Concurs de recrutare funcții contractuale vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată

Rezultatul soluționării contestației la proba scrisă susținută în data de 10 iunie 2024

Comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate:

Pentru postul de expert, gradul I/ Compartiment Comunicare/ Serviciul Afaceri Europene

Nr. crt. Cod de identificare Nr/data contestație Punctaj obținut Rezultatul soluționării contestației
1. 520 638/11.06.2024 47,17 respinsă
2. 599 642/12.06.2024 47,50 respinsă

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.


Rezultatele obținute la proba scrisă  pentru postul de expert IA, (resurse umane)/ Serviciul Economic, Resurse Umane și Juridic:

 

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiuni
1. 543 absent absent
2. 563 83,50 admis
3. 570 50,67 admis
4. 572 60,67 admis
5. 588 72,50 admis
6. 589 absent absent
7. 590 absent absent

 

Rezultatele obținute la proba scrisă  pentru postul de expert IA/ Compartiment Coordonare Traduceri/Serviciul Afaceri Europene:

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiuni
1. 496 91,55 admis

 

Rezultatele obținute la proba scrisă  pentru postul de expert I/ Compartiment Comunicare/ Serviciul Afaceri Europene: 

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiuni
1. 574 41,83 respins
2. 520 45,67 respins
3. 554 58,17 admis
4. 587 62,33 admis
5. 598 41,33 respins
6. 599 43,50 respins
7. 564 66,17 admis
8. 597 36,50 respins
9. 573 absent absent
10. 602 absent absent

 

Rezultatele obținute la proba scrisă  pentru postul de auditor IA/ Compartiment Audit Public Intern:                             

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiuni
1. 586 80 admis

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise se vor depune până la data de 12 iunie 2024, ora 11:00, la adresa de email: ier@ier.gov.ro.

Pe data de 13 iunie 2024 se afişează rezultatele contestaţiilor dacă este cazul, respectiv rezultatele finale ale probei scrise.


Informaţii privind susţinerea probei scrise:

 • Proba scrisă va avea loc în data de 10 iunie 2024, ora 11:00, la sediul institutului, bd. Regina Elisabeta nr.7-9, etajul 4.  
 • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi, conform rezultatelor privind selecţia dosarelor.
 • Candidații care au transmis dosarele prin Poșta Română sau poşta electronică au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la pct. 2-5 în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data de 10 iunie 2024 ora 10:00,  sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
 • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar, au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului (înaintea începerii probei scrise);
 • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie;
 • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
 • Proba scrisă va dura 2 ore.
 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Rezultatul soluționării contestației la rezultatele selecției dosarelor de concurs afișate în data de 5 iunie 2024

Comisia de soluționare a contestațiilor comunică următorul rezultat:

Pentru postul de expert, gradul I/Compartiment Comunicare/Serviciul Afaceri Europene

Nr. crt. Cod de identificare Nr/data contestație Rezultatul soluționării contestației Motivul respingerii dosarului
1. 565 615/05.06.2024 respins Nu îndeplinește o condiție din anunțul de concurs, respectiv „vechime în muncă de minimum 4 ani pe un post prevăzut cu studii superioare”

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru postul de expert (resurse umane), gradul IA – Serviciul Economic, Resurse Umane și Juridic

Nr. crt. Cod unic de identificare Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 543 admis
2. 563 admis
3. 570 admis
4. 572 admis
5. 588 admis
6. 589 admis
7. 590 admis
8. 594 respins Nu îndeplinește o condiție din anunțul de concurs, respectiv „vechime în muncă de minimum 7 ani pe un post prevăzut cu studii superioare”

 

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru postul expert, gradul IA – Compartiment Coordonare Traduceri/Serviciul Afaceri Europene

Nr. crt. Cod unic de identificare Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 496 admis
2. 575 respins Dosar incomplet, respectiv nu au fost depuse documente care să probeze vechimea în muncă

 

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru postul expert, gradul I – Compartiment Comunicare/Serviciul Afaceri Europene

Nr. crt. Cod unic de identificare Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 520 admis
2. 554 admis  
3. 564 admis  
4. 565 respins Nu îndeplinește o condiție din anunțul de concurs, respectiv „vechime în muncă de minimum 4 ani pe un post prevăzut cu studii superioare”
5. 573 admis
6. 574 admis
7. 587 admis
8. 597 admis
9. 598 admis
10. 599 admis
11. 600 respins Nu îndeplinește o condiție din anunțul de concurs, respectiv „vechime în muncă de minimum 4 ani pe un post prevăzut cu studii superioare”
12. 602 admis

 

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru postul auditor, gradul IA – Compartiment Audit Public Intern

Nr. crt. Cod unic de identificare Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 586 admis

 

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se vor depune astăzi, 05 iunie 2024, până la ora 16:00, prin poşta electronică la adresa e-mail: ier@ier.gov.ro

Pe data de 6 iunie 2024 se afișează rezultatele contestațiilor, dacă este cazul, respectiv rezultatele finale ale selecției dosarelor.

