Concurs de recrutare pentru funcții vacante de execuție (4 posturi)

Rezultatele finale ale concursului

Pentru postul de auditor

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj  obținut proba scrisă Punctaj  obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 433 80,67 91,67 86,17 admis

Pentru postul de expert, gradul I/Serviciul Studii Europene

Nr. crt. Cod unic de identificare Punctaj  obținut proba scrisă Punctaj  obținut interviu Punctaj final concurs Mențiunea
1. 402 91,91 93,34 92,63 admis
2. 414 72,16 71,67 71,92 respins
3. 434 62,58 78,34 70,46 respins
4. 439 79,00 84,67 81,84 respins
 • Posturile de expert, gradul I / Serviciul Economic și expert, gradul II / Biroul Formare rămân în continuare vacante, nefiind admis niciun candidat.

Rezultatele obținute pentru proba interviu din data de 2 iunie 2021

 auditor, gradul IA / Compartimentul Audit Public Intern

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba interviu Mențiunea
  1. 433 91,67 admis

expert, gradul I / Serviciul Economic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba interviu Mențiunea
1. 435 46,00 respins
2. 483 43,00 respins

expert, gradul I / Serviciul Studii Europene  

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba interviu Mențiunea
1. 402 93,34 admis
2. 414 71,67 admis
3. 434 78,34 admis
4. 439 84,67 admis
5. 440 ——— absent

expert, gradul II / Biroul Formare

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj  obținut proba interviu Mențiunea
1. 481 44,00 respins
2. 484 40,00 respins
 • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
 • Contestațiile cu privire la rezultatele probei interviu se depun până în data de 4 iunie 2021, ora 10.00, la Registratura instituției, et.3, camera 23.
 • În data de 4 iunie se afișează rezultatele contestațiilor depuse, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale probei interviu.

Informaţii privind susţinerea interviului:

 • La interviu se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă;
 • Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care obțin minimum 50 de puncte;
 • Interviul va avea loc în data de 2 iunie 2021, după cum urmează:

Pentru postul de auditor

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 433 10:00

Pentru postul de expert/Serviciul Studii Europene

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 402 10:30
2. 414 11:00
3. 434 11:30
4. 439 12:00
5. 440 12:30

Pentru postul de expert/Biroul Formare

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 481 13:30
2. 484 14:00

Pentru postul de expert/Serviciul Economic

Nr. crt. Cod de identificare ora
1. 435 14:30
2. 483 15:00
 • Interviul se va susține individual și se va înregistra, conform Regulamentului privind organizarea concursurilor.

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 24.05.2021 – auditor, gradul IA/Compartimentul Audit Public Intern

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj  obținut proba scrisă Mențiunea
  1. 433 80,67 admis
  2. 418 ——- absent
  3. 482 ——– absent

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 24.05.2021 – expert, gradul I/ Serviciul Economic

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 435 60,67 admis
2. 483 53,50 admis
3. 403 36,34 respins
4. 422 20,67 respins

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 24.05.2021 – expert, gradul I/Serviciul Studii Europene

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj  obținut proba scrisă Mențiunea
1. 402 91,91 admis
2 439 79,00 admis
3. 414 72,16 admis
4. 434 62,58 admis
5. 440 51,33 admis
6. 424 44,33 respins
7. 441 ——- absent
8. 477 ——– absent
9. 486 ——– absent

Rezultatele obținute pentru proba scrisă din data de 24.05.2021 – expert, gradul II/Biroul Formare

Nr. crt. Cod Unic de Identificare Punctaj obținut proba scrisă Mențiunea
1. 484 52,30 admis
2. 481 51,34 admis
3. 485 18,67 respins
4. 436 ——– absent
5. 437 ——– absent
6. 480 ——– absent
 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
 • Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se depun în data de 25.05.2021, până la ora 16.00 și în data de 26.05.2021 până la ora 10.00, la Registratura instituției, et.3, camera 23.
 • În data de 26.05.2021 se afișează rezultatele contestațiilor depuse, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale probei scrise.
 • Programarea interviurilor se va afișa în data de 27 mai 2021.

