Concurs de recrutare funcție contractuală vacantă de execuție (1 post)

Rezultatele finale ale concursului pentru postul de expert, gradul II/Serviciul Formare si Proiecte

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj obținut proba scrisă Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 1221 67,00 91,00 79,00 admis
2 1214 59,00 70,33 64,66 respins
3. 1224 53,67 61,66 57,66 respins

Rezultate interviu pentru postul de expert, gradul II/Serviciul Formare și Proiecte

Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba interviu Mențiunea
1. 1221 91,00 admis
2. 1214 70,33 admis
3. 1224 61,66 admis
4. 1230 ——— neprezentare

Contestaţiile cu privire la rezultatele probei interviu se vor depune în data de 15 decembrie 2021, până la ora 13:00, la Registratura instituției, et. 3, camera 23.


Informaţii privind susţinerea interviului

 • La interviu se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă;
 • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care obțin minimum 50 de puncte;

Interviul va avea loc în data de 14 decembrie 2021, etaj 4, sala de conferințe, după cum urmează:

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 1221 10:00
2. 1230 10:45
3. 1214 11:30
4. 1224 12:15

Interviul se va susține individual și se va înregistra, conform Regulamentului privind organizarea concursurilor.


Rezultatele obținute la proba scrisă pentru postul expert, gradul II/Serviciul Formare și Proiecte    

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mentiunea
1. 1221 67,00 admis
 2. 1230 59,34 admis
3. 1214 59,00 admis
4. 1224 53,67 admis
5. 1226 37,00 respins

Contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise se vor depune astăzi, 10 decembrie, până la ora 14.00, la Registratura instituției, et.3, camera 23. Pe data de 13 decembrie se afişează rezultatele contestaţiilor, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale probei scrise.

Pe data de 13 decembrie se vor afișa programările pentru proba interviu.

Interviul se va susține pe data de 14 decembrie 2021.


Informaţii privind susţinerea probei scrise 

 • Proba scrisă va avea loc în data de 9 decembrie 2021, ora 10:00 la sediul institutului, bd. Regina Elisabeta nr.7 – 9, etajul 4;
 • La proba scrisă se vor prezenta candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • Proba scrisă va dura 2 ore de la momentul comunicării subiectelor.
 • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului (înaintea începerii probei scrise);
 • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie;
 • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Anunț privind rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul II/Serviciul Formare si Proiecte    

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. 1214 admis
2. 1221 admis
3. 1224 admis
4. 1226 admis
5. 1230 admis

Se pot depune contestaţii cu privire la rezultatele selecției dosarelor, astăzi, 3 decembrie 2021, până la ora 13:00, la Registratura instituției, et. 3, camera 23.

Pe data de 6 decembrie 2021 se vor afișa informații legate de proba scrisă.


Având în vedere ca ziua de luni, 29 noiembrie este stabilita zi libera, prin HG nr. 1237/26.11.2021, se prelungește depunerea dosarelor de concurs cu o zi lucrătoare, respectiv pana în ziua de 2 decembrie 2021.

Institutul European din România (IER) cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, CIF: 12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de execuție (1 post), în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 expert, gradul II – 8ore/zi – Serviciu Formare și Proiecte;

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

 1. depunere dosare concurs: 16.11 – 29.11.2021
 2. proba scrisă: 9.12.2021
 3. proba interviu: data și ora se vor comunica ulterior

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, şi anume:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 1. expert, gradul II – Serviciu Formare și Proiecte
 • studii universitare de licență finalizate cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, la instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate, recunoscute de către Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimum 1 an pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • bună cunoaștere a limbii engleze (nivel mediu – minim B1, citit, scris și vorbit);
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj:

– experiența în activități de formare;

– experiența în utilizarea platformelor de comunicare virtuală;

– cunoașterea limbii franceze;

– participarea la scrierea și/sau implementarea de proiecte cu finanțare națională și/sau internațională.

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: oferă asistență cu privire la pregătirea şi organizarea programelor de formare profesională; întocmeşte documentele interne necesare pentru desfășurarea activității specifice; contactează formatorul/formatorii pentru definitivarea detaliilor de contractare și a celor logistice; asigură un management eficient al participanților prin gestionarea bazelor de date și transmiterea informațiilor relevante în timp util; pregăteşte materialele distribuite în timpul cursului și/sau după acesta; organizează cursurile si urmăreşte desfăşurarea acestora; evaluează activităţile de formare desfăşurate, elaborează rapoarte.

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar (cu șină) de concurs, care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs (se obține de pe pagina de internet a IER sau de la sediul institutului);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae (model EuroPass);

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este  declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului (înaintea începerii primei probei).

Actele prevăzute la pct. 2-5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – et.4, camera 20 sau la secretariat (et.3), în perioada 16.11 – 29.11 (inclusiv), între orele 11.00 – 14.00 (L – V).

Bibliografia de concurs este disponibilă accesând pagina oficială, ier.gov.ro.

Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Serviciul Resurse Umane si Juridic sau secretariat sau se descarcă de aici.

Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Serviciul Resurse Umane și Juridic, fax: 021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.

Sari la conținut