Anunț privind ocuparea funcției de director general

REZULTAT FINAL CONCURS (EXAMEN) pentru postul de director general al Institutului European din Romania, pentru un mandat de 5 ani

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj proiect management Punctaj obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. MOCANU OANA-MIHAELA 97,00 99,00 98,00 admis

 


Rezultatul la proba interviu susținută în data de 07.04.2020 pentru postul de Director General al IER

Candidatul este declarat admis la proba interviu dacă a obținut minimum 70 de puncte.

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba interviu Mențiunea
1. Mocanu Oana-Mihaela 99,00 admis

 


Informaţii privind susţinerea interviului:

La interviu se va prezenta candidatul care a fost declarat admis, conform rezultatului privind evaluarea dosarului și a proiectului de management.

Interviul va avea loc în data de 07.04.2020, ora.11.00 și, conform Regulamentului de concurs, se va înregistra.


Rezultatele evaluarii dosarelor de concurs și a proiectelor de management depuse, pentru postul de director general al Institutului European din Romania, pentru un mandat de 5 ani

Sunt declarați admiși la etapa privind evaluarea proiectelor de management candidații care au obținut minimum 70 de puncte.

 

Nr. crt. Nume, prenume punctaj proiect management Mențiunea Motivul respingerii dosarului
1. Mocanu Oana-Mihaela 97,00 admis

Contestația cu privire la rezultatul evaluarii proiectului de management se va depune în data de 30.03.2020, până la ora 15.00, la Registratura instituției, et.3, camera 310.


Institutul European din România (IER), cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF:12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de director general al Institutului European din Romania, pentru un mandat de 5 ani, în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și OG nr. 15/1998 privind Institutul European din Romania, cu modificările și completările ulterioare.

Această funcție este remunerată conform Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Anexa VIII).

Concursul se desfășoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, București, conform următorului calendar:

 1. depunere dosare concurs și proiecte de management: 24.02-13.03.2020
 2. evaluare dosare concurs și proiecte de management: 16.03-27.03.2020;
 3. interviul (susținerea proiectului): data și ora se vor comunica ulterior.

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, şi anume:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării – cu toate denumirile anterioare), într-unul dintre următoarele domenii: studii europene, științe economice, relații economice internaționale, științe politice, științe juridice, științe administrative;
 • titlul de doctor într-unul dintre următoarele domenii: studii europene, științe economice, relații economice internaționale, științe politice, științe juridice, științe administrative;
 • vechime în muncă de minimum 10 ani;
 • minimum 5 ani experiență profesională în administrația publică românească, domeniul afaceri europene;
 • minimum 5 ani experiență managerială;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel avansat (cunoașterea altor limbi străine constituie un avantaj);
 • cunoștințe avansate de operare pe computer.

Cerințe specifice:

 • abilități de management instituțional (inclusiv abilități de atragere de fonduri nerambursabile), spirit de echipă, bun comunicator;
 • foarte bune abilități de redactare în limba română și engleză;
 • competențe de cercetare, de elaborare de analize pe problematica integrării europene;
 • cunoștințe de implementare și monitorizare a proiectelor cu finanțare națională și internațională;
 • cunoștințe de control intern managerial în cadrul instituțiilor publice din România.

Principalele atribuții ale Directorului General sunt prevăzute în art. 25 din Statutul IER.

Structura și conținutul proiectului de management:

Proiectul de management întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la 20 de pagini + anexe (font Times New Roman 12, Line spacing 1,5) și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi evoluției Institutului European din România, vizând în principal:

 • analiza situației curente și identificarea problemelor existente la nivel instituțional, dacă este cazul;
 • reconsiderarea și/sau reconfigurarea strategiei IER pe termen scurt și mediu (principale direcții strategice de acțiune);
 • stabilirea concretă a priorităților IER în vederea sporirii vizibilității activităților Institutului, atât pe plan intern, cât și pe plan extern;
 • consolidarea capacității instituționale și de administrare a programelor/proiectelor derulate.

Proiectul va fi întocmit cu respectarea cadrului legal de reglementare general și specific (a se vedea Bibliografia orientativă).

Interviul constă în prezentarea și discutarea proiectului de management întocmit (în limba română), precum și a rezumatului proiectului în limba engleză.

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar cu șină care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs (se obține de pe pagina de internet a IER sau de la sediul institutului);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației și Cercetării, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor/extras din Revisal, în copie;
 6. adeverință care să ateste experiența profesională în administrația publică românească, domeniul afaceri europene, în copie;
 7. adeverință/adeverințe emisă/emise de instituția/instituțiile în drept să ateste experiența managerială, în copie;
 8. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 9. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 10. curriculum vitae (model Europass) în limba română;
 11. Proiectul de management (în plic închis, cu menționarea numelui candidatului pe plic).

Adeverințele de la punctele 5, 6 și 7 pot fi comasate într-o singură adeverință dacă sunt emise de la un singur loc de muncă.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării interviului.

Actele prevăzute la pct. 2 – 7 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Dosarele de concurs se depun la sediul Institutului European din România – Serviciul Resurse Umane si Juridic, et. 4, camera 409, în perioada 24.02-13.03.2020 (inclusiv), între orele 11.30 – 14.30 (L – V).

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de director general al Institutului European din România este disponibil aici.

Bibliografia de concurs este disponibilă aici, precum și la sediul institutului.

Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Serviciul Resurse Umane și Juridic din cadrul Institutului European din România sau se descarcă cererea de înscriere.

Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/ int.137/0733.922.294 – Serviciul Resurse Umane și Juridic, fax:021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.

Sari la conținut