Candidații care au transmis dosarele prin Poșta Română sau poşta electronică au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la pct. 2-5 în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data de 10 iunie 2024 ora 10:00,  sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.


Institutul European din România (IER) cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF 12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de execuție (4 posturi), în conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 post expert (resurse umane), gradul IA – 8 ore/zi – Serviciul Economic, Resurse Umane și Juridic;
 • 1 post expert, gradul IA – 8 ore/zi – Compartiment Coordonare Traduceri/Serviciul Afaceri Europene;
 • 1 post expert, gradul I – 8 ore/zi – Compartiment Comunicare/Serviciul Afaceri Europene;
 • 1 post auditor, gradul IA – 8 ore/zi – Compartiment Audit Public Intern.

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului următor:

Data/perioada
20-31 mai 2024 Depunere dosare de candidatură
3-4 iunie 2024 Selecția dosarelor de înscriere
5 iunie 2024 Afișare rezultate selecție dosare și depunere contestații
6 iunie 2024 Soluționare contestații, afișare rezultate contestații, afișare rezultate finale selecție dosare
10 iunie 2024 Proba scrisă ora 11:00 (2 h)
11 iunie 2024 Afișare rezultate proba scrisă
12 iunie 2024 Depunere contestații pentru proba scrisă
13 iunie 2024 Soluționare contestații pentru proba scrisă, afișare rezultate contestații, afișare rezultate finale proba scrisă
14 iunie 2024 Proba interviu ora 9:30
17 iunie 2024 Afișare rezultate proba interviu și depunere contestații pentru proba interviu
18 iunie 2024 Soluționare contestații proba interviu, afișare rezultate contestații, afișare rezultate finale interviu
19 iunie 2024 Afișare rezultate finale concurs

 

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 15 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, şi anume:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

 

Condiţii specifice:

1. Expert (resurse umane), gradul IA – Serviciul Economic, Resurse Umane și Juridic

Condiţii specifice postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimum 7 ani pe un post prevăzut cu studii superioare, din care minimum 2 ani în domeniul resurselor umane;
 • certificat de absolvire acreditat A.N.C. pentru inspector resurse umane sau expert legislația muncii;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel).

Constituie avantaj: experiența în administraţia publică, domeniul resurselor umane.

Responsabilităţile postului (în principal):

 • întocmeşte contractele individuale de muncă și actele adiţionale aferente;
 • stabileşte drepturile salariale și întocmește notele care stau la baza deciziilor de personal;
 • operează în registrul general de evidenţă a salariaţilor și transmite către ITM, online;
 • întocmeşte/actualizează statul de funcții și statul de personal;
 • gestionează, păstrează și arhivează dosarele de personal;
 • ţine evidenţa concediilor medicale, a concediilor de odihnă, a concediilor fără plată, a cererilor de recuperare pentru orele suplimentare efectuate, etc.;
 • elaborează și eliberează adeverințe solicitate de salariați.

Bibliografia de concurs

 

2. Expert, gradul IA – Compartiment Coordonare Traduceri/Serviciul Afaceri Europene

Condiții specifice postului: 

 • studii universitare de licență finalizate cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare), în domeniul filologiei (limbi străine, limbi moderne aplicate, traducere și interpretare sau alte specializări similare)
  SAU
 • studii universitare în alte domenii, finalizate cu obținerea diplomei de licență, și completate de:
  • studii postuniversitare (masterat/doctorat) în domeniul filologiei SAU
  • diplome de cunoaștere a limbii engleze și franceze recunoscute internațional: Diplôme approfondi de langue française, Certificate in Advanced English/Certificate of Proficiency in English SAU
  • Certificat de traducător eliberat de Ministerul Culturii, din limba română în limba străină (engleză și/sau franceză) și din limba străină (engleză și/sau franceză) în limba română
 • vechime în muncă de minimum 7 ani pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • experiență în traducere de minimum 1 an (sau minim 1 000 de pagini standard[1]), dovedită prin adeverințe de la terți și/sau contracte etc.;
 • cunoașterea la perfecție a limbii române (lexic, gramatică, ortografie, punctuație etc.);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze (minim C1);
 • bună cunoaștere a limbii franceze (minim B2);
 • solide cunoștințe de operare pe calculator: sisteme de operare Windows, aplicații Office (în special Microsoft Word);

Constituie avantaj:

 • cunoașterea utilizării SDL Trados;
 • cunoașterea altei limbi străine (preferabil spaniolă);
 • cunoștințe privind limbajul juridic;
 • experiență în interpretarea de conferință (engleză, română).