Informaţii privind susţinerea probei scrise:

   • Proba scrisă va avea loc în data de 24.05.2021, ora 10.30, la sediul institutului, bd. Regina Elisabeta nr.7-9, etajul 4.  
 • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar, au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
 • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut:

–  minimum 50 de puncte.


Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de auditor, gradul IA/Compartimentul Audit Public Intern

Nr. crt. Cod unic de identificare Mentiunea Motivul respingerii dosarului
1.
418
admis
 
2.
433
admis
 
3.
482
admis
 

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I/Serviciul Economic

Nr. crt. Cod unic de identificare Mentiunea Motivul respingerii dosarului
1.
403
admis
 
2.
422
admis
 
3.
435
admis
 
4.
483
admis
 

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul I/Serviciul Studii Europene

Nr. crt. Cod unic de identificare Mentiunea Motivul respingerii dosarului
1.
402
admis
 
2.
414
admis
 
3.
424
admis
 
4.
434
admis
 
5.
439
admis
 
6.
440
admis
 
7.
441
admis
 
8.
477
admis
 
9.
486
admis
 
10.
452
respins
Vechime in munca incompleta, conform conditiei specificate in anunt

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de expert, gradul II/Biroul Formare

Nr. crt. Cod unic de identificare Mentiunea Motivul respingerii dosarului
1.
436
admis
 
2.
437
admis
 
3.
480
admis
 
4.
481
admis
 
5.
484
admis
 
6.
485
admis
 
7.
393
respins
Nefinalizat masteratul cu diploma de absolvire conform conditiei specificate in anunt
8.
417
respins
Nefinalizat masteratul cu diploma de absolvire conform conditiei specificate in anunt

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se vor depune astăzi, 18.05.2021, până la ora 15.30, la Registratura instituției, et.3, camera 23.

Pe data de 19.05.2021 se afişează rezultatele contestaţiilor, daca este cazul, respectiv rezultatele finale ale selecţiei dosarelor.

Pe data de 20.05.2021 se vor afișa informațiile legate de proba scrisă.


Institutul European din România (IER) cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, CIF: 12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante de execuție (4 posturi), în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 Auditor, gradul IA – 8 ore/zi – Compartiment Audit Public Intern;
 • 1 Expert, gradul I – 8 ore/zi – Compartiment Financiar-Contabilitate/Serviciu Economic;
 • 1 Expert, gradul I – 8 ore/zi – Serviciu Studii Europene;
 • 1 Expert, gradul II – 8 ore/zi – Birou Formare.

Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

 1. depunere dosare concurs: 26.04 – 14.05.2021
 2. proba scrisă: 24.05.2021
 3. proba interviu: data și ora se vor comunica ulterior

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, şi anume:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

 1. Auditor, gradul IA
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe economice/juridice/administrative;
 • vechime în muncă de minimum 7 ani pe un post prevăzut cu studii superioare, din care minimum 1 an în domeniul auditului intern;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;
 • constituie avantaj: experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 1 an;

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: efectuarea de misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul instituției, a celor cu implicații financiare, inclusiv a fondurilor structurale; elaborarea/actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul instituției; elaborarea proiectului planului multianual și anual de audit public intern; elaborarea raportului anual al activității de audit public intern; elaborarea/actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe structura specifică.

Notă: Candidatul declarat admis în urma concursului, pentru a îndeplini condițiile specifice în vederea numirii auditorului intern, va solicita aviz șefului Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Bibliografie concurs

 1. Expert, gradul I – Compartiment Financiar-Contabilitate
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare) – domeniul contabilitate/finanțe;
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 4 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul financiar – contabil și fiscal;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj: vechime în specialitatea studiilor în instituțiile publice.

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: ține evidența angajamentelor bugetare și legale la nivelul IER; verifică și transmite în termenul legal situațiile și rapoartele specifice Forexebug; verifică lunar concordanța între evidența contabilă și evidența tehnic-operativă a stocurilor, cu întocmirea punctajelor pentru gestiunile IER.

