursului
(anunț afișat la data de 17.12.2018)

Pentru postul de auditor

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiune
1 ANTONESI MARIANA 82,17 91,33 86,75 admis

Pentru postul de expert

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiune
1 DRĂGUȚ IULIANA-DANIELA 54,33 83,00 68,67 admis
2 VASILE MĂDĂLINA-LILIANA 50,83 70,00 60,42 respins

Pentru postul de consilier juridic

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiune
1 BĂNULESCU RUXANDRA-ILEANA 76,00 96,00 86,00 admis
2 BADEA DANA-CAMELIA 91,34 80,00 85,67 respins
3 CIOBANU VALENTIN 77,34 91,33 84,34 respins
4 MÎNDRU LARISA-RAMONA 57,00 79,67 68,34 respins

Rezultatele la proba interviu din data de 13.12.2018
(anunț afișat la data de 14.12.2018)

Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Pentru postul de auditor

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba interviu Mențiune
1 ANTONESI MARIANA 91,33 admis
2 GHEORGHE MIȚA 31,00 respins

Pentru postul de expert

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba interviu Mențiune
1 DRĂGUȚ IULIANA-DANIELA 83,00 admis
2 VASILE MĂDĂLINA-LILIANA 70,00 admis

Pentru postul de consilier juridic

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba interviu Mențiune
1 BADEA DANA-CAMELIA 80,00 admis
2 BĂNULESCU RUXANDRA-ILEANA 96,00 admis
3 CIOBANU VALENTIN 91,33 admis
4 MÎNDRU LARISA-RAMONA 79,67 admis
 • Contestațiile cu privire la rezultatele probei interviu se depun în data de 14.12.2018, până la ora 14:00, la Registratura instituției, et.3, camera 310.
 • În data de 17.12.2018 se afișează rezultatele contestațiilor depuse, respectiv rezultatele finale ale probei interviu, precum și rezultatele finale ale concursului.

Informaţii privind susţinerea interviului
(anunț afișat la data de 12.12.2018)

 • La interviu se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă;
 • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care obțin minimum 50 de puncte;
 • Interviul va avea loc în data de 13.12.2018, după cum urmează:

Pentru postul de auditor

Nr. crt. Nume, prenume Ora
1 ANTONESI MARIANA 10:00
2 GHEORGHE MIȚA 10:30

Pentru postul de expert

Nr. crt. Nume, prenume Ora
1 DRĂGUȚ IULIANA-DANIELA 11:00
2 VASILE MĂDĂLINA-LILIANA 11:30

Pentru postul de consilier juridic

Nr. crt. Nume, prenume Ora
1 BADEA DANA-CAMELIA 12:00
2 BĂNULESCU RUXANDRA-ILEANA 12:30
1 CIOBANU VALENTIN 13:00
2 MÎNDRU LARISA-RAMONA 13:30

Interviul se va susține individual și, conform Regulamentului privind organizarea concursurilor, acesta se înregistrează.


Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 07.12.2018
(anunț afișat la data de 10.12.2018)
Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 07.12.2018 pentru postul de consilier juridic

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1 BADEA DANA–CAMELIA 91,34 admis
2 CIOBANU VALENTIN 77,34 admis
3 BĂNULESCU RUXANDRA–ILEANA 76,00 admis
4 MÎNDRU LARISA-RAMONA 57,00 admis
5 ENACHE DANIELA–PATRICIA 43,00 respins

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 07.12.2018 pentru postul de auditor, gradul IA

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1 ANTONESI MARIANA 82,17 admis
2 GHEORGHE MIȚA 52,04 admis

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 07.12.2018 pentru postul de expert, gradul II

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1 DRĂGUȚ IULIANA-DANIELA 54,33 admis
2 VASILE MĂDĂLINA-LILIANA 50,83 admis
3 URSANU IOANA-MARIA 43,33 respins
4 MIILER SABINA RAMONA 22,33 respins
5 ANDRONIC IOANA absent
6 DOROFTEI MACRINA-CASIANA absent
7 MAXIM CARMEN absent
 • Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se depun în data de 11.12.2018, până la ora 12.00, la Registratura instituției, et.3, camera 310.
 • În data de 11.12.2018 ora 16.00 se afișează rezultatele contestațiilor depuse, respectiv rezultatele finale ale probei scrise.
 • Programarea interviurilor se va afișa în data de 12.12.2018.

Informaţii privind susţinerea probei scrise
(anunț afișat la data de 04.12.2018)

 • Proba scrisă va avea loc în data de 07.12.2018, ora 10:00, la sediul institutului, bd. Regina Elisabeta nr.7-9, etajul 4, sala 408.
 • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar, au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
 • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut: minimum 50 de puncte.

