Concurs de recrutare pentru funcții vacante de execuție (4 posturi)

Rezultatele finale ale concursului

pentru postul de consilier juridic, gradul IA/Serviciul Resurse Umane și Juridic     

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 1082 69,66 68,33 69,00 admis

pentru postul de expert, gradul I (IT)/Serviciul Resurse Umane și Juridic 

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj obținut proba scrisă Punctaj proba practica Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 1108 70,16 91,17 92,33 84,55 admis

pentru postul de expert, gradul I/Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic 

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 1102 79,33 92,33 85,83 admis

pentru postul de expert, gradul I/Compartimentul Achiziții și Logistică/Serviciul Economic 

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 1106 76,33 96,33 86,33 admis

Rezultate interviu

 • Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatele obținute pentru postul de consilier juridic, gradul IA/Serviciul Resurse Umane și Juridic                

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj obținut probă interviu Mențiune
1. 1082 68,33 admis

Rezultatele obținute pentru postul de expert, gradul I (IT)/Serviciul Resurse Umane și Juridic   

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj obținut probă interviu Mențiune
1. 1108 92,33 admis

Rezultatele obținute pentru postul de expert, gradul I/Compartimentul Financiar-Contabilitate    

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut probă interviu Mențiune
1. 1069 ——– absent
2. 1102 92,33 admis

Rezultatele obținute pentru postul de expert, gradul I/Compartimentul Achiziții și Logistică

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj obținut probă interviu Mențiune
1. 1106 96,33 admis

Contestaţiile cu privire la rezultatele probei interviu se vor depune astăzi, 02.11.2021, până la ora 15.00, la Registratura instituției, et.3, camera 23.

Pe data de 03.11.2021 se afişează rezultatele contestaţiilor, dacă este cazul, respectiv rezultatele finale ale probei interviu.

Rezultatele finale ale concursului se vor afișa în data de 4 noiembrie 2021.


Informaţii privind susţinerea interviului

 • La interviu se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă;
 • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care obțin minimum 50 de puncte;

Interviul va avea loc în data de 1 noiembrie 2021, etaj 3, sala Costin Murgescu, după cum urmează:

Pentru postul de expert, gradul I (IT)/Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 1108 11.00

Pentru postul de consilier juridic/Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 1082 11.30

Pentru postul de expert, gradul I/ Compartimentul Financiar -Contabilitate

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 1069 13.30
2. 1102 14.00

Pentru postul de expert, gradul I/Compartimentul Achiziții și Logistică

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 1106 14.30

Interviul se va susține individual și se va înregistra, conform Regulamentului privind organizarea concursurilor.


Rezultatele obținute la proba practică pentru postul de expert I (IT)

 • Candidatul este declarat admis la proba practică daca a obținut minimum 50 de puncte.
Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj obținut proba practică Mențiune
1. 1108 91,17 admis

Contestația cu privire la rezultatul probei practice se depune în data de 28.10.2019, până la ora 15:30. la Registratura instituției, et.3, camera 23.


Informaţii privind susţinerea probei practice pentru postul de expert, gradul I (IT) / Serviciul Resurse Umane și Juridic 

 • La proba practică se va prezenta candidatul declarat admis, conform rezultatului privind proba scrisă;
 • Proba practică va avea loc în data de 28.10.2021, ora 11.00, etaj 4, camera 20.

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de consilier juridic, gradul IA/Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj  obținut proba scrisă Mențiunea
1. 1082 69,66 admis
2. 1091 28,33 respins
3. 1120 ———– absent

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de expert, gradul I (IT)/Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 1108 70,16 admis
2. 1122 ——– absent

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de expert, gradul I/Compartimentul Financiar-Contabilitate

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 1069 54,66 admis
2. 1102 79,33 admis
3. 1103 ——– absent

Rezultatele obținute pentru proba scrisă pentru postul de expert, gradul I/Compartimentul Achiziții și Logistică

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 1106 76,33 admis

Contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise se vor depune astăzi, 26.10.2021, până la ora 16.00, la Registratura instituției, et.3, camera 23. Pe data de 27.10.2021 se afişează rezultatele contestaţiilor, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale probei scrise.

Pe data de 28.10.2021 se vor afișa informațiile legate de proba interviu.


Informaţii privind susţinerea probei scrise:

 • Proba scrisă va avea loc în data de 25 octombrie 2021, ora 11:00, la sediul institutului, bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, etajul 4;
 • La proba scrisă se vor prezenta candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • Proba scrisă va dura 2 ore de la momentul comunicării subiectelor.
 • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului (înaintea începerii probei scrise);
 • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie;
 • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de consilier juridic, gradul IA/Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 1091 admis
2. 1082 admis
3. 1120 admis
4. 1104 respins vechime în muncă insuficientă, conform condiției specificate în anunț

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I (IT)/Serviciul Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 1108 admis
2. 1122 admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I/Compartimentul Financiar-Contabilitate

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 1069 admis
2. 1103 admis
3. 1102 admis

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I/Compartimentul Achiziții și Logistică

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 1106 admis

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se vor depune astăzi, 19.10.2021, până la ora 15.30, la Registratura instituției, et.3, camera 23.