Bibliografie concurs

 1. Expert, gradul I – Serviciul Studii Europene
 • studii universitare de licenţă și masterat finalizate cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, la instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate, recunoscute de către Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare), în următoarele domenii: științe economice, științe politice, științe juridice, științe administrative;
 • vechime în muncă de minimum 4 ani pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • abilități sporite de operare pe computer, în programe specifice (Microsoft Office);
 • excelentă cunoaștere a limbii române (scris, vorbit și citit);
 • foarte bună cunoaştere a limbii engleze;
 • constituie avantaj:
  • cunoaşterea limbii franceze;
  • buna cunoaștere a platformelor de social media și a platformei WordPress;
  • participarea la scrierea și/sau implementarea de proiecte cu finanțare națională și/sau internațională.

     Profilul candidatului:

 • foarte bună cunoaştere a problematicii Uniunii Europene (valori, politici, structuri, mecanisme);
 • capacitate de a efectua activități de cercetare și de a gestiona proiecte;
 • abilități sporite de redactare rapoarte, analize, studii;
 • capacitate crescută de analiză și sinteză, asumarea responsabilităților, spirit de inițiativă.

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: derularea de activități de cercetare și coordonarea/monitorizarea unor proiecte/programe de cercetare; elaborarea de analize, sinteze, materiale de informare cu privire la politicile europene; redactarea de ştiri, articole de opinie pentru Newsletter IER (română şi engleză); traducerea şi revizia unor articole de specialitate din domeniul afacerilor europene (ro-en-ro); participarea la elaborarea și implementarea unor proiecte cu finanțare națională sau internațională; sprijin în organizarea de conferințe, dezbateri, mese rotunde pe teme europene de actualitate; realizarea unor activităţi administrative (întocmire note interne, corespondență, arhivare etc.).

Bibliografie concurs

 1. Expert, gradul II Birou Formare
 • studii universitare de licenţă și masterat finalizate cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, la instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate, recunoscute de către Ministerul Educației (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în muncă de minimum 1 an pe un post prevăzut cu studii superioare;
 • bună cunoaștere a limbii engleze (nivel mediu – minim B1, citit, scris și vorbit);
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj:
  • experiența în activități de formare;
  • experiența în utilizarea platformelor de comunicare virtuală;
  • cunoașterea limbii franceze;
  • participarea la scrierea și/sau implementarea de proiecte cu finanțare națională și/sau internațională.

Principalele cerinţe ale postului potrivit prevederilor din fişa postului: oferă asistență cu privire la pregătirea şi organizarea programelor de formare profesională; întocmeşte documentele interne necesare pentru desfășurarea activității specifice; contactează formatorul/formatorii pentru definitivarea detaliilor de contractare și a celor logistice; asigură un management eficient al participanților prin gestionarea bazelor de date și transmiterea informațiilor relevante în timp util; pregăteşte materialele distribuite în timpul cursului și/sau după acesta; organizează cursurile si urmăreşte desfăşurarea acestora; evaluează activităţile de formare desfăşurate, elaborează rapoarte; redactează, la indicațiile șefului BF, proceduri de lucru specifice activității sale.

Bibliografie concurs

 

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar (cu șină) de concurs, care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs (se obține de pe pagina de internet a IER sau de la sediul institutului);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae (model EuroPass);

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este  declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la pct. 2 – 5 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – et.4, camera 21 sau la secretariat (et.3), în perioada 26.04 – 14.05.2021 (inclusiv), între orele 11.00 – 14.30 (L – V), cu mențiunea că zilele de 30.04. și 03.05.2021 sunt zile de sărbătoare legale nelucrătoare, conform Codului Muncii.

Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Serviciul Resurse Umane si Juridic sau secretariat sau descarcă cererea de înscriere.

Relații suplimentare la telefon: 0799.967.230; 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Serviciul Resurse Umane și Juridic, fax: 021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.

Sari la conținut