Profilul candidatului:

 • capacitatea de a efectua traduceri din limbile engleză și franceză în limba română;
 • capacitatea de a efectua retroversiune (din română în engleză și franceză);
 • capacitatea de a revizui lingvistic texte în limba română, engleză și franceză;
 • capacitatea de a efectua cercetare terminologică;
 • capacitatea de analiză și sinteză;
 • asumarea responsabilităților;
 • orientare către performanță;
 • capacitatea de adaptare, de a lucra în echipă și individual.

Responsabilitățile postului:

 • traduce sau efectuează revizia lingvistică a textului repartizat (engleză, franceză, română), cu respectarea standardelor de calitate și în termenele stabilite;
 • cercetează și face propuneri de validare a echivalenților terminologici întâlniți în textele traduse sau revizuite și le transmite echipei;
 • urmărește coerența traducerii termenilor în diversele părți ale unei lucrări și în lucrări diferite;
 • participă la elaborarea publicațiilor Compartimentului Coordonare Traduceri.

Tematica și bibliografia de concurs

 

3. Expert, gradul I – Compartiment Comunicare/Serviciul Afaceri Europene

Condiţii specifice postului: 

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimun 4 ani pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • abilități de operare pe computer: suita Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • abilități de operare rețele web 2.0 (rețele sociale online de tipul Facebook, Twitter, LinkedIn), precum și platforme de comunicare online (de exemplu Zoom, Webex);
 • cunoașterea limbii engleze (nivel avansat).

Constituie avantaj: experiența în organizarea de evenimente; experiența în relații publice/relații cu publicul, secretariat.

Profilul candidatului:

 • cunoașterea problematicii Uniunii Europene (valori, principii, instituții, principalele politici), precum și parcursul României ca stat membru în Uniunea Europeană;
 • abilități de comunicare scrisă (redactare corespondență, rapoarte și sinteze în limba română și în limba engleză) și verbală;
 • capacitatea de analiză și sinteză, creativitate și spirit de inițiativă;
 • capacitatea de adaptare, de a lucra în echipă și individual.

Responsabilitățile postului:

 • organizarea de evenimente – conferințe, dezbateri, seminarii (inclusiv pregătirea logistică a acestora);
 • relații cu publicul, secretariat, birotică, protocol;
 • realizarea de rapoarte și sinteze pe diferite problematici europene și/sau urmare a evenimentelor organizate de IER;
 • participarea la implementarea de proiecte în domeniul afacerilor europene gestionate de IER, componenta comunicare;
 • promovarea produselor/serviciilor specifice realizate/oferite de institut, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul IER.

Tematica și bibliografia de concurs

 

4. Auditor, gradul IA – Compartiment Audit Public Intern

Condiţii specifice postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe economice/juridice/administrative;
 • vechime în muncă de minimum 7 ani pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • experiență de minimum 2 ani în activitatea de auditor intern;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel);
 • să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;

Constituie avantaj: experiență pe un post similar într-o instituție publică.

Responsabilităţile postului (în principal):

 • efectuarea de misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul instituției (indiferent de forma de finanțare);
 • elaborarea/actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul instituției;
 • elaborarea proiectului planului multianual și anual de audit public intern;
 • elaborarea raportului anual al activității de audit public intern.

Notă: Candidatul declarat admis în urma concursului, pentru a îndeplini condițiile specifice în vederea numirii auditorului intern, va solicita aviz șefului Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art. 20, alin (2) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Tematica și bibliografia de concurs

 

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar, care va conține următoarele documente: 

 1. formular de înscriere la concurs (se obține de pe pagina de internet a IER sau de la sediul institutului);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun european (în limba română).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la pct. 2-5, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la pct. 6 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la pct. 6 anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la pct. 2-5 în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format.pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. Nerespectarea acestor prevederi conduce la respingerea candidatului.

Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Dosarele de concurs se depun la sediul Institutului European din România la secretariat (et.3), în zilele lucrătoare din perioada 20 – 31 mai 2024 (inclusiv), între orele 10.00 – 15.00 (L – V). Prin Poşta Română sau prin serviciul de curierat rapid se transmit pe adresa institutului din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti. Prin poşta electronică se transmit la adresa e-mail: ier[@]ier.gov.ro.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor la secretariatul Institutului European din România sau se descarcă aici.

Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/interior 136 – Serviciul Economic, Resurse Umane și Juridic, e-mail ier[@]ier.gov.ro.

[1] O pagină standard = 1 500 de caractere fără blancuri în limba sursă

Sari la conținut