Pe data de 20.10.2021 se afişează rezultatele contestaţiilor, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale selecţiei dosarelor.

Pe data de 21.10.2021 se vor afișa informațiile legate de proba scrisă.


Institutul European din România (IER) cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, CIF: 12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de execuție (4 posturi), în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 consilier juridic, gradul IA – 8 ore/zi – Serviciul Resurse Umane și Juridic;
 • 1 expert, gradul I (IT) – 8 ore/zi – Serviciul Resurse Umane și Juridic;
 • 1 expert, gradul I – 8 ore/zi – Compartiment Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic;
 • 1 expert, gradul I – 8 ore/zi – Compartiment Achiziții și Logistică/Serviciul Economic;

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

 1. depunere dosare concurs: 04.10-15.10.2021
 2. proba scrisă: 25.10.2021
 3. proba practică pentru funcția de expert, gradul I (IT) – testarea abilităților și aptitudinilor practice: 28.10.2021
 4. proba interviu: data și ora se vor comunica ulterior

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, şi anume:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 1. Consilier juridic, gradul IA – Serviciul Resurse Umane și Juridic
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice;
 • vechime în muncă de minimum 7 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul juridic;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor în administrație publică;

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale; redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției; formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului; acordarea de consultanță juridică; formularea de răspunsuri la petiții.

Bibliografie de concurs

 1. Expert, gradul I (IT) – Serviciul Resurse Umane și Juridic
 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minim 4 ani pe un post prevăzut cu studii superioare, din care minimum 1 an în domeniul informatic;
 • cunoștințe de operare, configurare și administrare sisteme de operare server Windows;
 • cunoștințe generale de programare și server scripting;
 • experiență în utilizarea WordPress și programelor Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator;
 • cunoștințe de lucru cu instrumente de social media (Facebook, YouTube, twitter);
 • cunoștințe/experiență în arhitectura, securitatea și administrarea rețelelor și sistemelor informatice, nivel avansat;
 • cunoștințe legate de configurarea/monitorizarea și întreținerea infrastructurii tehnice, nivel avansat;
 • cunoștințe legate de concepte de securitate informatică la nivel de infrastructură și produse software, nivel mediu;

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: asigură buna administrare și funcționare a echipamentelor IT și de telecomunicații din cadrul IER; instalează, configurează, administrează serverele de rețea, de aplicaţii, de baze de date; gestionează, administrează și întreține infrastructura informatică; instalează, configurează, administrează și întreține programele software utilizate în instituție, sistemele de operare, bazele de date; întocmește și menține la zi evidența tehnicii de calcul din instituție; asigură securitatea informatică a informațiilor de lucru; administrează site-urile IER, creează conținut și menține la zi informațiile cuprinse în acestea; asigură tehnoredactarea, creația și editarea grafică a tuturor materialelor și publicațiilor IER.

Bibliografie de concurs

 1. Expert, gradul I – Compartiment Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare) – domeniul contabilitate/finanțe;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 4 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul financiar – contabil și fiscal;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: înregistrează la zi în evidența contabilă a IER toate documentele justificative privind operațiunile economico-financiare, în ordine cronologică și sistematică; ține evidența analitică și sintetică a tuturor conturilor cu întocmirea lunară a balanțelor de verificare (analitică și sintetică); verifică deconturile de cheltuieli aferente deplasărilor interne și externe; verifică lunar concordanța între evidența contabilă și evidența tehnic-operativă a stocurilor, cu întocmirea punctajelor pentru gestiunile IER.

Bibliografie de concurs

 1. Expert, gradul I – Compartiment Achiziții și Logistică/Serviciul Economic
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare) – domeniul contabilitate/finanțe;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 4 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul financiar – contabil și fiscal;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: ține evidența angajamentelor bugetare și legale la nivelul IER; întocmește documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata; verifică și transmite în termenul legal situațiile și rapoartele specifice Forexebug, conform legislației în vigoare; întocmește și transmite raportările lunare către ordonatorul principal de credite privind execuția bugetară, datoriile, investițiile.

Bibliografie de concurs

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar (cu șină) de concurs, care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs (se obține de pe pagina de internet a IER sau de la sediul institutului);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae în limba română (model EuroPass);

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este  declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului (înaintea începerii primei probe).

Actele prevăzute la pct. 2-5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Documentele redactate în limbi străine trebuie însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – et. 4, camera 20, sau la secretariat (et. 3), în perioada 04.10 – 15.10.2021 (inclusiv), între orele 10.30 – 14.00 (L – V).

Bibliografiile de concurs sunt disponibile accesand pagina oficială, www.ier.gov.ro.

Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Serviciul Resurse Umane si Juridic, secretariat sau se descarcă accesând acest link.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Serviciul Resurse Umane și Juridic, fax: 021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.

Sari la conținut