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
(anunț afișat la data de 04.12.2018)

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru postul de auditor, gradul IA

Nr. crt. Nume, prenume Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1 ANTONESI MARIANA Admis
2 GHEORGHE MIȚA Admis

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru postul de consilier juridic, gradul I

Nr. crt. Nume, prenume Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1 BADEA DANA–CAMELIA Admis
2 BĂNULESCU RUXANDRA–ILEANA Admis
3 CIOBANU VALENTIN Admis
4 ENACHE DANIELA–PATRICIA Admis
5 MÎNDRU LARISA – RAMONA Admis

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul II

Nr. crt. Nume, prenume Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1 ANDRONIC IOANA Admis
2 DRĂGUȚ IULIANA-DANIELA Admis
3 DOROFTEI MACRINA-CASIANA Admis
4 MAXIM CARMEN Admis
5 MIILER SABINA RAMONA Admis
6 URSANU IOANA-MARIA Admis
7 VASILE MĂDĂLINA-LILIANA Admis

Institutul European din România (IER) cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF:12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de execuție (3 posturi), în conformitate cu prevederile art.14 alin.(3) din OUG nr.90/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 Auditor, gradul IA – 8 ore/zi-Compartimentul Audit Public Intern;
 • 1 Consilier juridic, gradul I-8 ore/zi–Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
 • 1 Expert, gradul II– 8 ore/zi–Compartimentul Relații Publice și Protocol.

 

 • Auditor, gradul IA – 8 ore/zi – Compartimentul Audit Public Intern

 Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: efectuarea de misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul instituției, a celor cu implicații financiare, inclusiv a fondurilor structurale; elaborarea /actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul instituției; elaborarea proiectului planului multianual și anual de audit public intern; elaborarea raportului anual al activității de audit public intern; elaborarea/actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe structura specifică.

 • Consilier juridic, gradul I (1 post) – 8 ore/zi – Compartimentul Juridic și Resurse Umane;

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale; redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției; formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului; acordarea de consultanță juridică; formularea de răspunsuri la petiții.

 • Expert, gradul II– 8 ore/zi – Compartimentul Relații Publice și Protocol.

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: asistenţă  managerială, secretariat, protocol; activități privind gestionarea documentelor cu privire la liberul acces la informații de interes public; elaborarea şi redactarea de rapoarte şi analize pe domeniul specific de activitate; activități de comunicare și organizare evenimente.

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

 1. depunere dosare concurs: 12.1129.11.2018
 2. proba scrisă: 07.12.2018
 3. proba interviu: 13.12.2018

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, şi anume:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

1.  Auditor, gradul IA

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare)  – domeniul contabilitate/finanțe/științe juridice;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern;
 • avizul favorabil al Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art. 20, alin (2) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern[1];
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;
 • constituie avantaj: experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 2 ani

2.  consilier juridic, gradul I

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice;
 • vechime în muncă de minimum 4 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul juridic;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor, în administrație publică;

3. expert, gradul II

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • cunoașterea limbii engleze (nivel avansat)
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: experiență în activități de secretariat și/sau relații publice;

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar de concurs care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației Naționale, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae (model EuroPass);

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este  declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 12.11. – 29.11.2018 (inclusiv), între orele 11.00 – 14.00 (L – V).

Bibliografiile de concurs:

 • Auditor, gradul IA, Compartimentul Audit Public Intern
 • Consilier juridic, gradul I, Compartimentul Juridic și Resurse Umane
 • Expert, gradul II, Compartimentul Relații Publice și Protocol

Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Compartimentul Juridic şi Resurse Umane din cadrul Institutului European din România sau descarcă cererea de înscriere.

Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Compartimentul Juridic și Resurse Umane, fax:021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.


[1] Pentru obținerea avizului favorabil al Corpului de Audit Intern, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, candidații pentru funcția de auditor intern depun un dosar, la IER, care cuprinde următoarele documente:

 1. curriculum vitae;
 2. o declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni;
 3. o lucrare în domeniul auditului intern;
 4. două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern.

Șeful compartimentului de audit intern de la MAE analizează dosarele de avizare depuse de candidații la concurs și realizează un interviu cu aceștia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului; notarea și stabilirea calificativului de către șeful compartimentului de audit intern se face prin respectarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

Avizul comisiei de avizare se transmite către IER, în termen de două zile de la data susținerii interviului.

Dosarul de concurs conținând toate documentele specificate la Condiții generale și specifice, inclusiv avizul favorabil, va fi depus la  IER până la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

Sari la conținut